Studiegids

nl en

Vreemdelingenrecht

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Voltooide bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid.

Beschrijving

De toegang en het verblijf van vreemdelingen in Nederland is een onderwerp dat veel in de publieke en politieke belangstelling staat. Het Nederlandse vreemdelingenrecht is een onderdeel van het bestuursrecht dat in toenemende mate wordt beïnvloed door internationale mensenrechtenverdragen en het recht van de Europese Unie. Dientengevolge is de beleidsvrijheid voor een eigen nationaal beleid beperkt. Het profileringskeuzevak Vreemdelingenrecht geeft inzicht in de gelaagde structuur van het vreemdelingenrecht en gaat nader in op de verhouding tussen het prerogatief van de staat om toelating en verblijf van vreemdelingen te reguleren en de individuele rechtsbescherming van de vreemdeling.

Verschillende substantieve aspecten van het vreemdelingenrecht komen in dit vak aan de orde. Voor wat betreft het asielrecht zullen de verschillende gronden voor het verlenen van internationale bescherming en de asielprocedure worden besproken. Buiten het asielrecht is gezinsleven de meest voorkomende reguliere toelatingsgrond. Bij de bespreking hiervan zal worden ingegaan op de verschillende vormen van gezinshereniging, zoals die voortkomen uit het EU-recht en zijn geïmplementeerd in het Nederlandse vreemdelingenrecht. Indien wordt vastgesteld dat een vreemdeling niet in aanmerking komt voor rechtmatig verblijf in Nederland, dient deze het land te verlaten. De regels met betrekking tot vreemdelingenbewaring en terugkeer komen in het vak aan de orde. Ook wordt ingegaan op het nationaliteitsrecht. Bijzonder aan het nationaliteitsrecht is dat het in veel mindere mate wordt beïnvloed door het internationale en Europese recht dan in andere onderdelen van het vreemdelingenrecht het geval is. Daarnaast is bij de bespreking van deze onderwerpen voortdurend aandacht voor procedurele aspecten en wordt ingegaan op de verhouding tussen vreemdeling, bestuur en rechterlijke macht.

De behandeling van het vak is probleemgericht en bestaat uit een inleidend college en vervolgens thematische hoorcolleges en werkgroepen. Voorafgaand aan de hoorcolleges dienen journaals geschreven te worden: een korte beschouwing van de student op de voorgeschreven literatuur en jurisprudentie. Via Blackboard worden casusopdrachten verstrekt die in de vorm van een moot court in de werkgroep door studenten worden uitgewerkt. In de loop van het vak wordt een gastcollege georganiseerd waarin personen uit de rechtspraktijk vertellen over hun werk en over hun rol in het vreemdelingenrecht. Tijdens het vak wordt van de deelnemers een actieve participatie verwacht.

Leerdoelen

Doel van het vak
Doel van het vak is via een probleemgerichte benadering inzicht te verschaffen in de rechtspositie van de vreemdeling in het vreemdelingenrecht, de structuur van het Nederlandse vreemdelingenrecht en de verhouding van dit rechtsgebied tot het internationale en Europese recht.

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

Kennis en inzicht

 • U heeft kennis van het systeem van de Nederlandse vreemdelingenwetgeving, in het bijzonder daar waar het gaat om de verhouding tot het bestuursrecht.

 • U heeft inzicht in en kennis van de belangrijjkste jurisprudentie en de betekenis daarvan voor de verhouding tussen de individuele rechtspositie van de vreemdeling en de bevoegdheden en verplichtingen van het bestuur.

 • U heeft een duidelijk inzicht in en kennis van de wijze waarop het internationale en Europese recht het Nederlandse vreemdelingenrecht beïnvloedt en vormt.

Toepassen kennis en inzicht

 • U bent in staat om kernproblemen binnen het vreemdelingenrecht te analyseren in het licht van (inter)nationale en Europees rechtelijke literatuur, rechtspraak en regelgeving.

 • U bent in staat vanuit een specifieke belangenbehartiging (vreemdeling of staat) een casus op te lossen met betrekking tot de rechtspositie van de vreemdelingen.

Oordeelsvorming

 • U bent in staat zich een oordeel te vormen of de vraag of een vreemdeling recht heeft op verblijf en van welke factoren deze rechtsvraag afhankelijk is.

Communicatie

 • U bent in staat de resultaten van uw onderzoek op het gebied van de vreemdelingenwetgeving schriftelijk en mondeling helder en op wetenschappelijke wijze te presenteren.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: Dhr. prof. mr. P.R. Rodrigues, dhr. dr. M.A.K. Klaassen en gastdocent

 • Vereiste voorbereiding door studenten: journaal schrijven en materiaal Blackboard

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: Dhr. prof. mr. P.R. Rodrigues en dhr. dr. M.A.K. Klaassen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: casus voorbereiden

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen praktijkdocenten worden later bekend

 • Aanwezigheidsplicht (status: praktische oefening)

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Journaals (700 woorden) schrijven voor drie hoorcolleges naar keuze (20%), behalve indien tevens een Moot Court presentatie wordt gegeven

 • Presentatie voor moot court sessie tijdens werkgroep (20%)

 • Twee papers (pleitnota's) van 1.500 woorden voor onderwerpen naar keuze waarvoor geen presentatie wordt gegeven (2 x 30% = 60%)

Aanwezigheid op de hoorcolleges en werkgroepbijeenkomst is - conform de regeling van de masterafstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht - in beginsel een vereiste om een eindcijfer voor het vak te kunnen krijgen. Afwezigheid is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming van de coördinator.
Als een student binnen het studiejaar geen voldoende heeft behaald voor het vak, verliezen eventuele voldoendes die deze heeft behaald voor onderdelen hun geldigheid. De desbetreffende student dient dus alle onderdelen in een volgend studiejaar te herkansen.

Inleverprocedures
Journaals en papers via Blackboard en in hardcopy aanleveren.

Opdrachtenstof
Tot de opdrachtenstof behoort de voorgeschreven literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruikgemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • K. Zwaan e.a., Nederlands Migratierecht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2016

 • Verdere literatuur nader tebepalen

Reader:
Niet van toepassing.

Aanbevolgen studiemateriaal
Via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. P.R. Rodrigues

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, kamer C005

 • Bereikbaarheid: van maandag t/m donderdag

 • Telefoon: 071 - 527 8822

 • E-mail: p.r.rodrigues@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Immigratierecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 - 16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 7760

 • E-mail staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Meer informatie over immigratierecht op www.immigrationlaw.nl.
E-mailadres van het Instituut voor Immigratierecht: immigrationlaw@law.leidenuniv.nl.