Studiegids

nl en

Pedagogiek

Vak
2019-2020

Toegangseis

Alleen open voor studenten die de Educatieve minor of Educatieve module volgen.

Leerdoelen

  • De student heeft inzicht in recente theorie met betrekking tot psychologie van de adolescentie en pedagogisch handelen in de klas en in de school.

  • De student is in staat op een professionele manier gesprekken te voeren met leerlingen en ouders.

  • De student is in staat inzichten uit de theorie met betrekking tot psychologie van de adolescentie en pedagogisch handelen in de klas en in de school en ervaringen uit de onderwijspraktijk aan elkaar te verbinden.

Beschrijving

Gerelateerd aan recente theorie over de psychologie van de adolescentie komt het pedagogisch handelen in de klas en in de school aan de orde. Daarnaast worden gespreksvaardigheden in relatie tot communicatie met leerlingen en ouders getraind.

Werkvorm

Werkcolleges en zelfstudie.

Toetsing

  • Paper: aan de hand van een systematische benadering analyse van een casus over de eigen pedagogische praktijk (hierbij wordt het beoordelingsmodel casus pedagogiek gebruikt).

  • Verslag: analyse eigen gespreksvaardigheden.

Voor de tentamendata zie het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

Contacttijd: 23 uur (1 uur + 8 uur + 8 x 1 uur en 45 minuten)
Voorbereiden werkcolleges: 35 uur (2+ 8 x 4 uur)
Opdracht adolescentiepsychologie (paper): 80 uur
Verslag gespreksvaardigheden: 3 uur

Onderzoek binnen curriculumderdeel

In dit studieonderdeel wordt een casus uit de eigen praktijk onderzocht. Met gebruikmaking van het model handelingsgericht werken worden een klas en daarbinnen een leerling beschreven vanuit verschillende ontwikkelingspsychologische perspectieven. Vervolgens worden er onderzoeksvragen geformuleerd en worden die beantwoord door de verzamelde gegevens vanuit een selectie uit de perspectieven te analyseren. Op basis van die analyse formuleert de student een handelingsadvies voor de betrokken docenten.

Literatuur

  • Slot, W., & Aken, M. van. (25e druk, 2013). Psychologie van de adolescentie. Baarn: Thieme Meulenhoff. ISBN 9789006951424.

  • Konig, A., (1995). In gesprek met de leerling. Educatieve Partners / KPC. ISBN 9040200327.

  • Diverse artikelen die via Blackboard worden verspreid.

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster

Klik op het tabblad 'Meer informatie', de weblink naar het rooster vand je dan rechts bij het blok 'Links'.