Studiegids

nl en

Gender en Recht

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Toegelaten tot een honours programma: studenten van zowel HC Law als andere Leidse Honours College's

Beschrijving

In dit honoursvak zoomen we in op het zo boeiende snijvlak van gender en recht en identificeren we een aantal relevante thema’s en actoren.

Het terrein van gender & recht kan tot op heden op maar weinig aandacht rekenen op de Nederlandse rechtenfaculteit. Tegelijkertijd verwerven gender issues een steeds prominentere plek in het publieke debat. Waar in de jaren negentig wel werd gezegd dat met de inwerkingtreding van de Algemene wet gelijke behandeling (AWBG) het eindpunt van de strijd voor gelijkheid was bereikt, lijken zowel vrouwen als mannen er in toenemende mate van overtuigd dat dit niet helemaal het geval is.

Steeds meer jonge vrouwen en mannen spreken zich dan ook uitdrukkelijk uit als feminist en kaarten issues als gender stereotypering en seksisme aan. Recent heeft de #MeToo beweging daarbij het probleem van seksueel geweld en intimidatie ook in Nederland, duidelijk op de agenda gezet. Ook de oneerlijke verdeling van onbetaalde zorgtaken tussen de verschillende genders komt steeds meer onder de aandacht. Daarbij is er meer aandacht voor het feit dat gender-gelijkheid niet alleen over de problemen van witte en hoogopgeleide vrouwen gaat.

Onderwijsvorm(en)

Het eerste deel van dit vak bestaat uit vier interactieve werkgroepen van 3 uur en een excursie (n.t.b.). In deze werkgroepen onderzoeken we de relatie tussen gender en recht. Is gelijkheid tussen mannen en vrouwen een kwestie van gelijke rechten? Of is dat niet genoeg en gaat het erom de impliciete manieren waarop het recht de dominantie van mannen in stand houdt bloot te leggen? En welke rol heeft het recht ten aanzien van vrouwen uit culturele of etnisch minderheden? Welk effect hebben deze impliciete vooroordelen eigenlijk op mannen? Welke wet- en regelgeving is er eigenlijk in Nederland om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen? En hoe effectief is het recht als instrument om gender discriminatie tegen te gaan?

In het onderzoeken van deze vragen passeren verschillende issues de thema’s, onder meer: economische ongelijkheid, het huwelijksgevangenschap waarin sommige vrouwen zich in Nederland bevinden en “sexual and gender based violence” in internationaal strafrecht. Hoewel het vak zich met name op Nederland richt worden ook voorbeelden uit andere landen aangehaald.

Het tweede deel van het vak bestaat uit twee practicumbijeenkomsten.
Studenten nemen in tweetallen verschillende Nederlandse organisaties werkzaam op het snijvlak van gender en recht onder de loep. Daarbij interviewen ze ook medewerker van de betreffende organisatie. De onderzoeken monden uit in korte artikelen die de basis van een website zullen vormen.

NB: Zoals bij ieder HC Law vak is aanwezigheid en actieve deelname, participatie verplicht.

Toetsing

Vier korte essays (van elk 500 woorden ter voorbereiding op de vier interactieve werkgroepen). Dit telt in totaal voor 50% van het eindcijfer. De eindopdracht telt ook voor 50% van het eindcijfer. De eindopdracht bestaat uit drie eindproducten: een blog, een infographic en een presentatie van vijf minuten. Als voorbereiding dien je een interviewverslag en een geannoteerde bibliografie in te leveren.

Periode onderwijs:

2e semester, blok 4:

Woensdag 10 april 2019: 17.00-19.00 u
Woensdag 17 april 2019: 17.00-18.15 u (let op: 1 uur)
Donderdag 18 april: 13.30-18.15: Excursie
Woensdag 24 april 2019: 17.00-19.00 u
Woensdag 1 mei 2019: 17.00-19.00 u
Woensdag 8 mei 2019: 17.00-20.00 u (let op: 3 uur)
Woensdag 22 mei 2019: 17.00-20.00 u (let op: 3 uur)
Woensdag 29 mei: 17.00-19.00 u: Practicum bijeenkomst
In overleg te bepalen: presentatie website en afsluiting vak

Leerdoelen; doelstelling en eindkwalificaties

Aan het eind van dit vak:
1) kunnen studenten verschillende stromingen op het terrein van “gender & recht” benoemen en beschrijven;
2) kunnen studenten deze verschillende stromingen contrasteren en kunnen ze beargumenteren wat de voor en nadelen van de verschillende stromingen zijn.;
3) kunnen studenten de verschillende rechtsinstrumenten op het terrein van gender en recht benoemen en kritisch evalueren;
4) kunnen studenten vier verschillende thema’s op het gebied van gender en recht die in dit vak worden behandeld identificeren en hierover een beargumenteerde mening formuleren.
Daarnaast:
5) kunnen studenten maatschappelijke organisaties werkzaam op het gebeid van recht en gender identificeren en analyseren hoe deze organisaties verandering proberen te realiseren
6) kunnen studenten de in dit vak verworven kennis toepassen in de analyse van hun werkwijze
7) kunnen studenten een interview afnemen en een toegankelijke tekst schrijven voor een website.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van "Blackboard"

Literatuur

Aanmelden

Via de administratie van HC law: honours@law.leidenuniv.nl vanaf maandag 17 september 2018.

Maximaal aantal deelnemers

18

Contact

Vakcoördinator: Annelien Bouland LLM MSc
Werkadres: Van Vollenhoven Instituut
Bereikbaarheid: e-mail en telefonisch
Telefoon: 071 527 7257
E-mail: a.m.bouland@law.leidenuniv.nl