Studiegids

nl en

L) Profileringsvak: IE Auteursrecht

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (OER)

Beschrijving

Het auteursrecht is het onderdeel van het intellectuele eigendomsrecht dat ooit door technologische ontwikkeling (boekdrukkunst) is ontstaan en door technologische ontwikkeling (digitalisering en internet) sterk onder druk staat. In het auteursrecht spelen fundamentele vragen over de wenselijkheid van tijdelijke monopolisering van informatie, over het beschermen van creaties en investeringen, over erkenning en billijke beloning van culturele producties en over de vrijheid om voort te bouwen op andermans werk.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het verkrijgen van kennis en inzicht in een specifiek onderdeel van het vermogensrecht, te weten het auteursrecht en de daaraan verwante rechten. Het (verder) ontwikkelen van de vaardigheid om met de opgedane kennis en inzichten casusposities op te lossen en stellingen te verdedigen.

Leerdoelen
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft kennis van en inzicht in het behandelde onderwerp alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) ervan.

 • U bent in staat om vanuit het systeem en de beginselen van het recht kritisch te reflecteren op wetgeving en jurisprudentie op dit gebied en heeft inzicht in de maatschappelijke context waarin het onderwerp zich ontwikkelt en manifesteert.

 • U bent in staat juridische vraagstukken met betrekking tot het onderwerp aan de hand van de jurisprudentie en wetgeving te begrijpen, te analyseren en – zowel mondeling als schriftelijk – juridisch gefundeerd te beantwoorden.

Rooster

Zie de opleidingspagina op de facultaire website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en excursies

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: prof. mr. D.J.G. Visser, mr. dr. C.J.S. Vrendenbarg en gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Blackboard.

Andere onderwijsvorm(en)
Excursies naar rechtbanken, uitgeverijen, collectieve belangenorganisaties of advocatenkantoren

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen.

 • Tussentijdse opdrachten (zgn. praktische oefeningen) waaraan met goed gevolg moet zijn deelgenomen als voorwaarde voor het mogen deelnemen aan het tentamen. De tussentijdse opdrachten kunnen niet worden herkanst.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Ch. Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, dertiende druk, Deventer: Kluwer 2018, hoofdstukken I, VII, IX en X. Studenteneditie.

 • Aanvullende literatuur bekend te maken op BlackBoard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. D.J.G. Visser

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C2.22

 • Bereikbaarheid: bij voorkeur afspraak via e-mail

 • Telefoon: +31 (71) 527 7888

 • E-mail: d.j.g.visser@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden balie: maandag t/m vrijdag van 9.00-13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7381

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl