Studiegids

nl en

Geschiedenis van het Openbaar Bestuur (minor OBBM)

Vak
2019-2020

Beschrijving

Hoe is ons openbaar bestuur eigenlijk ontstaan? Wat is de oorsprong van Nederlandse hedendaagse publieke instituties, organisaties en politiek-bestuurlijke cultuur? Welke invloed heeft het verleden op hedendaagse politiek en openbaar bestuur? Waar zit verandering en continuïteit? In het vak bestuursgeschiedenis geven wij de aanzet om op dit soort vragen een antwoord te geven. Enerzijds besteden wij in deze cursus aandacht aan ontstaan, groei en verandering van elementen van het Nederlandse openbaar bestuur van de vroeg moderne tijd (ca. 1650) tot nu om bestuurlijke ontwikkelingen in verleden en heden te doorgronden. Anderzijds hebben wij aandacht voor bestuursgeschiedenis als wetenschappelijke discipline in samenhang met de studie Bestuurskunde. De idee dat handelingen en gebeurtenissen in het verleden van invloed zijn op beslissingen en beleid in het heden wordt intuïtief veelal wel erkend. Het blijft echter vaak de vraag hoe, in welke mate en waarom dit dan het geval is. Een overzicht van belangrijke bestuurshistorische vragen, theorieën, concepten en discussies stelt studenten in staat hierop een antwoord te geven. De cursus laat zien dat kennis van het bestuurlijke verleden niet alleen maar leuk is om te weten maar dat het ook anderszins bijzonder nuttig kan zijn voor de Bestuurskundige van nu

Leerdoelen

 • Kennis hebben van een historisch overzicht van het Nederlandse openbaar bestuur van de vroeg-moderne tijd tot nu.

 • Identificeren en herkennen van de historische achtergronden (continuïteit en verandering) van kenmerkende hedendaagse ontwikkelingen in politiek en openbaar bestuur.

 • Kennis hebben van verschillende thema’s van (actueel) bestuurshistorisch onderzoek

 • Belangrijke theorieën, vragen en concepten uit de bestuursgeschiedenis gebruiken voor Bestuurskunde als wetenschappelijke discipline.

 • Ervaring opdoen met het schrijven van een korte online open access wetenschappelijke publicatie over het bestuurshistorische onderwerp “Staatscommissies en advies aan de regering 1814 - heden”.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Blackboard.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit 7 hoorcolleges van ieder twee uur. Op het eerste en laatste college na, hebben alle hoorcolleges feitelijk eenzelfde structuur.

Ten eerste zal een nadere blik worden geboden op een overzicht van de Nederlandse bestuursgeschiedenis in een bepaalde periode, gekoppeld aan inzichten en vraagstukken met betrekking tot bestuursgeschiedenis als wetenschappelijke discipline.

Ten tweede wordt in colleges aandacht besteed aan specifieke actuele voorbeelden van bestuurshistorisch onderzoek. Deze voorbeelden worden deels verzorgd door gastsprekers en zijn bedoeld om studenten een idee te geven van de breedte en mogelijkheden van bestuurshistorisch onderzoek en hen kennis te laten maken met verschillende (actuele) bestuurskundige onderwerpen en hun relatie met geschiedenis.

In de cursus zullen studenten in het kader van een schrijfopdracht ook schrijfervaring opdoen door het werken in groepjes aan een korte publicatie over het onderwerp “Staatscommissies en advies aan de regering 1814 - heden”. Deze werken zijn t.z.t. bedoeld voor online open access / wikipedia.

In een eenmalig afzonderlijk werkcollege zal hier aandacht aan worden besteed.

 • Uitleg van de opdracht en werkwijze

 • Wat zijn criteria voor een goede online wetenschappelijke publicatie?

 • Wanneer is informatie goed gedocumenteerd met correcte bronvermeldingen?

 • Hoe verricht je historisch onderzoek naar dit onderwerp?

 • Hoe schrijf je informatie goed en leesbaar op voor een breed publiek?

Deelname aan colleges / werkgroep:

 • Deelname aan de hoorcolleges is facultatief maar wordt uiteraard sterk aanbevolen.

 • Deelname aan de eenmalige werkgroep ten behoeve van de schrijfopdracht is verplicht. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen waarbij sprake is van overmacht, kan hier een uitzondering op worden gemaakt. Studenten die denken de werkgroepbijeenkomst te zullen moeten missen maar wel aan de groepsopdracht mee willen doen, dienen dit indien mogelijk voorafgaand aan het werkcollege aan de docent te melden en daarbij aantoonbare redenen te geven. Tijdens het werkcollege zal namelijk een indeling van groepen worden gemaakt. Het eventueel geoorloofd missen van de werkgroep leidt niet tot een vervangende opdracht maar het legt wel verantwoordelijkheid bij de student om zelf gemiste uitleg via de andere leden van de groep alsnog te verkrijgen.

Studielast

Totaal aantal te besteden uren voor dit vak is 140 uur waarvan:

 • Contacturen: 18 uur (14 uur college + 2 uur werkgroep + 2 uur tentameninzage / feedback)

 • Toetsing: 3 uur

 • Zelfstudie en werken aan schrijfopdracht: 119 uur

Toetsing

Toetsing voor dit vak bestaat uit twee onderdelen:

 • Een korte schrijfopdracht in een groep ten behoeve van een paper over Staatscommissies. In combinatie met een door elk groepslid ondertekend groepsdocument waarin eenieders bijdrage wordt weergegeven (25%, deelcijfer 1).

 • Een schriftelijk tentamen met open vragen over alle besproken stof uit literatuur en hoorcolleges (75%, deelcijfer 2).

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door middel van een gewogen gemiddelde van de twee deelcijfers. Het vak is behaald als zowel het gewogen gemiddelde als deelcijfer 2 (het tentamen) tenminste een 5,5 is. Compensatie wordt dus toegepast tussen deelcijfers 1 en 2. Dit betekent dat beide deelcijfers in geval van een onvoldoende eventueel kunnen worden herkanst afhankelijk van bovenstaande bepalingen. De vorm van de herkansing is gelijk aan de eerste kans. Het recht op het maken van herkansingen is aan regels gebonden. Zie de website van de examencommissie van de opleiding Bestuurskunde.

Blackboard

De docent maakt gebruik van Blackboard voor het verspreiden van alle essentiële informatie behorende bij het vak, zoals vakwijzers, uitleg van opdrachten en studiemateriaal. Blackboard zal ca. twee weken voor het begin van de cursus beschikbaar worden gemaakt. Studenten dienen zich zo spoedig mogelijk op Blackboard in te schrijven.

Literatuur

 • Wagenaar F.P., Kerkhoff, A.D.N. & Rutgers M.R. (red.). (2011). Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland. Van patrimoniaal bestuur naar waarborgstaat (Bussum: Coutinho).

 • Artikelen door studenten zelf te zoeken. De vakwijzer bij de cursus bevat een uitgebreide handleiding voor het zoeken naar en gebruiken van de opgegeven literatuur.

Aanmelden

Schrijf jezelf in, in uSIS voor het vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak Let op dat er dus speciale minorwerkgroepen zijn in uSis. In het rooster kun je zien welke werkgroepen voor minorstudenten bedoeld zijn, er staat dan bv een ‘M’ of ‘Minor-exch’ bij de werkgroep. Elke minor heeft zijn eigen roosterpagina.

Contact

Dr. A.D.N. (Toon) Kerkhoff
Turfmarkt 99 Den Haag, kamer 4.125
Spreekuur op afspraak

Dr. A.D.N. Kerkhoff

E-mail:a.d.n.kerkhoff@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Goede, leuke en effectieve colleges zijn gebaat bij actieve en betrokken docenten en studenten. Dit betekent dat studenten geacht worden de stof voorafgaand aan het college te bestuderen en vragen te stellen als zaken onduidelijk zijn. Dat laatste kan zowel voor, tijdens als na de colleges, mondeling of via e-mail.