Studiegids

nl en

Language and Linguistics: Tools and Methods

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Alleen voor studenten van de BA Engelse taal en cultuur.

Beschrijving

Het vak taalkunde omvat in feite veel verschillende disciplines, zoals lexicografie, corpuslinguïstiek, retoriek en pragmatiek, die niet allemaal in het reguliere programma aan bod kunnen komen. In deze cursus maak je kennis met verschillende manieren waarop taal bestudeerd kan worden. De cursus bestaat uit drie blokken, waarin verschillende taalkundige disciplines aan bod komt. Elk blok bestaat uit drie colleges; twee van de drie blokken worden gevolgd door een schrijfweek, waarin je de gelezen achtergrondliteratuur aan de hand van de gevolgde colleges samenvat. Deze samenvattingen moeten worden ingeleverd maar worden niet nagekeken. Tijdens de schrijfweek van het derde blok wordt gewerkt aan een opdracht aan de hand van het programma Wordsmith Tools.
Tijdens de cursus wordt een actueel thema behandeld, hetzij modern, hetzij historisch. Je maakt daarbij kennis met wetenschappelijke methoden en technieken gebruikt door wetenschappers wereldwijd binnen bijv. juridisch Engels, eerstetaalverwerving en historische sociolinguïstiek. Aan de hand van methoden uit de corpuslinguïstiek en met behulp van digitaal beschikbare programma’s als WordSmith Tools en LIWC (Language Inquiry and Word Count) krijg je een inkijkje in de verschillende pragmatische, sociohistorische en andere benaderingen binnen het vakgebied taalkunde. Het kunnen werken met dit soort programma’s is niet alleen waardevol binnen de taalkunde of de taalvaardigheid zelf (vgl. “big data” onderzoek), maar ook binnen de vakken literatuur en filologie.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus heeft de student aan de hand van bestudeerde artikelen op het vakgebied:

 • kennis gemaakt met een aantal belangrijke (sub)disciplines binnen de taalkunde

 • leren werken met een aantal gangbare onderzoeksmethodes binnen de taalkunde

 • ervaring opgedaan in het samenvatten van relevante achtergrondliteratuur

 • leren werken met een digitaal onderzoeksprogramma

 • ervaring opgedaan in het samenwerken met een medestudent t.b.v. het schrijven van een werkstuk.

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige bestudering van literatuur en ander materiaal en het rapporteren daarover.

Studielast

De studielast bestaat:

 • bijwonen hoorcolleges (10 uur)

 • 7 uur wekelijks voorbereiding (70 uur)

 • Schrijven samenvattingen (2 × 7,5 uur = 15 uur)

 • Voorbereiding en schrijven werkstuk: 10 uur

 • Voorbereiding tentamen: 35 uur

Voorafgaand aan het tentamen wordt er een vragenuur ingeroosterd.

Toetsing

Toetsing

Ingeleverde samenvattingen, werkstuk en tentamen

Weging

 • Ingeleverde samenvattingen (5%)

 • Werkstuk (25%)

 • Schriftelijk tentamen (70%)

Om te slagen moet het eindcijfer een 6 zijn; geen van deze onderdelen mag lager dan een 5 zijn.

Herkansing

Wanneer het eindcijfer onvoldoende is, moeten onvoldoende onderdelen worden herkanst. Let op: De ingeleverde samenvattingen (5%) kunnen niet worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • de wekelijkse leesopdrachten

 • inleveren van het werkstuk

 • algemene informatievoorziening over de cursus

Literatuur

Een leeslijst bestaande uit wekelijks te bestuderen artikelen en hoofdstukken uit boeken.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie

Opmerkingen

Studenten werken in groepjes van twee aan hun werkstuk met behulp van WordSmith Tools in het Lipsius computerlab.