Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Profileringsvak: Strafrechtelijk bewijsrecht

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (Zie OER).

Beschrijving

Een belangrijk onderdeel van het stafprocesrecht is het bewijsrecht. Hiermee wordt gedoeld op het samenstel van in de wet opgenomen en in de praktijk gegroeide regels die de bewijsbeslissing in het strafproces normeren. In dit vak wordt ingegaan op de kenmerken van het Nederlandse wettelijk bewijsstelsel en de eisen die het strafrechtelijk bewijsrecht in de wet en jurisprudentie stelt. Er is voorts ruimschoots aandacht voor de interdisciplinaire dimensie van strafrechtelijk bewijzen en de theorievorming over bewijs uit andere disciplines zoals de rechtspsychologie, de epistemologie en de statistiek.

Leerdoelen

Doel
Het doel is u meer diepgaand inzicht verschaffen in het strafrechtelijk bewijsrecht en de onderliggende concepten van ‘bewijs’ en ‘bewijzen’

Een opsomming van de leerdoelen:

 • U kunt ontwikkelingen op het terrein van het strafrechtelijk bewijsrecht en gangbare werkwijzen in de strafrechtspraktijk problematiseren vanuit de (interdisciplinaire) theorievorming over feitenonderzoek en bewijs;

 • U kunt in een complexe casus het strafrechtelijk bewijsrecht toepassen en beslissingen over het bewijs motiveren;

 • U kunt in een complexe casus beoordelen of een klacht over de bewijsmotivering in cassatie kans van slagen heeft.

 • U kunt de invloed van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op het strafrechtelijk bewijsrecht duiden en deze jurisprudentie betrekken bij het oplossen van bewijsrechtelijke vraagstukken.

Rooster

Zie de opleidingspagina op de website.

Onderwijsvorm

Gecombineerde hoor-/werkcolleges

 • De onderwijsbijeenkomsten bestaan uit gecombineerde hoor-/werkcolleges en hebben een interactief karakter, in de zin dat er ruimschoots gelegenheid is tot het stellen van vragen en er tijdens de werkcolleges korte opdrachten worden gegeven, waarbij de student zowel de bestudeerde literatuur/jurisprudentie als de tijdens de colleges behandelde stof dient te benutten.

 • Aantal à 4 uur: 5

 • Namen docenten: Mr. dr. J.G.H. Altena-Davidsen, dr. K.M. Pitcher (en anderen)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: studenten dienen de voorgeschreven literatuur en jurisprudentie te bestuderen en dienen voorafgaand aan de colleges thuis enkele casus of zaken te bestuderen. Van de studenten wordt een actieve bijdrage aan de hoor-/werkcolleges verwacht.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (met open vragen) (100%)

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder ‘Inschrijven vakken en tentamens’.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en jurisprudentie en hetgeen behandeld is tijdens de onderwijsbijeenkomsten.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Nader te bepalen studiemateriaal in de vorm van artikelen en jurisprudentie. Via Blackboard zal een lijst beschikbaar worden gesteld.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. dr. J.G.H. Altena

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Kamer: B 3.29

 • Bereikbaarheid: Tijdens spreekuur (zie Blackboard)

 • Telefoon: (071) 527 5357

 • E-mail: j.g.h.altena@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en Criminologie

 • Afdeling: Strafrecht en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: B 3.11

 • Openingstijden secretariaat: 09.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 7518

 • E-mail: w.bonis@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.