Studiegids

nl en

Buitenlandverblijf

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Japanstudies die hun zijn begonnen in het collegejaar 2018-2019. Om in aanmerking te komen voor het Japanverblijf dienen studenten uiterlijk 31 januari 2020 hun propedeutisch diploma te hebben behaald. Verder moeten zij van de vakken uit het tweede jaar de taalvakken uit het eerste semester (Actieve taalbeheersing IIa, Teksten IIa) met goed gevolg afsluiten, en voldoen aan de aanwezigheidsplicht van de taalvakken in het tweede semester. Tot slot stelt de opleiding een aantal praktische voorwaarden (reisverzekering, etc.), waarvoor studenten uiterlijk 31 januari 2020 in een deelnemersverklaring verklaren dat zij aan deze voorwaarden voldoen

Beschrijving

Studenten hebben de mogelijkheid om een langere periode te verblijven aan een partneruniversiteit (drie maanden in Okayama en Toyama, vijf maanden in Nagasaki). Het verblijf vangt begin april aan. Tijdens dit verblijf volgen studenten taalcolleges om hun actieve taalvaardigheid te vergroten, en voeren zij (als onderdeel van een van de inhoudelijk seminars in Blok 3) een klein onderzoek uit. De Universiteit Leiden is verantwoordelijk voor de reiskosten van en naar Japan en de collegegelden. Studenten betalen zelf hun woon- en verblijfskosten.

Leerdoelen

Studenten vergroten hun actieve kennis van de Japanse taal, en leren deze inzetten in situaties in het dagelijks leven en in seminar settings. Grofweg 10 EC worden besteed aan het vergroten van conversatievaardigheden, en de overige 5 EC aan tekstuele vaardigheden (zowel lees- als schrijfvaardigheid). De exacte college-inhoud verschilt per partner, en zal in de loop van het collegejaar bekend worden gemaakt via Blackboard.

Rooster

De roosters verschillen per partneruniversiteit, en zullen in de loop van het collegejaar, doch in ieder geval vóór het vertrek, bekend worden gemaakt via Blackboard

Onderwijsvorm

De onderwijsvorm verschilt per partneruniversiteit, maar in beginsel bestaat elk van de programma’s uit werkcolleges.

Studielast

De exacte studielast verschilt per college en per partneruniversiteit. Gemiddeld genomen hebben studenten aan elk van de drie universiteiten elke dag twee of meer colleges, en voor elk van deze colleges wordt betrekkelijk veel voorbereiding geëist.

Totale studielast: 15 EC x 28 uur = 420 uur (10½ werkweek). Zoals hierboven beschreven worden hiervan gemiddeld 10 EC besteed aan vaardigheden die vallen onder de noemer ‘productie’, en 5 EC aan vaardigheden onder ‘teksten’.

Toetsing

De exacte toetsvorm verschilt per college, en kan bestaan uit schriftelijke en mondelinge toetsing. Voor sommige colleges wordt er, in plaats van een tentamen, een eindopdracht gemaakt. Aanwezigheidsplicht is een standaardonderdeel van de beoordeling, en weegt zwaar mee.

De colleges van elke partneruniversiteit worden voor de registratie in het Leidse systeem gerangschikt onder de categorieën Productie en Teksten. Studenten die voor de vakken van een categorie gemiddeld een onvoldoende halen, doen voor het (de) onvoldoende gemaakte vak(ken) in Leiden een herkansing.

Studenten die op enigerlei wijze niet aan de aan de student gestelde voorwaarden blijken te voldoen, of de omtrent het Japanverblijf gemaakte afspraken blijken te hebben geschonden, kan het cijfer voor het Japanverblijf ontzegd worden. Deze studenten zullen het daaropvolgende jaar de benodigde studiepunten kunnen behalen door de vakken Productie 2c en Teksten 2c te volgen.

Inzage en nabespreking

Inzage en nabespreking op afspraak met Niels van der Salm.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor de organisatie van het Japanverblijf, en de communicatie door de Universiteit Leiden over het Japanverblijf. Blackboard wordt niet gebruikt voor de colleges in Japan.

Literatuur

Niet van toepassing.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Studenten die contact willen opnemen over het Japanverblijf kunnen zich richten tot japanverblijf@hum.leidenuniv.nl