Studiegids

nl en

Advanced Phonology 2

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Inleidende (BA-niveau) cursussen in de fonetiek en de fonologie. (Neem bij twijfel contact op met de studie-coördinator.)

Beschrijving

In deze cursus onderzoeken we het idee van “sonoriteit”. Sonoriteit speelt een belangrijke rol in traditionele onset-rhyme benaderingen van lettergreepstructuur. In een taal als het Nederlands hebben complexe onsets stijgende sonoriteit (fles, trap) en complexe coda’s dalende sonoriteit (wolf, hart). Met behulp van sonority sequencing kunnen we een groot deel van de fonotactische restricties binnen lettergrepen verklaren, maar tegelijkertijd roept het idee van sonoriteit een aantal vragen op waarop we geen bevredigend antwoord hebben. In hoeverre is de sonoriteitsschaal universeel, en in hoeverre taalspecifiek? Hoe moeten we schendingen van sonority sequencing verklaren? Hoe verhoudt de sonoriteitsschaal zich tot fonologische contrasten, die typisch categorisch zijn? En wat zijn de fonetische correlaten van sonoriteit? We proberen een beter inzicht in deze vragen te krijgen door het bespreken van een aantal recente artikelen over sonoriteit, lettergreepstructuur, en segmentele fonologie.

Leerdoelen

Inzicht in een aantal recente ontwikkelingen binnen de theoretische fonologie.
Inzicht in de relatie tussen fonetiek en fonologie
Inzicht in de relatie tussen segmentele structuur en lettergreepstructuur
Inzicht in het belang van data bij fonologische theorievorming.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege van twee uur per week

Studielast

Totale werklast: 130 uur
Tijd voor het bijwonen van de cursus: 6 x 2 = 12 uur
Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 68 uur
Tijd voor het voorbereiden en schrijven van het essay: 50 uur

Toetsing

Toetsing

Presentatie, wekelijkse opdrachten, participatie (20%)
Afrondend essay (80%)

Het eindcijfer voor de cursus is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de deelcijfers. Voor het succesvol afronden van de cursus is een minimum van een 5.5 vereist voor het essay.

Herkansing

Indien voor het essay een 5.49 of lager is behaald, dient er een herkansingsessay ingeleverd te worden tijdens de herkansingsperiode, met een nieuw onderwerp. Presentaties en wekelijkse opdrachten kunnen niet herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen en of paper wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen en of paper plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor algemene informatie, zoals het cursusprogramma, het presentatieschema, eventuele wekelijkse opdrachten, enz.

Literatuur

Een aantal recente artikelen (worden nader bekendgemaakt)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie

De studiecoördinator is Else van Dijk