Studiegids

nl en

Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie

Vak
2019-2020

IBP students, see Developmental and Educational Psychology

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De ontwikkelings- en onderwijspsychologie heeft als onderwerp processen van ontwikkeling, rijping en leren gedurende de kinder- en jeugdjaren (prenataal tot circa 21 jaar).

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus kan de student:
1) de 'key terms' van de ontwikkelings- en onderwijspsychologie (i.e., de termen voor de belangrijke begrippen, theorieën en onderzoeksmethoden) definiëren en toepassen op voorbeelden;
2) de belangrijkste ontwikkelingen op verschillende gebieden (sociaal, emotioneel, cognitief, taal) aangeven; en
3) de belangrijkste invloeden op de ontwikkeling van het kind (i.e., mechanismen van verandering) aangeven.

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk je in je studieprogramma. Roosters Psychologie

Hoorcolleges Werkgroepbijeenkomsten Tentamens

Inschrijven

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus, maar moeten zich wel zelf aanmelden voor het tentamen.
Andere studenten moeten zich niet alleen zelf inschrijven voor het tentamen, maar ook voor alle hoorcolleges en werkgroepen.

Tentamen

Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet tijdig inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.

Zie: Inschrijving bachelorvakken en tentamens.

Onderwijsvorm

  • 8 hoorcolleges van 2 uur

  • 4 werkgroepbijeenkomsten van 2 uur.

Toetsing

De toetsing bestaat uit een tentamen en een zogenaamde 'tweede studieverplichting'. Beide zijn gericht op alle leerdoelen, en beide leiden tot een deelcijfer.

Het tentamen bestaat uit 48 vierkeuzevragen, verdeeld in 8 delen van 6 vragen. De 8 delen horen bij de 8 weken van de cursus. Het gewicht van het tentamencijfer in het eindcijfer is 70%.

De tweede studieverplichting bestaat uit studievragen en werkgroepopdrachten. Het gewicht van het cijfer voor de tweede studieverplichting in het eindcijfer is 30%.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

Siegler, R., Saffran, J. R., Eisenberg, N., DeLoache, J., & Gershoff, E. (2017). How Children Develop. 5th edition. INTERNATIONAL EDITION; 9781319107406. New York: Worth Publishers. Prijs: 70 euro.

Contact information

Dr. Harrie Boelens boelens@fsw.leidenuniv.nl