Studiegids

nl en

Vakdidactiek Filosofie

Vak
2019-2020

Toegangseis

Alleen open voor studenten die de Educatieve minor of Educatieve module Filosofie volgen.

Leerdoelen

  • De student kan met behulp van bestaand lesmateriaal vaklessen ontwerpen en uitvoeren.

  • De student heeft een didactisch repertoire ontwikkeld van eenvoudige varianten van activerende lessen.

  • De student kan evalueren in hoeverre doelstellingen van zijn lessen zijn gerealiseerd en kan op basis hiervan zo nodig zijn handelen bijstellen.

  • De student heeft op basis van onderwijservaring en vakdidactische theorieën, een vakdidactische praktijktheorie ontwikkeld en kan deze gebruiken voor het verantwoorden van de gegeven lessen en voor het formuleren en realiseren van voornemens op vakdidactisch gebied.

Beschrijving

In vakdidactiek 1 staat het maken van keuzes over het wat en hoe van vaklessen centraal, waarbij de student de cyclus doorloopt van ontwerpen, uitvoeren in de praktijk, evaluatie van lessen en theoretische analyse van de lessen. Voor de schoolvakken die zowel in onderbouw als bovenbouw worden gegeven staat in vakdidactiek 1 het geven van lessen in de onderbouw centraal. Bovendien ligt in vakdidactiek 1 het accent vooral op het ontwerpen en geven van eenvoudige varianten van activerende lessen aan de hand van het schoolboek.

Werkvorm

Werkcolleges, zelfstudie en uitproberen van lessen in de praktijk.

Toetsing

Beknopte beschrijving van de vakdidactische praktijktheorie en twee lessen, zo mogelijk in de onderbouw, van de student. De informatie over deze lessen bestaat uit:

  • lesontwerp en evaluatie-instrumenten, inclusief vakdidactische verantwoording;

  • evaluatieresultaten van leerlingen;

  • video-opname van een les;

  • vakdidactische analyse van een les met onderbouwde suggesties voor verbetering van de les.
    Voor de toetsing wordt de rubric vakdidacticus gebruikt.

Voor de tentamendata zie het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

Bijwonen college: startdag vakdidactiek (= 4 uur) + 12 bijeenkomsten van 1 3/4 uur (= 21 uur) = 25 uur
Voorbereiden college, bestuderen literatuur en ontwerpen van en reflecteren op lessen: 12 bijeenkomsten x 5 uur = 60 uur Overige opdracht (bijv. een extra scholingsdag bijwonen op vakdidactisch gebied, zoals landelijke LIO-dag): 8 uur
Maken vakdidactisch dossier = 47 uur

Onderzoek binnen curriculumonderdeel

Bij vakdidactiek worden de verschillende fasen ontwerponderzoek voorbereid omdat op een systematische manier lessen worden ontworpen op basis van vakdidactische inzichten, deze lessen worden uitgevoerd en ook worden gegevens verzameld over leerproces en leereffecten. Enkele onderzoeksinstrumenten om zicht te krijgen op denken en leren van leerlingen worden gebruikt en besproken.

Literatuur

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster

Klik op het tabblad 'Meer informatie', de weblink naar het rooster vand je dan rechts bij het blok 'Links'.