Studiegids

nl en

Historische grammatica Grieks 2

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Deelname aan Historische Grammatica van het Grieks 1.

Beschrijving

De cursus geeft een overzicht over de historische morfologie van het Oudgrieks: de oorsprong van de verschillende typen van nominale flectie, de reconstructie van pronomina, en de geschiedenis van het werkwoordensysteem met zijn tijds- en aspectstammen, modi en persoonsuitgangen. Ook wordt aandacht besteed aan productieve derivatieprocessen bij naam- en werkwoorden. De nadruk ligt op de morfologische categorieën van het Homerisch Grieks en van het Ionisch-Attische dialect, maar daarnaast komen ook andere dialectvormen aan de orde, inclusief het Myceens.
Naast de behandeling van de historische grammatica geeft dit college ook een inleiding in de metriek en de inhoud van Homerus’ Ilias. We zullen in totaal ca. 100 regels lezen, met aandacht voor de verschillen tussen het taaleigen van Homerus en het latere Attisch.

Leerdoelen

  • Inzicht in de morfologische structuur van het Oudgrieks, met inbegrip van de interne variatie in tijd en ruimte (dialecten)

  • Kennis van de ontwikkelingen die van het Proto-Indo-Europees hebben geleid tot de geattesteerde morfologische categorieën van het Oudgrieks

  • Kennis van het taaleigen en de metriek van Homerus’ Ilias

  • Leesvaardigheid Homerisch Grieks

Rooster

Taalwetenschap (BA)

Onderwijsvorm

  • Hoor-/werkcollege

Studielast

Totaal 5 EC = 140 uur
13 × 2 = 26 contacturen
13 × 6 = 78 uur voorbereiding colleges (incl. opdrachten)
33 uur voorbereiding tentamen
3 uur tentamen

Toetsing

Toetsing

schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

Herkansing

in geval van een onvoldoende kan het tentamen herkanst worden

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Powerpoints, syllabus en handouts (worden via Blackboard beschikbaar gesteld)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Contact

Docent

Onderwijsadministratie van Wijkplaats

E-mailadres Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator