Studiegids

nl en

Educatieve minor

Inschrijving

De aanmelddeadline (1 april/1 november) en aanmeldprocedure wijkt af van de reguliere inschrijvingsprocedure voor minoren van de Universiteit Leiden. Ga hiervoor naar deze website. Ook na de aanmelddeadline nodigen we je van harte uit om je aan te melden voor de Educatieve minor. We kunnen echter niet garanderen dat je geplaatst kunt worden en kunt starten met de Educatieve minor.

Omschrijving

Het doel van de Educatieve minor is dat studenten, in combinatie met het Bachelordiploma in een schoolvak, een bevoegdheid krijgen om les te geven in de onderbouw van havo, vwo en VMBO-t. De wettelijke verankering van deze onderwijsbevoegdheid is per 1 augustus 2010 gerealiseerd. Studenten die de Educatieve minor hebben afgerond komen bovendien in aanmerking voor een verkort traject van 30 in plaats van 60 ECTS bij de universitaire eerstegraads lerarenopleiding.

De Educatieve minor is gekoppeld aan de (wettelijke) startbekwaamheidseisen die gelden voor deze lesbevoegdheid. Het programma is inhoudelijk dan ook afgeleid van deze bekwaamheidseisen en is verbredend en interdisciplinair: vakinhoudelijke kennis wordt gekoppeld aan vakdidactische kennis en aan toepassing daarvan in de schoolpraktijk. Ook pedagogische en groepsdynamische kennis zoals die worden toegepast in de schoolpraktijk komen aan bod. Een stage op een school maakt vanzelfsprekend deel uit van het traject.

Contact

Studieadviseur en Secretariaat Lerarenopleiding

Examencommissie

De Educatieve minor behoort tot de verantwoordelijkheid van de Examencommissie van het ICLON.

Schoolvakken

Schoolvakken

De Educatieve minor bereidt voor op het lesgeven in een van de volgende 15 schoolvakken:

 • Biologie

 • Chinese taal en cultuur

 • Duits

 • Engels

 • Filosofie

 • Frans

 • Geschiedenis en Staatsinrichting

 • Godsdienst en Levensbeschouwing

 • Grieks, Latijn en Klassieke Culturele Vorming

 • Informatica

 • Natuurkunde

 • Nederlands

 • Scheikunde

 • Spaans

 • Wiskunde

Studieonderdelen

Vak EC Semester 1 Semester 2

Studieonderdelen naast vakdidactiek

Praktijk 17
Pedagogiek 5
Leren en Instructie 3

Vakdidactiek Bètawetenschappen

Vakdidactiek Biologie 5
Vakdidactiek Natuurkunde 5
Vakdidactiek Scheikunde 5
Vakdidactiek Wiskunde 5

Vakdidactiek Mens- en Maatschappijwetenschappen

Vakdidactiek Filosofie 5
Vakdidactiek Geschiedenis en Staatsinrichting 5
Vakdidactiek Godsdienst en Levensbeschouwing 5

Vakdidactiek Taal en cultuurwetenschappen

Vakdidactiek Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 5
Vakdidactiek Moderne Vreemde Talen 5
Vakdidactiek Nederlands 5

Meer informatie

Gids Aanvullende informatie op Studiegids

Deze gids (zie het kopje bestanden) bevat meer informatie over de opleiding, zoals bijvoorbeeld:

 • Onderwijsmomenten

 • Opleidingsvarianten

 • Praktijkdeel van de opleiding
  Tevens hebben we de belangrijkste informatie van de studentenwebsite in deze aanvullende informatie gebundeld. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Studiepuntenregistratie

 • Afstuderen en diploma-uitreiking

 • Mediatheek
  De bijlagen hebben onder meer betrekking op de eindtermen en praktijkvoorwaarden.

Studentenwebsite

Op de studentenwebsite vind je algemene informatie voor studenten van de Universiteit Leiden. Selecteer je opleiding (Leraar VHO in schoolvak) om ook ICLON-specifieke informatie te vinden. Voorbeelden van informatie:

 • In- en uitschrijven bij de universiteit

 • Examencommissie en Opleidingscommissie

 • Studentenstatuut

 • Studentenvoorzieningen en -ondersteuning

Studiegids

In deze elektronische Studiegids vind je specifieke informatie over de opleiding. Je vindt hier bijvoorbeeld informatie over:

 • Curriculumonderdelen

 • Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten

 • Onderwijs en examenregeling (OER)

De Onderwijs- en Examenregeling is een wettelijk document dat geldig is voor één collegejaar. In de OER vind je bijvoorbeeld informatie over:

 • Vrijstellingen aanvragen

 • Tentamens (beoordelingstermijn, geldigheidsduur, etc.)

 • Cum laude criteria

 • Gedragscodes

Reglementen ICLON lerarenopleiding

In de organisatiegids vind je de volgende documenten:

 • Onderwijs- en Examenregeling (OER)

 • Regels en Richtlijnen van de examencommissies (R&R)

 • Lijst van examinatoren

 • Tentamendocument studenten ICLON voor het vak L&I

Onderwijsbevoegdheid

Je beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid staat aangetekend op het diploma-supplement dat bij je bachelor-diploma hoort. Controleer of dit werkelijk het geval is. Zo niet, neem dan contact op met het onderwijssecretariaat van je bacheloropleiding.

Relatie met eerstegraads Lerarenopleiding

Als je de Educatieve minor met succes hebt afgerond, én je hebt je vakmaster behaald, dan kom je in aanmerking voor een verkort traject van de lerarenopleiding. Dit traject omvat 30 in plaats van 60 EC. De nominale duur is één semester, een half jaar studie in voltijd (of één jaar studie in deeltijd).

Education specialisation voor de bètavakken
Bij masteropleidingen van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en bij Biomedische wetenschappen kun je de lerarenopleiding óók volgen als onderdeel van de tweejarige masteropleiding, in de zogenaamde Education specialisation. In deze specialisatie besteden studenten die de Educatieve minor met succes hebt afgerond 60 EC aan vakstudie en 30 EC aan de lerarenopleiding (het educatie-deel van de masterspecialisatie). De overige 30 EC vul je in overleg met je studieadviseur in. Studenten kunnen de lerarenopleiding overigens ook volgen nadat ze de tweejarige Master hebben afgerond.