Studiegids

nl en

Social Theories

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Deze cursus is open voor de volgende categorieen van studenten:

 • Bachelor CA-OS,

 • Pre-Master’s CA-OS (expliciet toegelaten tot deze cursus)

 • Exchange studenten (expliciet toegelaten tot deze cursus)

 • Contract studenten ingeschreven volgens de procedure uiteengezet op de [facultaire website] (https://www.universiteitleiden.nl/sociale-wetenschappen/onderwijs/contractonderwijs).

Voertaal

Hoorcolleges worden in het Engels gedoceerd.
Werkgroepen: Eerstejaars bachelorstudenten van CA-OS hebben de voorkeurstaal voor werkgroepen gekozen bij de aanmelding voor de opleiding. Pre-master en Exchange studenten volgen de Engelstalige werkgroepen. Contractstudenten mogen bij hun aanmelding de voorkeurstaal kiezen.
Tentamens worden afgelegd in de taal waarin de werkgroepen zijn gevolgd.

Beschrijving

In deze cursus plaatsen we theorievorming rond de verhouding tussen individu en samenleving in globaal perspectief. Met haar nadruk op ‘moderne’ samenleving en toenemende individualisering is de sociologie van oudsher sterk westers georiënteerd. We bespreken dit Eurocentrisme in relatie tot meer inclusieve en ‘gedecentraliseerde’ benaderingen. In het eerste deel van de cursus doen we dat door sociologische benaderingen te plaatsen binnen de bredere, koloniale geschiedenissen van Europa in de wereld. De focus ligt daarbij op de vraag hoe vormen van arbeid – loonarbeid en slavernij – van invloed zijn (geweest) op sociale ongelijkheid en kenmerken van samenleven. We bespreken de plaats van arbeidsdeling en de aard van arbeidsorganisatie in verschillende sociale theorieën. De studenten lezen originele teksten van klassieke auteurs Marx, Dubois en Weber en vergelijken deze sociologen rond de thema’s: 1) historische transformaties, 2) contrasten tussen ‘moderne’ en ‘traditionele’ samenlevingen, 3) arbeidsdeling en -organisatie 4) kolonialisme en kapitalisme, 5) emancipatieprocessen.

Het tweede deel van de cursus richt zich nadrukkelijk op interpersoonlijke relaties: hoe verhouden individuen zich tot anderen binnen sociale netwerken? We plaatsen sociologie in globaal perspectief door sociale theorieën te vergelijken die gebaseerd zijn op lokale Westerse dan wel op Aziatische noties van socialiteit. Dit laat zien dat ‘universele’ theorievorming altijd een gelokaliseerde, cultuurspecifieke oorsprong heeft. We werken dit cross-culturele perspectief systematisch uit aan de hand van de memoires van Stuart Hall, een cultuurtheoreticus die zijn eigen multiculturele levensgeschiedenis – tussen Jamaica en Engeland – analyseert met een groot oog voor de relatie tussen sociale-historische context en persoonlijke ontwikkeling/kenmerken. Stuart Hall laat verbanden zien tussen intersectionaliteit en identiteit: hij analyseert de gecombineerde invloeden van klasse, gender, ras en geloof op persoonlijke en sociale kenmerken van individuen. Hierop aansluitend, bevragen we hoe kinderen socialiseren en leren in specifieke (school) contexten. We behandelen verschillende benaderingen rond nature/nurture, universalisme/particularisme, samenleving/individu, ongelijkheid/emancipatie en tussen contextuals/individuals.

Leerdoelen

1.Verschaffen van kennis over globale perspectieven op sociale theorieën die zich richten op de spanningsvelden tussen individu en samenleving, tussen intersectionaliteit en identiteit en tussen ongelijkheid en emancipatie
2.Kennismaking met canonieke teksten, en begripsvorming van processen van canonisering.
3.Verschaffen van inzicht in de cultuurspecifieke kenmerken van sociologische analyses van interpersoonlijke relaties door theorieën te bespreken die hun oorsprong vinden in Europese maar ook in Aziatische noties van socialiteit.
4.Verschaffen van kennis over sociologische en antropologische benaderingen van socialisatie en leerprocessen in specifieke (school) contexten.

Rooster

Zie onze website

Onderwijsvormen

Totaal 10 ECTS = 280 studiebelastinguren (sbu):

 • hoorcollege 17 × 2 uur (51 sbu)

 • werkgroep 4 x 2 uur (8 sbu)

 • literatuur 800 blz. (144 sbu) 91 p eerste deel, 90 p. klassieken, plus 380 deel 2 = 560 plus S& B 2 240

 • paper deel 1 5 blz. (40 sbu)

 • paper deel 2 4 blz. (32 sbu)

Toetsing

Aan het einde van deel 1 heeft een multiple-choice tentamen plaats (7 november). Parallel aan de start van deel 2 zijn er werkgroepbijeenkomsten waarin studenten klassiek werk lezen van Marx, Dubois, en Weber. Dit werkgroepgedeelte wordt afgesloten met een essay van minimaal 1200, maximaal 1500 woorden. Dit essay krijgt een cijfer. Het multiple-choice tentamen en het cijfer voor het essay bepalen ieder voor 50 % het totaalcijfer voor deel 1 van de cursus. Dit cijfer geeft toegang tot deel 2 van de cursus.

Deel 2 wordt afgerond met een eindtentamen dat bestaat uit multiple-choice vragen en een korte essay opdracht. Daarbij bepaalt het multiple-choice gedeelte 70 % en het essay 30 % van het eindcijfer van deel 2. Er wordt vooruitlopend op dit tentamen een essay (4 p.) geschreven. Dit essay wordt niet beoordeeld, maar dient als ‘eerste versie’ van het essay dat ten tijde van het tentamen geschreven moet worden.

Het afgeronde cijfer van deel 1 en van deel 2 van de cursus bepalen ieder voor 50 % het totaalcijfer voor de hele cursus. Alleen het eindcijfer wordt in Usis geregistreerd en kan worden herkanst indien onvoldoende.
In totaal wordt 7 uur besteed toetsing: tentamen, en inzage.

Aanmelden tentamen

Eerstejaarsstudenten CA-O, Exchange studenten en Pre-master studenten hoeven zich niet aan te melden voor tentamen in usis - ze worden ingeschreven door de onderwijsadministratie.
Voor andere deelnemers is het is verplicht om je voor ieder (deel)tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 11 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Aanmelden in uSis

 • Eerstejaarsstudenten CA-OS, Exchange studenten en Pre-master studenten: inschrijving voor hoorcolleges, werkgroepen en tentamens is NIET nodig.

 • Andere studenten moeten zich wél inschrijven voor de hoorcolleges én alle tentamens (zie boven), maar niet voor de werkgroepen.

 • Indeling in verplichte werkgroepen wordt in de hoorcolleges gemaakt en eind oktober bekend gemaakt.

Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Brightspace

Brightspace wordt de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden vanaf studiejaar 2020/2021. Dit betekent dat Brightspace het huidige Blackboard zal vervangen.

Studenten die het eerste jaar van Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie volgen of cursussen opnieuw doen, zullen de eerste zijn die met Brightspace werken als hun leermanagementsysteem vanaf het academische jaar 2019-2020. Via Brightspace kunnen jullie nieuwsberichten lezen, studiemateriaal opvragen en opdrachten inleveren. Je moet regelmatig naar Brightspace gaan om zeker te zijn dat je over de nieuwste informatie beschikt. Docenten gaan ervan uit dat alle studenten de informatie in Brightspace lezen.

Aanmelden: https://universiteitleiden.screenstepslive.com/m/86876/l/1075263-how-do-i-log-into-brightspace
De startpagina voor Brightspace is: http://brightspace.universiteitleiden.nl
Meld je aan met uw ULCN-account en persoonlijk wachtwoord. Aan de linkerkant ziet u een overzicht van Mijn cursussen.

Om toegang te krijgen tot je cursussen in Brightspace moet je geregistreerd zijn in uSis voor deze cursussen.

Universiteits-app
In deze app kun je het grootste deel van je persoonlijke studiegegevens op één plek vinden. De Blackboard-app wordt na verloop van tijd vervangen door de Brightspace-app. Tot die tijd moet je ze allebei gebruiken.

Studiemateriaal

Part I (Lecture series)

 • Barnard, A., & Spencer, J. (1996). Encyclopedia of Cultural and Social Anthropology. (684 p.) Find PDF online, for example here.

 • Bhambra, G. K. (2013). ‘The Possibilities of, and for, Global Sociology: A Postcolonial Perspective.’ Postcolonial Sociology, 295-314. (20 p.) Or find PDF online, for example here.

 • Burawoy, M. (2009). ‘Facing an Unequal World: Challenges for Sociology.’ ISA Conference of the Council of National Associations, 3-27. (25 p.) Find PDF online, for example here.

 • Hill, L. (2007). ‘Adam Smith, Adam Ferguson and Karl Marx on the Division of Labour’. Journal of Classical Sociology, 7 (3), 339-366. (27 p.)

 • Green, D. S., & Driver, E. D. (1976). W.E.B. DuBois: A Case in the Sociology of Sociological Negation. Phylon (1960-), 37(4), 308-333. (25 p.)

 • Nelson, B. (1976). ‘On Orient and Occident in Max Weber’. Social Research 43 (1), 114-129. (15 p.)

Part II (Workgroups)

Part II (Lecture Series)

 • Barnard, A., & Spencer, J. (1996). Encyclopedia of Cultural and Social Anthropology. (684 p.) Find PDF online, for example here.

 • Hall, S. (2017). Familiar stranger: A life Between Two Islands (Duke University Press) (320 p.) Or find PDF online, for example here.

 • Sato, Y. (2010). ‘Are Asian Sociologies Possible? Universalism versus Particularism’ (12 p.) Facing An Unequal World: Challenges for A Global Sociology vol. 2: Asia Institute of Sociology, Academia Sinica and Council of National Associations of International Sociological Association. Find PDF online, for example here.

 • Van Der Pijl, Y., & Goulordava, K. (2014). ‘Black Pete,“Smug Ignorance,” and the Value of the Black Body in Postcolonial Netherlands’ New West Indian Guide 88(3-4), 262-291. (30 p.)

 • Adichie, Chimamanda (2009), The Danger of a Single Story, (21 August 2012). Ted Conferences Online.

Contact

Merel van 't Wout