Prospectus

nl en

Basispracticum 1

Course
2019-2020

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Dr.ir. J. van den Brink
Email: j.van.den.brink@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Tijdens Basispracticum 1 zal je kennismaken met de basisvaardigheden in het laboratorium (pipetteren, afwegen, steriel werken, buffers en oplossingen maken). De klassieke genetica wordt bestudeerd door de mitotische celdeling onder de microscoop te bekijken, en fenotypische waarnemingen om te zetten in een genotype m.b.v. statistische analyse. Verder worden een aantal practica besteed aan de basistechnieken van moleculaire biologie. Er wordt een stukje DNA uit een kwal gekloneerd in een vector om een recombinant fluorescerende bacterie te maken. Tijdens het practicum wordt veel aandacht besteed aan leren bijhouden van een labjournaal, het interpreteren en verwerken van experimentele resultaten en het presenteren op een wetenschappelijk-verantwoorde manier.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het practicum is enerzijds bedoeld als kennismaking met laboratoriumtechnieken en als toelichting op collegestof; anderzijds moeten de studenten vertrouwd worden gemaakt met de wetenschappelijke manier van denken en met een goede mondelinge en schriftelijke verslaggeving. De basis hiervoor wordt op dit practicum gelegd.

Eindtermen:
De student heeft basiskennis verworven van verschillende laboratoriumtechnieken en de experimentele uitvoering; de student heeft geleerd om experimenten en de resultaten daarvan in een labjournaal vast te leggen.

Rooster

Zie rooster BLOK 1

Onderwijsvorm

Practicum: Bij de opzet van het practicum wordt uitgegaan van een grote mate van zelfwerkzaamheid. Begeleiding wordt geboden waar kennis gemaakt wordt met apparatuur zoals micropipetten, balansen, pH-meter en microscoop. Er wordt getracht daar waar mogelijk uit te gaan van een probleemstelling, waarbij de studenten zoveel mogelijk zelf de basisgegevens moeten verzamelen (boek, handleiding, internet). Met sturing van de assistenten (socratische vraagstelling) en gerichte vragen/opdrachten uit de handleiding wordt aan een oplossing van het gestelde probleem gewerkt.

Toetsing

De beoordeling van de student die deelneemt aan de cursus vindt plaats aan de hand van de volgende onderdelen: