Studiegids

nl en

Criminaliteitsbestrijding - wat mag er, wat gebeurt er en wanneer werkt het en wanneer niet?

Vak
2018-2019

Toegangseisen

(Zgn. ‘Voorlopig’) toegelaten tot Honours College Law.

Beschrijving

Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding kunnen – in Nederland en daarbuiten – rekenen op grote aandacht van publiek en politiek. Binnen het publieke en politieke discours over criminaliteit en veiligheid blijkt echter regelmatig onduidelijkheid te bestaan over de effectiviteit van maatregelen ter bestrijding van criminaliteit en over de juridische context waarbinnen dergelijke maatregelen getroffen mogen en kunnen worden. In dit vak zullen we aan de hand van een aantal belangrijke thema’s binnen het hedendaagse publieke en politieke debat over criminaliteit en veiligheid aandacht besteden aan de discrepanties die er kunnen zitten tussen de empirische werkelijkheid, de juridische werkelijkheid en het beeld zoals dat naar voren wordt gebracht in het publieke en het politieke debat. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de onbedoelde gevolgen van criminaliteitsbeleid, bijvoorbeeld op het gebied van detentie, interventies bij probleemjongeren, terrorismebestrijding, fraudebestrijding en grotestedenbeleid. Waarom werken maatregelen lang niet altijd uit zoals dat wordt beoogd? In een tijd waarin het steeds belangrijker wordt bevonden om meer evidence based beleid en wetgeving te maken, is een dergelijk inzicht onontbeerlijk.

Leerdoelen

-Doelstelling van het vak:
Doel is studenten inzicht bij te brengen in de uiteenlopende manieren waarop criminaliteitsbeleid bedoelde en onbedoelde effecten heeft op verschillende beleidsterreinen. Daarnaast is het doel om studenten systematisch na te laten denken over wat bij nieuw beleid het bedoelde effect is en welke onbedoelde effecten het daarnaast met zich mee kan brengen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak kunnen studenten:

  • Onbedoelde en bedoelde effecten onderscheiden van criminaliteitsbeleid op uiteenlopende beleidsterreinen.

  • Reflecteren op wetenschappelijk onderzoek naar bedoelde en onbedoelde gevolgen – en naar de manier waarop bedoelde gevolgen kunnen worden gestimuleerd en onbedoelde negatieve gevolgen kunnen worden voorkomen.

  • Zelfstandig een schriftelijk betoog opzetten waarin de onderzoeksliteratuur op een bepaald beleidsthema uiteen wordt gezet en waarin wordt onderbouwd waar wetenschappelijk (beleids-)onderzoek zich in de toekomst op moet richten.

Onderwijsvorm

Colleges
Aantal à 2 uur: 6
Namen docenten: dr. M. Sentse en varia gastsprekers
Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur. Voorafgaand aan een aantal bijeenkomsten dienen studenten een portfolio aan te vullen en in te leveren.
Deze bijeenkomsten worden vooraf gegaan door een inleidende bijeenkomst voor alle (voorlopig) toegelaten 1e jaars studenten, verzorgd door Mw. Prof.mr.dr. M.A.H. van der Woude.

Toetsing

Toetsvorm(en)

  • Portfolio
    Voorafgaand aan enkele colleges levert de student een (aangevuld) portfolio in. Voldoende beoordeling is verplicht om het vak af te ronden.

  • Paper
    Ter afsluiting van het vak schrijven de studenten een paper (max. 4,000 woorden) welke wordt beoordeeld met een cijfer (dient als eindcijfer voor het vak).

  • Beide toetsvormen moeten worden beoordeeld met een voldoende om het vak te kunnen afronden.

Inleverprocedures
Via de Turnitin-links op Blackboard

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, jurisprudentie en alle stof die tijdens de werkcolleges aan bod is gekomen. Van de studenten wordt tevens verwacht dat zij zelf literatuur en jurisprudentie zoeken.

Literatuur

De verplichte en aanbevolen literatuur wordt via Blackboard bekendgemaakt.

Periode

Inleidende bijeenkomst: maandag 18 maart van 17.00-19.00 uur in A.144 KOG.

Donderdag 11 april
Donderdag 18 april
Donderdag 25 april
Donderdag 2 mei
Donderdag 9 mei
Donderdag 16 mei

Van 17.15- ca. 19.00 uur

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact