Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Toetsende Statistiek

Vak
2019-2020

IBP students, see Inferential Statistics – IBP

Toegangseisen

Het vak sluit aan op Inleiding in de Methoden en Technieken en veronderstelt deze voorkennis en vaardigheden.

Beschrijving

In dit onderdeel wordt kennis van de waarschijnlijkheidsrekening opgehaald en toegepast bij statistische toetsen die in de psychologie het meest gebruikt worden. Het doel is om inzicht te verkrijgen in de begrippen: steekproevenverdeling, statistische betrouwbaarheid, hypothesetoetsing en tevens in de uitgangspunten en werkwijze van diverse significantietoetsen. Men moet in een gegeven situatie de adequate toets kunnen uitkiezen en uitvoeren.

Leerdoelen

  • Het verkrijgen van inzicht in de begrippen steekproevenverdeling, statistische betrouwbaarheid, en hypothesetoetsing, en tevens in de uitgangspunten en werkwijze van diverse significantietoetsen.

  • Het in een gegeven situatie kunnen uitkiezen, uitvoeren, beoordelen en weergeven van de adequate analyse.

  • Het verkrijgen van vaardigheid in het omgaan met statistische software met betrekking tot deze toetsen.

Een complete lijst met leerdoelen is beschikbaar via Blackboard.

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk je in je studieprogramma.
Roosters Psychologie

Hoorcolleges Werkgroepbijeenkomsten Tentamens

Inschrijven

Cursus

Eerstejaarsstudenten worden door het OSC ingeschreven voor de cursus, maar moeten zich wel zelf aanmelden voor het tentamen.
Ouderejaars studenten die de hele cursus willen volgen moeten zich zélf inschrijven, en wel voor de werkgroep, de hoorcolleges en het tentamen. Ouderejaars studenten die alleen de spss-vaardigheidstoets van de cursus over willen of moeten doen zijn verplicht om de vier SPSS-werkgroepsbijeenkomsten opnieuw te volgen. Zij moeten zich dan ook opnieuw aanmelden voor deze SPSS- werkgroepen. Inschrijving voor bachelorvakken

Tentamen

Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet tijdig inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.

Inschrijving tentamens

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges en 8 werkgroepen van elk 2 uur en 8 vrijwillige extra werkgroepbijeenkomsten. De opnames van de hoorcolleges zijn als weblectures beschikbaar.

De hoorcolleges

Iedere studieweek begint met een hoorcollege waarin de stof wordt geïntroduceerd. De colleges bevatten ook aanvullende en nieuwe onderwerpen die ook in het tentamen terugkomen. Ter voorbereiding op de colleges worden studenten geacht de voorgeschreven hoofdstukken voor die week te lezen. De hoorcolleges richten zich met name op doelstellingen 1 en 2.

De werkgroepen

Op een van de dagen na het hoorcollege vindt de werkgroepbijeenkomst plaats. Ter voorbereiding op die bijeenkomst maken studenten een aantal verplichte huiswerkopdrachten, die bij aanvang worden gecontroleerd door de docent. Tijdens de bijeenkomst ligt de nadruk op het toepassen van de opgedane kennis in de praktijk. Daarnaast leren studenten te werken met SPSS, een softwarepakket voor statistische data-analyse. Studenten dienen hun werkboek mee te brengen naar iedere bijeenkomst. De onderwerpen die aan bod komen in de werkgroepen behoren tot de tentamenstof. Aanwezigheid bij de werkgroepen is verplicht. De werkgroepen richten zich op doelstellingen 1, 2 en 3.

De extra werkgroepen

Deze extra bijeenkomsten bieden studenten de mogelijkheid om extra te oefenen met het uitvoeren van statistische berekeningen, met de hand of in SPSS. Alle studenten die daar behoefte aan hebben aan deze extra ondersteuning kunnen deze bijeenkomsten gratis bezoeken.

Toetsing

De toetsing bestaat uit twee onderdelen:
1. Het schriftelijk tentamen bestaande uit 40 meerkeuzevragen met elk vier alternatieven, waarin zowel theoretische kennis als statistische berekeningen uit de literatuur, de colleges en de werkgroepen getoetst worden (Doelstellingen 1 en 2).
2. De SPSS-vaardigheidstoets, die zowel de verschillende facetten van het werken met SPSS, als ook het lezen van de uitvoer betreft (Doelstelling 3).

Het eindcijfer is een combinatie van het tentamencijfer (70%) en het cijfer voor de SPSS-vaardigheidstoets (30%).

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

  • Howell, D.C. (2014). Statistical Methods for Psychology. (Leiden edition). Wadsworth: Cengage Learning. ISBN 978-1-4737-2028-2

  • Pallant, J. (2016). SPSS Survival Manual. (6th edition) Berkshire: McGraw-Hill. ISBN 978-0-3352-6154-3

  • IBM SPSS Statistics for Windows (Version 25). Released 1012. Armonk, NY: IBM

  • Werkboek Toetsende Statistiek

  • Extra materiaal aangeboden via Blackboard (o.a. collegeslides, opdrachten, vertaalde termen, errata, toelichtingen)

Contact information

Drs. S.M.H. Huisman
s.m.h.huisman@fsw.leidenuniv.nl
Drs. Kees Verduin (SPSS) verduin@fsw.leidenuniv.nl