Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

K) Profileringsvak: De inbedding van het verzekeringsrecht

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER), alsmede zeer sterk aanbevolen het profileringsvak De Verzekeringsovereenkomst (waarop het onderhavige vak voortbouwt).

Beschrijving

Dit vak vormt een vervolg op het profileringsvak De Verzekeringsovereenkomst. Aan de orde komt de inbedding van het verzekeringsrecht in het privaat-recht, publiekrecht en procesrecht. Dit geschiedt aan de hand van vijf onderwerpen: het verzekeringsrecht en het aansprakelijkheidsrecht (wederzijdse invloed, first party/third party verzekeringen, schadeberekening, faillissement verzekerde); de verzekering en het burgerlijk recht (hoofdelijkheid, dwaling, meerpartijenovereenkomst); verzekering in de zakelijke markt (ter beurze, internationale programma’s, Lloyds); verzekering en de Wet financieel toezicht (distributie, marktgedrag, volmacht), en verzekeringsrecht en procesrecht (bewijslastverdeling, ADR).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Met dit vak wordt beoogd de student een bredere kijk te geven op het wezen en de functie van de verzekering in het maatschappelijk verkeer en van daaruit een aantal ontwikkelingen in de wetgeving, jurisprudentie en maatschappelijke discussie nader te analyseren.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student heeft kennis van en inzicht in de maatschappelijke functie van het verzekeringsrecht (in samenhang met het aansprakelijkheidsrecht) en is in staat een gefundeerde bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie hierover.

Rooster

Zie de opleidingspagina op de facultaire website.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoorcollege/werkgroep

 • Aantal à 4 uur: 5

 • Namen docenten: mr. A.Ch.H. Franken en mr. S.Y.Th. Meijer en eventuele gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zelfstudie

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Inleverprocedures
Geen.
Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Asser/Wansink, van Tiggele & Salomons 7-IX (Verzekering), Kluwer: Deventer 2012

 • Reader:
  In een reader kan aanvullend studiemateriaal worden opgenomen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag van 9.00-13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7381

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.