Studiegids

nl en

Taalwetenschap

Taalwetenschap is denken over taal op wetenschappelijke grondslag. Als je Taalwetenschap studeert, bestudeer je taal en het gebruik ervan vanuit alle denkbare invalshoeken.

De duur van de opleiding is drie jaar, in voltijd. De voertalen zijn Nederlands en Engels. Uitgebreidere informatie kun je vinden onder ‘Meer info’. Het bezoekadres is van Wijkplaats 3 te Leiden.

Eerste jaar

Voor de gehele propedeuse wordt extra onderwijstijd geprogrammeerd: 8 uur voor de introductiedag, 2 uur voor studievoorlichting, en 1 uur voor het intakegesprek.

Het programma van het eerste jaar bestaat voornamelijk uit verplichte vakken, waarvan een aantal in het Nederlands en een aantal in het Engels worden aangeboden. In het tweede semester kies je ter voorbereiding op je specialisatie twee keuzevakken.

Het programma is als volgt:

Eerste semester

 • Language and culture of the Indo-Europeans

 • Phonology I

 • Sociolinguistics

 • Talen van de Wereld / Languages of the World

 • Klanken van de Wereld / Speech Sounds of the World

 • Taal en Communicatie / Language and Communication

 • Academic Skills

Tweede semester

 • Syntax 1

 • Language Use in the World

 • Historische Taalkunde / Historical Linguistics

 • Morfologie / Morphology

 • Academic Skills

 • Twee keuzevakken voorbereidend op één van de specialisaties

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken voor alle studenten

Language and culture of the Indo-Europeans 5
Phonology I 5
Sociolinguistics (BA Linguistics) 5
Academic Skills (Taalwetenschap)
Syntax 1 5
Language Use in the World 5

Verplichte vakken voor Nederlandse studenten

Talen van de Wereld 5
Klanken van de Wereld 5
Taal en Communicatie 5
Historische Taalkunde 5
Morfologie 5

Verplichte vakken voor internationale studenten

Languages of the World 5
Speech Sounds of the World 5
Language and Communication 5
Historical Linguistics 5
Morphology 5

Gebonden keuzeruimte in het tweede semester

De student kiest twee cursussen. De keuze wordt mede bepaald door het traject dat de student in het tweede jaar wil kiezen.

Voobereidend op Taal en Cognitie in het Tweede jaar

Experimental Phonetics (BA) 5
Psycholinguïstiek 5

Voorbereidend op Taal en Communicatie in het Tweede jaar

Argumenteren en overtuigen 5
Word and Meaning 5

Voorbereidend op Taalbeschrijving in het Tweede jaar

Structure course non-western languages (Quechua) 5
Word and Meaning 5

Voorbereidend op VIET in het Tweede jaar

Lithuanian (BA) 5
Gothic 5

Comparative Indo-European Linguistics

Vak EC Semester 1 Semester 2

Second year

First semester

Ancient Greek for Linguists I 5
Introduction to Old Germanic 5
Hittite 5
Anatolian Historical Grammar 5
Indo-European Phonology 5
Vedic Sanskrit 5

Second semester mandatory courses

Ancient Greek for Linguists II 5
Indo-European Morphology 10
Language and Prehistory 5
Reading Vedic texts 5
Core: Philosophy of science 5

Elective courses (choose one)

Third year

First semester

Historische grammatica Grieks I 5
Lectuur Vedische teksten I 5
Readings in Indo-European Linguistics 5
Minor/Keuzevakkenpakket (15 EC) 15

Second semester

Historische grammatica Grieks 2 5
BA eindwerkstuk Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap 10
Minor/Keuzevakkenpakket (15 EC) 15

Descriptive Linguistics

Vak EC Semester 1 Semester 2

Second year

First semester

Descriptive linguistics 1 5
Description of a Non-western Language II: Berber 5
Language typology 5
Track-bound electives Descriptive Linguistics I 15

Second semester mandatory courses

Anthropological Linguistics 5
Descriptive Linguistics 2 5
Introduction to the study of Sign Languages and Gesture studies 5
Language and Prehistory 5
Core: Philosophy of science 5

Elective courses (choose 5 ec)

Track-bound electives Descriptive Linguistics II 5

Third year

First semester

Beschrijving niet-westerse taal III: Leti taalstructuur en culturele context 5
Linguistic Fieldwork A 5
Language Documentation 5
Minor/Keuzevakkenpakket (15 EC) 15

Second semester

Linguistic Fieldwork B 5
BA eindwerkstuk Taalbeschrijving 10
Minor/Keuzevakkenpakket (15 EC) 15

Language and Cognition

Vak EC Semester 1 Semester 2

Second year

First semester

Phonology 2 5
Semantics 1 5
Statistics I 5
Neurolinguistics 5
Syntax 2 5
Analysis and synthesis of speech 5

Second semester mandatory courses

Experimental Methods I: Design & Techniques 5
Language acquisition 5
Processing Syntax and Semantics 5
Semantics 2 5
Core: Philosophy of science 5

Second semester elective courses (choose one)

Track-bound electives Language and Cognition 5

Third year

First semester

Minor/Keuzevakkenpakket (15 EC) 15
Experimental Methods II: Practicals & Projects 5
Werkgroep Vorm en Betekenis 5

First semester elective courses (choose one)

Stage Taal en Cognitie 5
Track-bound electives Language and Cognition 5

Second semester

Minor/Keuzevakkenpakket (15 EC) 15
Werkgroep klank en klankstructuur 5
BA eindwerkstuk Taal en Cognitie 10

Taal en Communicatie

Vak EC Semester 1 Semester 2

Tweede jaar

Eerste semester

Tekstgenres 5
Communication and Culture 5
Woorden als wapens: Effecten van formuleringskeuzes 5
Trajectgebonden keuzeruimte Taal en Communicatie I 15

Tweede semester verplichte vakken

Tekstanalyse 5
Language in the City 5
Kritisch denken, kritisch schrijven 5
Core: Philosophy of science 5
Trajectgebonden keuzeruimte Taal en Communicatie II 10

Derde jaar

Eerste semester

Woorden als wapens: Effecten van formuleringskeuzes 5
Taallab: methoden van taalgebruiksonderzoek 5
Trajectgebonden keuzeruimte Taal en Communicatie III 5
Minor/Keuzevakkenpakket (15 EC) 15

Tweede semester

Accentwerkgroep Nederlandse Taalkunde: Taalkunde en retorica 5
BA eindwerkstuk Taal en Communicatie 10
Minor/Keuzevakkenpakket (15 EC) 15

Keuzevakken

Alle keuzevakken binnen BA Taalwetenschap kunnen in het algemeen gekozen worden als invulling van de traject-gebonden keuzeruimte. De onderstaande lijsten geven per traject aan welke vakken het meest relevant kunnen zijn.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Comparative Indo-European Linguistics

Oudkerkslavisch Taal en Cultuur 5
Statistics I 5
Oudhoogduits 5

Descriptive Linguistics

Statistics I 5

Language and Cognition

Python for Linguists 5
Tweedetaalverwerving: de invloed van moedertaal en taalaanleg 5

Taal en Communicatie

Statistics I 5
Introduction to the study of Sign Languages and Gesture studies 5
Taal en media 5

Arbeidsmarktvoorbereiding

Arbeidsmarktvoorbereiding bij Taalwetenschap

Het programma

Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?
Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studiecoördinator, de Humanities Career Service of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van de Leiden University Career Zone. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt nadenken over je eigen wensen en mogelijkheden en waar je de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

Activiteiten

Studievereniging T.W.I.S.T. organiseert ieder jaar voor alle studenten Taalwetenschap een voorlichtingsdag over arbeidsmarktvoorbereiding: de Linguistics Career Day. Daarbij worden ook alumni uitgenodigd om te vertellen hoe het hen vergaan is na hun afstuderen en wat zij hebben gedaan om hun huidige baan te vinden.
Via de facultaire website en de opleidingswebsite en e-mail word je bovendien op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding. Denk hier bij aan activiteiten als deze::
Eerste jaar

Tweede jaar

Transferable Skills

Voor toekomstige werkgevers is niet alleen de inhoudelijke kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten ook op de zogenaamde transferable skills. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken, redeneren en beargumenteren en innovatie, persoonlijke vaardigheden zoals flexibiliteit, initiatief en waardering van diversiteit en vaardigheden zoals communicatie, verantwoordelijkheid en conflictoplossing. Kortom: wat je nodig hebt om goed te kunnen functioneren in een verantwoordelijke functie.
Het is daarom belangrijk dat je tijdens je studie niet alleen zoveel mogelijk inhoudelijke kennis opdoet, maar dat je je ook bewust bent van de vaardigheden die je verworven hebt en de vaardigheden die je nog wil leren. In de vakbeschrijvingen in de e-Studiegids van [naam opleiding] vind je, naast de leerdoelen van de vakken, ook een lijst met de vaardigheden waar aan gewerkt wordt.
De vaardigheden die je bij de verschillende vakken kunt tegenkomen zijn:

 • Samenwerken

 • Overtuigen

 • Onderzoeken

 • Zelfsturend leren

 • Creatief denken

Buitenlandverblijf

Het is mogelijk om binnen de studie Taalwetenschap een semester naar het buitenland te gaan. Hiervoor kun je het tweede semester van het derde jaar gebruiken (check wel even de details!) Een buitenlandverblijf is niet alleen maar een mooie gelegenheid om je academische en persoonlijke horizon te verbreden. Het is ook een geweldige kans om je (nog) aantrekkelijker voor latere werkgevers te maken. Met de toenemende internationalisering hechten veel werkgevers grote waarde aan buitenlandervaring.

Meer info

Eindtermen van de opleiding BSA Het programma Aansluitende masteropleidingen / pre-mastertrajecten

Eindtermen van de opleiding

Bachelors Taalwetenschap:

 • beschikken over gevorderde kennis, analytische vaardigheden en inzicht op het terrein van taalkunde;

 • zijn in staat op elk van deze terreinen een afgebakend probleem zelfstandig dan wel in samenwerking met anderen te onderzoeken;

 • zijn in staat daarvan helder en duidelijk verslag uit te brengen in mondelinge of schriftelijke vorm;

 • kunnen kennis en inzicht op het gebied van taalkunde toepassen bij cognitieve en/of computationele analyse.

Zie ook Onderwijs- en examenregeling Taalwetenschap en Facultaire reglementen

Bindend studieadvies

Regeling bindend studieadvies

Het programma

Eerste Jaar: Propedeuse

De propedeuse biedt een brede oriëntatie in het verschijnsel menselijke taal en de studie van taal en verschaft de student inzicht in de verscheidenheid van talen. Je maakt kennis met de verschillende, ook interdisciplinaire, gebieden van taalonderzoek en krijgt scholing in methodes van taalanalyse. Zo kun je zelf ontdekken in welke richting jij je verder wilt specialiseren.

In de colleges worden boeken en artikelen gebruikt die, samen met de behandelde stof, je wegwijs maken in het vakgebied en de manier van redeneren. De colleges worden tevens gebruikt voor het aanleren van mondelinge en schriftelijke vaardigheden, het oefenen van technieken en het oplossen van problemen, zowel individueel als in kleine groepen. Je legt zo een gedegen basis voor het vervolg van je opleiding.

In het tweede semester van het eerste jaar kiest de student twee van acht keuzevakken binnen de gebonden keuzeruimte. De keuze wordt mede bepaald door het traject (=specialisatie) dat de student in het tweede en derde jaar wil kiezen.

Extra uren

 • Studievoorlichting keuzemogelijkheden in 2e semester: 2 uur

 • Introductiedag: 8 uur

 • Mentoraat: 24 uur

 • Intakegesprek: 1 uur

Tweede en derde jaar

In het tweede en derde jaar ontwikkel je je onderzoeksvaardigheden verder. Vanaf september 2012 wordt een breed studieprogramma aangeboden aan de oudejaarsstudenten, met vier specialisaties (of ‘trajecten’) waar je één van kiest:

 • Taal en Cognitie

 • Taal en Communicatie

 • Taalbeschrijving

 • Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap

Keuzeruimte

Naast de verplichte vakken heb je binnen je traject veel vrijheid om zelf een programma samen te stellen met keuzevakken, die je ook bij één van de andere specialisaties kunt invullen.

Deze eerstejaarscursussen fungeren als volgt als nadere oriëntatie op de trajecten:

 • Psycholinguïstiek | Taal & Cognitie

 • Experimentele fonetiek | Taal & Cognitie

 • Woord en betekenis | Taalbeschrijving

 • Structuurcursus niet-westerse taal | Taalbeschrijving

 • Litouws | VIET

 • Gotisch | VIET

 • Argumenteren en overtuigen | Taal & Communicatie

 • Woord en betekenis | Taal & Communicatie

Om een specialisatie af te kunnen ronden dienen studenten de bijbehorende oriënterende vakken met goed gevolg te hebben afgerond.

In je derde jaar heb je bovendien een keuzeruimte van 30 EC (15 EC per semester), waarin je kunt kiezen voor een stage, een keuzepakket bij een andere opleiding of een verblijf in het buitenland. Zo stippel je zelf je optimale weg door je studie uit. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte, klik hier

Voltijd en deeltijd
Deze opleiding wordt uitsluitend aangeboden als voltijds opleiding.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 EC hebben behaald, voldoen aan de eisen van hun traject en de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond. De opleiding laat de keuze voor het onderwerp van het eindwerkstuk over aan studenten, zolang het past binnen hun traject. Het BA-eindwerkstuk is het grootste en belangrijkste werkstuk van de bacheloropleiding. Het is het schriftelijk verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in de door hem of haar gekozen discipline onder begeleiding van een docent van zijn of haar opleiding. Het werkstuk heeft in de regel een omvang van maximaal 8500 woorden (inclusief noten, bibliografie en bijlagen). De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden via deze link

Afstudeerrichtingen

Specialisatie Taal en Cognitie

Bij Taal en Cognitie bestudeer je taal als een cognitief systeem. Je houdt je bezig met (formele) modellen over taal die proberen te verklaren hoe taal in onze hersenen is gerepresenteerd, hoe het taalsysteem zich ontwikkelt bij kinderen, en hoe hersenschade het taalsysteem kan aantasten. Deze specialisatie raakt aan onderzoeksgebieden als psychologie, neurowetenschap en informatica.

Specialisatie Taal en Communicatie

Bij de bestudering van de relatie tussen taal en communicatie draait het om de vraag hoe mensen taal gebruiken om bepaalde boodschappen aan elkaar over te dragen en om bepaalde effecten bij elkaar te bewerkstelligen. De nadruk ligt bij Taal en Communicatie dan ook op de functies van taal en minder op de grammaticale eigenschappen ervan.

Specialisatie Taalbeschrijving

Alle talen hebben een grammatica. Maar van de ongeveer 6.000 talen wereldwijd zijn er slechts 500 redelijk bekend en beschreven. Duizenden talen wachten dus nog op een nieuwsgierige taalwetenschapper om de structuren te achterhalen en te beschrijven.

Specialisatie Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap

Wat hebben Nederlands, Russisch, Hindi en Perzisch met elkaar te maken? Op het eerste gezicht weinig. Toch hebben de talen een gemeenschappelijke oorsprong: het Indo-Europees. Deze oertaal werd waarschijnlijk rond 3500 voor Christus gesproken in Zuid-Rusland. De mensen en hun taal verspreidden zich over alle windstreken, van Noordwest-Europa tot India. Er ontstonden regionale verschillen en uiteindelijk verschillende talen.

Aansluitende masteropleidingen / pre-mastertrajecten

Aansluitende programma’s

Het bachelorprogramma Taalwetenschap geeft toegang tot de eenjarige MA Linguistics aan de Universiteit Leiden binnen de specialisatie die aansluit op de afgeronde BA afstudeerrichting (meer informatie. Bachelors Taalwetenschap kunnen bovendien solliciteren naar een plaats in de tweejarige onderzoeksmasteropleiding Linguistics (research) van de Universiteit Leiden (meer informatie. Vakken die je in je derdejaars keuzeruimte volgt, kunnen je ook toegang geven tot een andere masteropleiding, eventueel met een pre-masterprogramma. Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de inschrijvingsprocedure, klik hier