Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Japanse geschiedenis tot 1868 5
Japan in the 21st Century: Sociological Perspectives 5
Taalkundige Structuur (Grammar) Ia 5
Kerncurriculum: Area Studies 5
Actieve Taalbeheersing Ia: Conversatie & Luistervaardigheid 3
Actieve Taalbeheersing Ia: Kanji 2
Teksten Ia 5
Mentoraat BA1 Japanstudies 0

Tweede semester

Modern Japanese History 5
Arts and Material Culture of Japan 5
Taalkundige Structuur (Grammar) Ib 5
Actieve Taalbeheersing Ib: Conversatie & Luistervaardigheid 3
Actieve Taalbeheersing Ib: Kanji 2
Teksten Ib 5
Academische Vaardigheden (Japanstudies) 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Actieve Taalbeheersing IIa: Conversatie & Luistervaardigheid 3
Actieve Taalbeheersing IIa: Kanji 2
Teksten IIa 5

Kies een BA2 lecture en een seminar of twee seminars*:

PEIR Lecture Introduction to Japanese Economy 5
SC Seminar Japanese Food 5
SC Seminar Recht 5
SC Seminar Japanse Religies en Boeddhisme 5
SC Lecture Material Culture of Modern Japan 5
MACH Seminar Art 5
MACH Seminar Japan's Asian Empire, Images and Realities 5
LL Seminar Japanese as a second language 5
MACH Seminar Introductie Moderne Japanse Literatuur 5

Keuzevak bij Koreaans, Chinees, Zuid Azië (India en Tibet) of Zuid-Oost Azië (Indonesië) (gedeeld onderwijs) 5 EC

Extra curriculair

Leesgroep Modern Japans 0

Tweede semester

Actieve Taalbeheersing IIb: Productie 2
Actieve Taalbeheersing IIb: Teksten 3

Kies in blok 3 één van de hieronder vermelde 4 lectures of 2 seminars;

PEIR Lecture Politics 5
SC Lecture Recht en Samenleving 5
MACH Lecture Film en Literatuur in Japan 5
PEIR Seminar International Politics and Economy of East Asia 5
SC Lecture: Japanese Anime, Global Fandoms 5
MACH seminar Klassiek Japans 1 5

Kies vervolgens ook één van de 5 hieronder vermelde seminars & Japan project;

PEIR Seminar: Japanese Ghosts, Monsters and the Supernatural 5
MACH Seminar 5
LL Seminar Japanese Linguistics 5
SC Seminar Performing Arts of Japan 5
SC Seminar Sociology 5

Buitenlandverblijf (blok 4):

Buitenlandverblijf 15

Thuisblijversprogramma (in plaats van buitenlandverblijf)

Keuzevak bij Koreaans, Chinees, Zuid Azië (India en Tibet) of Zuid-Oost Azië (Indonesië) (gedeeld onderwijs) LET OP: vanaf blok 3 5
Actieve Taalbeheersing IIc: Productie (FAT) 5
Actieve Taalbeheersing IIc: Teksten (FAT) 5

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kies tussen de volgende twee vakken:

Klassiek Japans 2 5
Practising Japanese Studies 5

Kies een BA3 Seminar met daaraan gekoppeld Teksten Seminar:***

PEIR Seminar Sino-Japanese Relations 5
JS Seminar PEIR 5
JS Text Seminar PEIR 5
JS Seminar LL 5
JS Text Seminar LL 5
JS Seminar MACH 5
JS Text Seminar MACH 5
JS Seminar SC 5
JS Text Seminar SC 5

Vrije keuzeruimte 15 ECTS

Extra curriculair

Leesgroep Modern Japans 0

Tweede semester

Eindwerkstuk BA

BA - Eindwerkstuk Japanstudies 10

Afstudeer Seminar van 5 EC in combinatie met taalcomponent:

JS Afstudeer Seminar 5

Vrije keuzeruimte 15 ECTS

Bezemklas Teksten Seminar voor studenten die dit in het eerste semester niet hebben gehaald, (wel > 4,5) dan deelname aan 'bezemklas

Teksten Seminar 5

Meer info

Doel van de opleiding Het programma BA-eindwerkstuk en afstudeereisen Aansluitende programma’s

Doel van de opleiding

Een Bachelor Japanstudies beschikt over:

 • Taalvaardigheid: Een Bachelor is in staat om modern geschreven en gesproken Japans te begrijpen, te lezen en te vertalen, en een conversatie te voeren in het Japans; hij beschikt voorts over een gedegen inzicht in de grammatica en de geschiedenis van het Japans;

 • Regiokennis: De bachelor heeft weet van belangrijke historische, cultureel-maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Deze regiokennis zal (1) de taalverwerving verrijken en contextualiseren, (2) een brede algemene kennis van Japan bieden, en (3) de basis bieden voor verdere studie op het masterniveau (en hoger);

 • Algemene academische vaardigheden: het kunnen vinden, ordenen en kritisch bespreken van informatie en

 • Disciplinair bewustzijn: bekendheid met de benaderingen (probleemstellingen, theorieën, methoden, analytisch taalgebruik) van ten minste drie disciplines die binnen het hoofdvakprogramma worden aangeboden.

Het programma

Japanstudies is een brede studie, die aan de ene kant gestoeld is op een generalistische kennis van Japan en beheersing van de Japanse taal en aan de andere kant op de beheersing van specifieke disciplines van toepassing op de studie van Japan. Het bachelorprogramma houdt vast aan het principe dat zowel het generalistische aspect als het disciplinaire aspect aan bod moet komen. Het bachelorcurriculum biedt de student derhalve een combinatie van een brede, regionaal-cultureel georiënteerde benadering en de mogelijkheid zich te specialiseren in een van de gebieden die binnen het hoofdvakprogramma worden aangeboden. Praktisch betekent dit dat het propedeuseprogramma (het programma voor het eerste jaar) alsmede een deel van het tweede jaar voor elke student precies hetzelfde is, maar dat al in het tweede jaar de student de mogelijkheid geboden krijgt om zich te specialiseren binnen ‘clusters’. Specialisaties waarvoor de student in het tweede jaar kiest worden deels verder uitgebouwd in het derde jaar en monden uit in een eindwerkstuk. Het bachelorprogramma zal dus een basis bieden die elke student nodig heeft om in of met betrekking tot Japan te kunnen functioneren, ook in de toekomstige werkomgeving.

Bindend studieadvies (BSA) Het BSA-systeem stelt eisen aan de studieprestaties van de eerstejaarsstudent en biedt tegelijkertijd extra begeleiding via het mentoraat en studievoortgangsgesprekken met de studiecoördinator. Het doel van dit systeem is om zo goed mogelijk te bepalen of de student geschikt is voor de gekozen studie en of de studie bij de student past. Om een positief advies te krijgen moet een student in het eerste jaar minimaal 45 EC van zijn propedeuseprogramma behalen. De opleiding stelt als aanvullende eis dat drie onderdelen van de propedeuse in ieder geval in het eerste jaar zijn afgerond, namelijk de vakken Teksten Ia & Ib en Japan in the 21st Century.

Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte of ernstige familieomstandigheden. In dit verband is het van belang dat studenten persoonlijke problemen die van invloed zijn op de studievoortgang tijdig melden bij de studiecoördinator. *De opleiding houdt van iedere student een dossier bij met informatie die relevant is voor het BSA. De student heeft het recht dit dossier (bij de studiecoördinator) in te zien en zelf informatie aan het dossier toe te voegen.

Extra uren In het eerste jaar: Talenpracticum 20 uur

Japanverblijf In het tweede semester van het tweede jaar gaan studenten naar Japan voor drie maanden. Studenten dienen hun PROPEDEUSE behaald te hebben en van het BA2 programma tenminste BA2 Conversatie & Luistervaardigheid IIa, BA2 Kanji IIa en BA2 Teksten IIa succesvol af te ronden voor vertrek naar Japan. Studenten die dit niet halen of om andere redenen afzien van het studie-onderdeel ‘verblijf in Japan’ wordt in Leiden een alternatief programma geboden (zie studiegids).

Gedeeld onderwijs In het tweede jaar volgen studenten minimaal één (studenten die in sem.2 naar Japan gaan) en maximaal twee (studenten die in Nederland blijven) cursussen ‘gedeeld onderwijs.’ Om aan het onderdeel gedeeld onderwijs te voldoen dient de student een keuze te maken uit inhoudelijke BA-cursussen (1 resp. 2 maal 5 EC) op 100, 200 of 300 niveau die gegeven worden bij de aan de studie Japans gerelateerde vakgebieden Koreaans, Chinees, Zuid-Azië (India en Tibet) en Zuidoost Azië (Indonesië). Dit om kennis van de (Oost-)Aziatische regio te vergroten.

Keuzeruimte In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 EC (15 EC per semester). Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte/.

Hoofdvak: Clusters in het tweede en derde jaar De student kiest in het tweede jaar vier seminarvakken, verbonden aan één van de vier specialisatiegebieden ‘clusters’ binnen de opleiding:

 • Language and Linguistics (LL)

 • Media, Arts, Culture and History (MACH)

 • Political Economy and International Relations (PEIR)

 • Society and Culture (S&C)

De student kan zich zo richten op een specialisatie, maar ook nog een of twee vakken ‘uitproberen’. Er zijn ‘hoorcollege’ (‘lecture’) seminars en als werkgroep opgezette (‘course’) seminars. Iedere student dient in total 4 BA2 seminars, waarvan minimaal 1 en maximaal 2 BA2 hoorcollege seminars, en minimaal 2 en maximaal 3 werkcollege seminars te volgen. Bij het behalen van minimaal 2 BA2 seminars en alle BA2 Taalonderwijs, kan de student het BA3 programma vervolgen, na plaatsing via het Cluster Application Form, in te leveren voor 1 juni. Het eerste semester bestaat uit een BA3 Cluster seminar (5 EC; leesstof is in principe Engelse teksten binnen gekozen discipline) en een bijbehorend BA3 Text seminar (5 EC; Japanse teksten). In het tweede semester wordt dit vervolgd door een Afstudeerseminar (5 EC), waarin ook aan Japanse Taalverwerving verder wordt gewerkt, en de Thesis Class, die uiteindelijk resulteert in een BA-eindwerkstuk (10 EC).

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om af te kunnen studeren moeten studenten het programma van 180 EC hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk voldoende hebben afgerond. In het werkstuk zet de student uiteen wat de vakliteratuur over dit onderwerp beweert. Vervolgens dient de student, op basis van de door hem geraadpleegde bronnen, nieuwe inzichten toe te voegen aan hetgeen in de vakliteratuur wordt gesteld, respectievelijk een der bestaande door hem omschreven opvattingen op een nieuwe manier te onderbouwen of te weerleggen. De student maakt daartoe gebruik van Japanstalige bronnen; de geraadpleegde vakliteratuur mag, maar hoeft niet, in andere talen dan het Japans te zijn gesteld. Als aan alle verplichte onderdelen van het studieprogramma is voldaan, kan de student afstuderen. De regeling van het BA-eindwerkstuk is hier te vinden.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Talen en culturen van Japan geeft rechtstreeks toegang tot de doorstroom-masteropleiding Japanese Studies. Studenten kunnen, op basis van hun resultaten, ook toegang krijgen tot de tweejarige onderzoeksmasteropleiding Asian Studies. Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Arbeidsmarktvoorbereiding

Het programma van de Bachelor Japanstudies is veelzijdig: je verdiept je in onder meer de taal, geschiedenis, sociologie, internationale relaties, literatuur, en materiële cultuur van Japan. Maar hoe gebruik je de kennis die je verkrijgt? Welke richting kies je binnen de studie en waarom? Wat kan je al en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen en hoe bereid je je zo goed mogelijk voor op de toekomst?

Op verschillende momenten tijdens je Bachelor Japanstudies komen deze vragen - en meer - ter sprake. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’

Activiteiten
Via mail word je op de hoogte gehouden van activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding. Oriënteer je ook eens bij de Career Services. Het is verder raadzaam om de volgende activiteiten in de gaten te houden om je goed te kunnen oriënteren:

Eerste jaar

 • Kennismakingsgesprek studieadviseur

 • Mentoraat en Academische Vaardigheden

 • Eerstejaarsbijeenkomst van de Career Service Geesteswetenschappen

 • Voorlichting buitenlandverblijf

Tweede jaar

 • Masterdag (Universiteit Leiden)

 • Japan Company Day (georganiseerd door Studievereniging Tanuki)

 • Buitenlandverblijf

 • Workshop ‘Inzicht in je vaardigheden’

 • Minorenmarkt (Universiteit Leiden)

 • Humanities Career Event

 • Diverse andere workshops Loopbaanservice Geesteswetenschappen

 • Lezingen en workshops van Studievereniging Tanuki (zoals de Beroepenavonden)

Derde jaar

 • Vak Practising Japanese Studies, met gastsprekers uit verschillende werkvelden

 • Japan Company Day (georganiseerd door Studievereniging Tanuki)

 • Masterdag (Universiteit Leiden)

 • Humanities Career Event

 • Workshop ‘Hoe vind je een baan?’

 • Workshop CV en brief

 • Diverse andere workshops Loopbaanservice Geesteswetenschappen

 • Lezingen en workshops van Studievereniging Tanuki (zoals de Beroepenavonden)

Soft skills
Voor toekomstige werkgevers is niet alleen de kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten misschien zelfs nog meer op de zogenaamde ‘soft skills’. Dit zijn allerlei gedragsgerelateerde vaardigheden die bepalen hoe je met verantwoordelijkheden omgaat, hoe goed je bent in plannen en hoe je problemen oplost. Kortom: vaardigheden die belangrijk zijn voor je functioneren in het werkveld.
Het is daarom belangrijk dat je tijdens je studie niet alleen zoveel mogelijk kennis opdoet, maar dat je je ook bewust bent van de vaardigheden die je verworven hebt en de vaardigheden die je nog wil leren.
De vaardigheden die je bij de verschillende vakken kunt tegenkomen zijn:

 • Problemen oplossen (problemen herkennen-analyseren, oplossingsgericht denken)

 • Analytisch denken (analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering)

 • Projectmanagement (planning, afbakening, resultaatgerichtheid)

 • Verantwoordelijkheid (eigenaarschap, zelfdiscipline, verantwoordelijke houding t.o.v. eigen project, fouten erkennen)

 • Inzet (toewijding, motivatie, proactieve houding, eigen initiatief)

 • Zelfregulering (zelfstandigheid, zicht op eigen doelen, motieven en capaciteiten)

 • Mondelinge communicatie (presenteren, spreekvaardigheid, luisteren)

 • Schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, verslagleggen, structureren, samenvatten)

 • Samenwerken (teamwork, ondersteunen, loyaliteit, afspraken nakomen, aanwezigheid)

 • Flexibiliteit (omgaan met veranderingen, leergierigheid, aanpassingsvermogen)

 • Kritisch denken (vragen stellen, aannames controleren)

 • Creatief denken (vindingrijkheid, nieuwsgierigheid, out of the box denken)

 • Integriteit (eerlijkheid, moraal, ethisch handelen, persoonlijke waarden)

 • Interculturele vaardigheden (communicatie met verschillende culturen)

Contact
Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de studiecoördinator Japanstudies: M. Boonen (stuco-japanstudies@hum.leidenuniv.nl)