Studiegids

nl en

Methoden van klinische diagnostiek

Vak
2018-2019

Toegangseisen

De inhoud van de vakken Inleiding in de Psychologie, Ontwikkelingspsychologie, Psychopathologie en Orthopedagogiek: theorieën en modellen en Diagnostiek en Assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening wordt als bekend verondersteld.

Van studenten wordt verwacht dat zij onderscheid kunnen maken tussen een normale en een afwijkende ontwikkeling en de beïnvloedende omgevingsfactoren opdat zij deze kennis kunnen integreren met de aangedragen kennis in dit vak.

Beschrijving

Doel van het vak is het verschaffen van kennis en inzicht in het diagnostische proces, methoden en de middelen. Kennis over de individuele diagnostiek in de klinische praktijk staat in dit vak centraal, waarin aandacht wordt besteed aan het hypothesentoetsend diagnostisch model. Tevens worden diverse onderzoeksinstrumenten besproken die de verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals het intellectuele functioneren, de neuropsychologische vaardigheden, het sociaal en emotioneel functioneren en contextueel functioneren in kaart kunnen brengen.

De volgende onderwerpen staan centraal in dit vak:

 • De stappen van het diagnostische proces;

 • Methoden en middelen van diagnostisch onderzoek en de achterliggende theoretische uitgangspunten;

 • Toepassing van het hypothesetoetsende model op casuïstiek;

 • Problematiek m.b.t. instrumentkeuze op basis van (onderzoeks)hypothesen;

 • Domeinen van onderzoek.

Leerdoelen

Student voorzien van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot diagnostiek als proces met een modelmatige aanpak, waarbij hypothesetoetsing een centrale plaats inneemt.

Rooster

Hoorcolleges Werkgroepen Tentamens

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen (met verplichte aanwezigheid) en een digitale werkgroep op Blackboard. Deze digitale werkgroep wordt tussen de werkgroep bijeenkomsten door de studenten gemaakt.

Toetsing

De toetsing vindt plaats door middel van:

 • Schriftelijk tentamen met gesloten vragen (multiple choice) en open vragen (essayvragen), waarin kennis wordt getoetst over diagnostiek en toepassing daarvan in praktijksituaties (het eindcijfer hiervoor is tevens het eindcijfer van het vak).

 • Toetscasus (moet voldoende zijn).

 • Deelname aan de werkgroepen is verplicht.
  Om het vak te behalen moet u een voldoende voor het tentamen hebben, de werkgroepbijeenkomsten actief hebben gevolgd en een voldoende voor de toetscasus hebben. Indien één of meerdere van de onderdelen eerder met een voldoende is behaald, blijft deze staan (geldigheidsduur van 1 jaar) en dienen de andere onderdelen met een voldoende te worden afgerond.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Hierop zullen draaiboeken voor het vak en de werkgroepen geplaatst worden, evenals de toetscasus.

Literatuur

 • Wordt nader bekend gemaakt.

 • Online reader

 • Collegestof.

Eventuele verdere literatuur wordt nader bekend gemaakt op Blackboard.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Coördinator van de cursus is Dr. Gemma Zantinge.