Studiegids

nl en

Inleiding Politieke Wetenschap

Vak
2019-2020

Beschrijving/cursusinformatie

Inhoud:De cursus Inleiding Politieke Wetenschap (IPW) bouwt voort op onder meer de inleidende cursussen Nationale Politiek en Internationale Politiek in de eerste helft van het academische jaar. Het doel van IPW is om een weliswaar globaal maar (meer) systematisch overzicht te bieden van centrale begrippen, belangrijke benaderingen, onderzoeksvelden en onderzoeksmethoden van de politieke wetenschap. In IPW worden de voornaamste theorieën en benaderingen in de politicologische discipline als sociale wetenschap behandeld.

Het kenobject van de politieke wetenschap is de politiek zelf. ‘Politiek’ is echter een algemeen en overigens niet zelden negatief geladen begrip, maar wat wordt daarmee eigenlijk (in de zin van: in essentie) bedoeld? Tevens wordt gekeken naar centrale politieke en politicologische begrippen als ‘macht’ en ‘staat’ en worden sterktes en zwaktes van normatieve en (diverse) empirische benaderingen in politicologisch onderzoek besproken. Tot slot wordt, enigszins vooruitlopend op de inleiding en training in onderzoekmethoden in het tweede academische jaar, aandacht besteed aan de belangrijkste keuzes die een politicoloog maakt bij de selectie van passende onderzoeksmethode en, in het algemeen, de organisatie van de discipline.

De cursus IPW bevat werkgroepen ‘academische vaardigheden’, die erop gericht zijn om de vaardigheid van studenten te ontwikkelen om politicologisch onderzoek kritisch te lezen en analyseren. Daarnaast worden deze werkgroepen ingezet om studenten (beter) te leren begrijpen hoe politicologische onderzoeken die een gemeenschappelijk of althans vergelijkbaar onderwerp hebben maar uiteenlopende theoretische benaderingen hanteren, zich tot elkaar verhouden.

Leerdoelen

Doel 1: Het bieden van een globaal maar systematisch overzicht van de centrale begrippen, de belangrijkste benaderingen, onderzoeksvelden en onderzoeksmethoden van de politieke wetenschap.
Doel 2:Het kunnen vergelijken van en reflecteren op kernbegrippen en -benaderingen van de politieke wetenschap.
Doel 3: De vaardigheid van studenten ontwikkelen om meerdere teksten kritisch te analyseren en in relatie tot elkaar te bezien en beoordelen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen

Werkgroep Coordinator: Dr. C.C. van de Wetering

Studielast

8 ec (=224 uur)

Toetsing

60% eindtentamen
40% werkgroepopdrachten en participatie tijdens werkgroepen

Het eindcijfer voor de werkgroepen is het gewogen gemiddelde van 2 opdrachten (die elk meetellen voor 40%) en een participatiecijfer (dat meetelt voor 20%).

Studiemateriaal

t.b.a.

Werkgroepen:

  • Mansbridge, J. (1999). Should blacks represent blacks and women represent women? A contingent “yes”. The Journal of Politics, 61, 628-657. https://doi.org/10.2307/2647821

  • Pantoja, A. D. & Segura, G. M. (2003). Does ethnicity matter? Descriptive representation in legislatures and political alienation among Latinos. Social Science Quarterly, 84, 441-460. https://doi.org/10.1111/1540-6237.8402014

  • Bird, K. (2005). The political representation of visible minorities in electoral democracies: A comparison of France, Denmark, and Canada. Nationalism and Ethnic Politics, 11, 425-465. https://doi.org/10.1080/13537110500379211

Aanmelden

Zie algemene informatie bij tab 'Jaar 1'.

Rooster - vakken en tentamens

Rooster