Studiegids

nl en

Uitleg en overtuiging. Retorica in theorie en praktijk.

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law.

Beschrijving

Retorica speelt een rol in het professionele leven van elke jurist. In deze cursus staan de verschillende wijzen waarop retorica van belang kan zijn voor en in de rechtspraktijk centraal. In de eerste bijeenkomst zal hiertoe eerst aandacht worden besteed aan de klassieke theorie van de retorica en de overtuigingsmiddelen logos, ethos en pathos. Daarnaast zal in een tweede hoorcollege nader worden ingegaan op verschillende aspecten van de klassieke argumentatieleer. In de overige colleges, die in de vorm van een werkcolleges zullen worden gedoceerd, zal een aantal toepassingen van de retorica in de praktijk in heden en verleden nader worden belicht. De eerste twee werkcolleges hebben betrekking op de uitleg van contracten en andere juridische documenten, waarbij aandacht wordt besteed aan de argumentatietheorieën en -strategieën die bij de uitleg van dergelijke documenten kunnen worden gebruikt. In de volgende twee bijeenkomsten zullen de studenten samen met de docent gerechtelijke redevoeringen uit de klassieke oudheid (Cicero, Pro Roscio Amerino) respectievelijk de moderne tijd (O.J. Simpson-proces) bestuderen en analyseren. De cursus zal worden afgesloten met een bijeenkomst die gewijd is aan het gebruik van overtuigingsmiddelen in rechterlijke vonnissen.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:_

 • De student verkrijgt kennis van en inzicht in de verschillende toepassingen van de retorica en argumentatieleer in de praktijk.

 • Training in presentatie- en schrijfvaardigheden.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Studenten zijn bekend met de belangrijkste theoretische aspecten van de retorica en de argumentatieleer.

 • Studenten zijn bekend met de verschillende maatstaven die bij de interpretatie van juridische documenten kunnen worden gehanteerd en hebben inzicht in de consequenties van het gebruik van deze verschillen methoden.

 • Studenten hebben inzicht in de wijze waarop verschillende retorische middelen kunnen worden ingezet in een gerechtsredevoering en hoe de keuze tussen bepaalde strategieën kan worden gerelateerd aan de context waarin de redevoering wordt gehouden.

 • Studenten hebben kennis van en inzicht in het gebruik van verschillende soorten argumentatie en retorische overtuigingsmiddelen door rechters in hun vonnissen en/of dissenting opinions.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges:

 • Aantal à 2 uur: 2

Werkcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Participatie (10%)

 • Paper 1500-2000 woorden (90%)

Inleverprocedures
Het paper dient in hard copy vorm te worden ingeleverd bij het secretariaat van de afdeling Rechtsgeschiedenis (Reuvensplaats 2, kamer 1.15). De inleverdatum en de verdere gang van zaken met betrekking tot de paper worden bekendgemaakt via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en alle stof die tijdens het onderwijs aan bod is gekomen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van "Blackboard"

Literatuur

Een volledige literatuurlijst wordt voor de start van de cursus bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding voor dit vak geschiedt via Usis.

Periode

Dinsdag 9 april 2019 van 15.00-17.00 uur
Dinsdag 16 april 2019 van 15.00-17.00 uur
Dinsdag 23 april 2019 van 15.00-17.00 uur
Dinsdag 30 april 2019 van 15.00-17.00 uur
Dinsdag 7 mei 2019 van 15.00-17.00 uur
Dinsdag 14 mei 2019 van 15.00-17.00 uur
Dinsdag 21 mei 2019 van 15.00-17.00 uur

Minimum en maximum aantal deelnemers

11-22

Contact

 • Vakcoördinator: mw. mr. drs. E.S. Daalder

 • Werkadres: Reuvensplaats 2, kamer 1.21b

 • Bereikbaarheid: ma-vrij, 9.00 tot 17.00 uur

 • Telefoon: 071-5276851

 • E-mail: e.s.daalder@law.leidenuniv.nl