Studiegids

nl en

Basispracticum 1

Vak
2019-2020

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Dr.ir. J. van den Brink
Email: j.van.den.brink@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Tijdens Basispracticum 1 zal je kennismaken met de basisvaardigheden in het laboratorium (pipetteren, afwegen, steriel werken, buffers en oplossingen maken). De klassieke genetica wordt bestudeerd door de mitotische celdeling onder de microscoop te bekijken, en fenotypische waarnemingen om te zetten in een genotype m.b.v. statistische analyse. Verder worden een aantal practica besteed aan de basistechnieken van moleculaire biologie. Er wordt een stukje DNA uit een kwal gekloneerd in een vector om een recombinant fluorescerende bacterie te maken. Tijdens het practicum wordt veel aandacht besteed aan leren bijhouden van een labjournaal, het interpreteren en verwerken van experimentele resultaten en het presenteren op een wetenschappelijk-verantwoorde manier.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het practicum is enerzijds bedoeld als kennismaking met laboratoriumtechnieken en als toelichting op collegestof; anderzijds moeten de studenten vertrouwd worden gemaakt met de wetenschappelijke manier van denken en met een goede mondelinge en schriftelijke verslaggeving. De basis hiervoor wordt op dit practicum gelegd.

Eindtermen:
De student heeft basiskennis verworven van verschillende laboratoriumtechnieken en de experimentele uitvoering; de student heeft geleerd om experimenten en de resultaten daarvan in een labjournaal vast te leggen.

Rooster

Zie rooster BLOK 1

Onderwijsvorm

Practicum: Bij de opzet van het practicum wordt uitgegaan van een grote mate van zelfwerkzaamheid. Begeleiding wordt geboden waar kennis gemaakt wordt met apparatuur zoals micropipetten, balansen, pH-meter en microscoop. Er wordt getracht daar waar mogelijk uit te gaan van een probleemstelling, waarbij de studenten zoveel mogelijk zelf de basisgegevens moeten verzamelen (Campbell’s Biology, online handleiding, internetbronnen). Met sturing van de assistenten (socratische vraagstelling) en gerichte vragen/opdrachten uit de handleiding wordt aan een oplossing van het gestelde probleem gewerkt.

Toetsing

De beoordeling van de student die deelneemt aan de cursus vindt plaats aan de hand van de volgende onderdelen:

  • Voorbereiding. De student moet van te voren de achtergrondinformatie lezen. De voorbereiding wordt getoetst aan de hand van vragen en opdrachten voor elk practicum.

  • Uitvoering. De student moet tijdens het practicum theoretische en praktische opdrachten uitvoeren. De student moet de experimenten uitvoeren met een zelfstandige en actieve werkhouding.

  • Uitwerking. De student houdt een overzichtelijk, netjes en nauwkeurig labjournaal bij. Het labjournaal bevat voor elk experiment een inleiding (met doel), materiaal en methode, resultaten en discussie (met conclusie).

  • Communicatie. De student communiceert met zijn medestudenten, practicumassistenten en docenten.
    Verder zal de opgedane kennis tijdens de practica terugkomen in de toets en tentamens van Moleculaire Genetica 1 en Chemie van het Leven.

Blackboard

Blackboard, website Biology Campbell-Reece

Literatuur

  • Online instructies via LabBuddy (https://bio-lei.labbuddy.net)

  • Powerpoints op Blackboard

  • Biology, Campbell, 11th edition

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard

Opmerkingen

Afstemming met andere vakken in het blok: practica en hoorcolleges van Chemie van het Leven en Moleculaire Genetica 1 zijn op elkaar afgestemd en ondersteunen elkaar.