Studiegids

nl en

Advanced Phonology 1

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Inleidende (BA-niveau) cursussen in de fonetiek en de fonologie. (Neem bij twijfel contact op met de studie-coördinator.)

Beschrijving

In deze cursus gaan we dieper in op de interne structuur van spraakklanken. We besteden in het bijzonder aandacht aan het theoretische kader van de Element Theory (Backley 2011), een fonologische benadering die aanneemt dat spraakklanken bestaan uit ‘elementen’ in plaats van uit traditionele kenmerken. We bespreken de voor- en nadelen van deze benadering, aan de hand van data uit een groot aantal talen.

Leerdoelen

  • Inzicht in een aantal recente ontwikkelingen binnen de theoretische fonologie.

  • Inzicht in het belang van data bij fonologische theorievorming.

  • Inzicht in de structurele aspecten van spraakklanken.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege van twee uur per week

Studielast

Totale werklast: 130 uur
Tijd voor het bijwonen van de cursus: 6 x 2 = 12 uur
Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 68 uur
Tijd voor het voorbereiden en schrijven van het essay: 50 uur

Toetsing

Toetsing

Presentatie, wekelijkse opdrachten, participatie (20%)
Afrondend essay (80%)

Het eindcijfer voor de cursus is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de deelcijfers. Voor het succesvol afronden van de cursus is een minimum van een 5.5 vereist voor het essay.

Herkansing

Indien voor het essay een 5.49 of lager is behaald, dient er een herkansingsessay ingeleverd te worden tijdens de herkansingsperiode, met een nieuw onderwerp. Presentaties en wekelijkse opdrachten kunnen niet herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard](https://blackboard.leidenuniv.nl/) wordt gebruikt voor algemene informatie, zoals het cursusprogramma, het presentatieschema, eventuele wekelijkse opdrachten, enz.

Literatuur

Backley, Phillip. (2011). An Introduction to Element Theory. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Extra leesmateriaal (wordt nader bekendgemaakt)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie

De studiecoördinator is Else van Dijk