Studiegids

nl en

Advanced Morphology 1

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Inleidende (BA-niveau) cursussen in de generatieve taalkunde. (Neem bij twijfel contact op met de studie-coördinator.)

Beschrijving

In deze cursus gaan we dieper in op de interne structuur van woorden. We beginnen met de vraag “Wat is een woord” en onderzoeken deze vraag aan de hand van een aantal niet-gerelateerde talen. Verder beschrijven en analyseren we een breed spectrum van mogelijke woordvormings processen. Welke aspecten vormen een probleem voor taalkundige analyses en hoe draagt de moderne morfologie bij aan een beter inzicht in de vraag wat menselijke taal nu eigenlijk is?

Leerdoelen

Inzicht in een aantal recente ontwikkelingen binnen de theoretische taalkunde.
Inzicht in het belang van data bij morfologische theorievorming.
Inzicht in de structurele aspecten van woordvorming.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege van twee uur per week

Studielast

Totale werklast: 130 uur
Tijd voor het bijwonen van de cursus: 6 x 2 = 12 uur
Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 68 uur
Tijd voor het voorbereiden en schrijven van het essay: 50 uur

Toetsing

Toetsing
Presentatie, wekelijkse opdrachten, participatie (20%)
Afrondend essay (80%)

Het eindcijfer voor de cursus is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de deelcijfers. Voor het succesvol afronden van de cursus is een minimum van een 5.5 vereist voor het essay.

Herkansing
Indien voor het essay een 5.49 of lager is behaald, dient er een herkansingsessay ingeleverd te worden tijdens de herkansingsperiode, met een nieuw onderwerp. Presentaties en wekelijkse opdrachten kunnen niet herkanst worden.

Inzage en nabespreking
Studenten hebben het recht om hun beoordeelde essay in te zien binnen een periode van 30 dagen na bekendmaking van het cijfer.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor algemene informatie, zoals het cursusprogramma, het presentatieschema, eventuele wekelijkse opdrachten, enz.

Literatuur

Mark Aronoff & Kirsten Fudeman (2011). What is Morphology? (2nd edition). Blackwell.
Extra leesmateriaal (wordt nader bekendgemaakt)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie

De studiecoördinator is Else van Dijk

Opmerkingen

Overige informatie die hierboven niet gevraagd is maar u wel graag kwijt wilt.