Studiegids

nl en

Politicologie: Internationale Politiek (Leiden)

De afstudeerrichting Internationale Politiek is gericht op internationale politieke vraagstukken en is daarom zeer geschikt voor studenten met een sterke internationale belangstelling, of het nu gaat over conflict en veiligheid, de werking van internationale organisaties, de kloof tussen arm en rijk, of internationale politiek-economische vraagstukken. Tijdens de studie komen belangrijke vragen aan de orde, zoals: In hoeverre is de rol van staten veranderd door de globalisering? Hoe effectief zijn internationale organisaties? Wat zijn de oorzaken van oorlog en waarom is het zo lastig om oorlogen te voorkomen en op te lossen? Welke invloed hebben de opkomende economische mogendheden op de wereldpolitiek? Deze en andere vraagstukken worden bestudeerd aan de hand van theorieën en benaderingen uit de politicologie en de leer van de internationale betrekkingen. Historische voorbeelden en ontwikkelingen in de actuele internationale politiek worden gebruikt om de theorieën en benaderingen te leren begrijpen.

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Jaar 1

Introductiebijeenkomst 2019 - 2020

Op maandag 2 september 2019 worden de nieuwe bachelorstudenten van het Instituut Politieke Wetenschap welkom geheten door de Onderwijsdirecteur. Deze bijeenkomst vindt plaats van 10.30 -11.00 uur, in zaal SC01 van het Pieter de la Court gebouw (Faculteit Sociale Wetenschappen), Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden. De zaal bevindt zich in het souterrain. Wij verzoeken alle studenten op tijd aanwezig te zijn.

Aansluitend start om 11.15 uur het eerste college Nationale Politiek 1, in dezelfde zaal.

Blackboard

Blackboard is een digitale leeromgeving met cursushandleidingen, onderwijsmateriaal en mededelingen van docenten. Meld je aan op Blackboard vóór de start van het vak!

Studenten schrijven zichzelf in voor Blackboard, voor alle vakken en werkgroepen. Zie deze link voor instructies.

Aanmelden voor hoorcolleges, werkgroepen en tentamens

Hoorcolleges en Werkgroepen
Eerstejaars studenten (en recidivisten) worden door het Onderwijs Service Centrum ingeschreven voor de hoorcolleges en werkgroepen in semester 1.
Uiterlijk op vrijdag 30 augustus 2019 kun je via uSis zien in welke werkgroep je bent ingedeeld. Bij recidivisten wordt uiteraard rekening gehouden met de tweedejaarsvakken. Het is helaas niet mogelijk om van werkgroep te wisselen.

Vanaf semester 2 kunnen studenten zich zelf inschrijven via uSis volgens onderstaand schema:
Blok 3: Van maandag 2 december 2019, 10.00 uur - tot zondag 26 januari 2020, 23.59 uur
Blok 4: Van maandag 2 december 2019, 10.00 uur - tot zondag 22 maart 2020, 23.59 uur

Tentamens
Bekijk hier de tentamenregeling van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Module Arbeidsmarktvoorbereiding Jaar 1
Mentoraat 0

Blok I

Inleiding Internationale Politiek 8
Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politiek Bestel 5

Blok II

Inleiding Internationale Organisaties 5
Politiek en Beleid 7
Statistiek I: Beschrijven en Presenteren 5

Blok III

Economie voor Politicologen 5
Inleiding Vergelijkende Politicologie 7
Statistiek II: Analyse en Onderzoek 5

Blok IV

Inleiding Politieke Wetenschap 8
Politiek van de Europese Unie 5

Jaar 2

Aanmelding voor hoorcolleges, werkgroepen en tentamens

Inschrijving in uSis is mogelijk volgens onderstaand schema:
Blok 1: Van maandag 8 juli 2019, 10.00 uur – tot zondag 25 augustus 2019, 23.59 uur
Blok 2: Van maandag 8 juli 2019, 10.00 uur - tot zondag 20 oktober 2019, 23.59 uur
Blok 3: Van maandag 2 december 2019, 10.00 uur - tot zondag 26 januari 2020, 23.59 uur
Blok 4: Van maandag 2 december 2019, 10.00 uur - tot zondag 22 maart 2020, 23.59 uur

Inschrijving voor werkgroepen uit jaar 1, semester 1, wordt verzorgd door het OSC. Bij de plaatsing van recidivisten in eerstejaarswerkgroepen wordt rekening gehouden met het rooster van jaar 2.

Tentamens

Bekijk hier de tentamenregeling van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Overgangsregelingen jaar 2

Voor specifieke overgangsregelingen per vak voor studenten die zijn gestart in studiejaar 2016-2017 zie OER 2018/19

Studenten die nog geen derdejaarsvakken hebben afgerond in de studiejaren voorafgaand aan 2019-2020 volgen het nieuwe derdejaars curriculum.
Studenten die één vervolgcursus/bachelor seminar hebben afgerond in de studiejaren voorafgaand aan 2019-2020, volgen 30 EC keuzeruimte en het Bachelor project voor 20 EC.
Studenten die twee vervolgcursussen/bachelor seminars hebben afgerond in de studiejaren voorafgaand aan 2019-2020 volgen 20 EC keuzeruimte en het Bachelor project voor 20 EC.
Studenten die drie vervolgcursussen hebben afgerond in de studiejaren voorafgaand aan 2019-2020 volgen 10 EC keuzeruimte en het Bachelor project voor 20 EC.
Studenten die in de studiejaren voorafgaand aan 2019-2020 een aantal keuzevakken hebben behaald (en nog geen vervolgcursussen/bachelor seminars) vullen dit aan tot 30 EC aan keuzevakken, daarnaast volgen zij één bachelor seminar (10 EC) en het Bachelor Project voor 20 EC.
Studenten die in de studiejaren voorafgaand aan 2019-2020 het Bachelor Project voor 15 EC hebben afgerond en een of meer vervolgcursussen/bachelor seminars hebben afgerond, vullen het aantal vervolgcursussen/bachelor seminars aan tot drie en hebben 15 EC vrije keuzeruimte, of volgen twee bachelor seminars (20 EC) en 25 EC keuzeruimte.

Informatiebijeenkomsten over jaar 3

Voor alle tweedejaars studenten worden er gedurende het jaar twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over de inrichting van je derde jaar. Deze bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Donderdag 7 november 2019, 15.15-17.00 uur in zaal SB11

  • Maandag 2 maart 2020, 13.15-15.00 uur in zaal SB11

Informatiebijeenkomst Bachelor Project:

  • Woensdag 13 mei 2020, 15.15 - 17.00 uur in zaal SB11

Voortgangseisen 3e jaar

BSc Seminars: Propedeuse en eventuele aanvullende ingangseisen (zie vakbeschrijvingen in de e-studiegids).
Bachelorproject: Propedeuse en minimaal 40 ECTS uit jaar 2, waaronder Methoden en Technieken van Politicologische Onderzoek en het onderdeel dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het bachelorproject (zie vakbeschrijving in de e-studiegids).

Optioneel

Stage: Toestemming voor een stage wordt pas verleend indien je minimaal 40 EC van het tweede studiejaar hebt afgerond met inbegrip van het vak MTPO.
Studeren in het buitenland: Propedeuse en 30 ECTS eerste semester jaar 2 Selectie voor exchangeplekken bij buitenlandse universiteiten vindt plaats op basis van cijfergemiddelde en motivatie. Voor universiteiten buiten Europa geldt als extra eis een vakkengemiddelde van minimaal 7.0. Klik hier voor meer informatie over studeren in het buitenland.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Module Arbeidsmarktvoorbereiding Jaar 2

Blok I

Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek 10
Vergelijkende Analyse van Politieke Stelsels 5
Academische Vaardigheden: Onderzoeksontwerp 5

Blok II

Europese Geschiedenis 5
Ontwikkelingsvraagstukken in de Internationale Politiek 5

Blok III

International Security 5
Introduction to International Political Economy 5
Academische Vaardigheden: Data-analyse 5

Blok IV (studenten kiezen óf Rationele Keuzetheorie, óf Contemporaine Politieke Filosofie)

Analyse van de Internationale Politiek 5
International Law 5
Contemporaine Politieke Filosofie 5
Rationele Keuzetheorie 5

Blackboard & Turnitin

Blackboard (BB)

Cursusinformatie vind je niet alleen in deze e-Gids, maar vooral ook op BB. Studenten schrijven zichzelf in voor alle vakken op BB. Twee stappen zijn noodzakelijk: 1. Inloggen in BB met de per post toegezonden inloggegevens. 2. Apart aanmelden – ‘enrollen’ – bij je cursussen.

Een cursus kun je in BB vinden via het tweede tabblad ‘Courses’ door ofwel de naam van de cursus ofwel de cursuscode uit deze e-Gids te knippen/plakken. Aan de rechterzijde van de gezochte cursus staat een dubbel pijltje. Klik hierop en je bent aangemeld (“enroll-ed’) voor de cursus.

Zie deze link voor instructies.

Turn it in

Plagiaat vormt een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit die ernstige gevolgen kan hebben voor degene die zich eraan schuldig maakt. Ter voorkoming van plagiaat wordt al je schriftelijk werk gecontroleerd via Turn it in.

Studiebegeleiding

Mentoraat

Tijdens je eerste studie jaar krijg je intensieve studiebegeleiding door je docent-mentor en de studieadviseurs.

Als eerstejaarsstudent van de bachelor Politicologie en de bachelorspecialisatie Internationale Betrekkingen en Organisaties krijg je in het eerste semester een docent-mentor toegewezen. Je docent-mentor helpt je op weg in de eerste maanden van je studie, maakt je wegwijs in de universitaire wereld en helpt je met je studie-aanpak. In het eerste blok nodigt je docent-mentor je uit voor een individueel kennismakingsgesprek. In blok 2 wordt je uitgenodigd voor een individueel vervolggesprek. Daarnaast kun je ook uit eigen beweging met je docent-mentor afspreken.

De studieadviseur zal je begeleiden tijdens het tweede semester. De studieadviseur volgt je studievoortgang in verband met de Regeling Bindend Studieadvies (BSA) en roept je op in het geval van tegenvallende studieresultaten. Je kunt natuurlijk ook zelf contact met de studieadviseur opnemen.

De studieadviseurs organiseren in elk blok gezamenlijke mentoraatsbijeenkomsten. Hierin wordt ingegaan op specifieke studievaardigheden en de ontwikkeling van je studieloopbaan.

Bijzondere (persoonlijke) omstandigheden

Voor zaken die het mentoraat overstijgen (denk hierbij aan persoonlijke problemen, familieomstandigheden, chronische ziektes, functiebeperkingen zoals ADHD, dyslexie, dyscalculie, autisme etc.) verzoeken we je, bij voorkeur voor aanvang van het studiejaar, contact op te nemen met de studieadviseur. In een individueel gesprek wordt je situatie dan besproken. Indien je in de loop van het studiejaar wordt geconfronteerd met onverwachtse problemen moet je direct contact opnemen met je studieadviseur om je situatie te bespreken.

Studieadviseurs

Met studiegeralateerde vragen kun je terecht bij de studieadviseurs van het Instituut Politieke Wetenschap.

Studenten van wie de achternaam begint met een A t/m K nemen contact op met Mw. Daniëlle Lovink

Studenten van wie de achternaam begint met een L t/m Z nemen contact op met Mw. Rally Schwachofer

Zie onder jaar 1, ‘Mentoraat’ voor meer informatie.