Studiegids

nl en

Europese Geschiedenis

Vak
2019-2020

Beschrijving

De politieke kaart van Europa is sinds 1989 stormachtig veranderd. In Oost-Europa viel een socialistisch imperium uiteen en werden politieke regimes in korte tijd opgebroken door middel van nationalistische identificaties. Aan de andere kant was West-Europa bezig met een gecompliceerd proces van samenwerking en schaalvergroting, waardoor steeds meer bevoegdheden verschoven van het niveau van de staat naar dat van bovenstatelijke organisaties, zoals de EU en de NAVO. Binnen het geheel van Europa nam sindsdien de wederzijdse afhankelijkheid sterk toe maar tekenden zich tegelijkertijd ook steeds meer onderlinge tegenstellingen af. Om deze tegenstrijdige tendensen te begrijpen is kennis van historische achtergronden op langere termijn onontbeerlijk. Een dieper inzicht verwerven in de pluraliteit van Europa binnen het kader van een gemeenschappelijk moderniseringsproces is de doelstelling van dit college. Hierbij wordt de focus gericht op de wisselwerking tussen veranderingen op politiek-institutioneel, sociaal-economisch, en cultureel-mentaal gebied in de twee eeuwen Europese geschiedenis vanaf de Franse Revolutie tot en met de Val van de Muur (1789-1989).

Leerdoelen

Doel 1: Het verwerven van kennis en inzicht over de historische verscheidenheid in Europa op politiek, sociaal en cultureel gebied binnen het kader van een gemeenschappelijk Europees moderniseringsproces tijdens de negentiende en twintigste eeuw.
Doel 2: Het kunnen vormen van een goed geïnformeerde en beredeneerde opvatting en het kunnen voeren van een discussie op academisch niveau aan de hand van historisch onderbouwde kennis en argumenten over diverse aspecten uit de Europese politieke, sociale en culturele geschiedenis van de afgelopen twee eeuwen.
Doel 3: Het leren herkennen en onderkennen van de historische wortels in het functioneren van het hedendaags Europa, alsook van het belang van het historische aspect in politiek wetenschappelijk onderzoek.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

Studielast

Colleges: 28 uur
Toetsing: 3 uur
Zelfstudie: 100 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan de hand van open vragen, opgebouwd in drie delen van kennisvragen, inzichtvragen en een essayopdracht.

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking van het tentamen zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Blackboard.

Literatuur

John P. McKay e.a., A History of Western Society. Volume 2: From the Age of Exploration to the Present (12th ed. Boston & New York 2017) ISBN 978-1-319-03103-9.

Aanmelden

Zie algemene informatie onder tab 'Jaar 2'.

Rooster - vakken en tentamens

Rooster

Contact

Via de docent: j.h.c.kern@hum.leidenuniv.nl