Studiegids

nl en

Academische Vaardigheden (Griekse en Latijnse taal en cultuur)

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Een serie colleges over academische vaardigheden. De colleges zijn onderverdeeld in de volgende modules:

 • Studievaardigheden (2 bijeenkomsten voor BA1);

 • Onderzoeksvaardigheden (2 bijeenkomsten BA1);

 • Schriftelijke presentatievaardigheden (2 bijeenkomsten voor BA1);

 • Mondelinge presentatievaardigheden (2 bijeenkomsten voor BA2).

De bijeenkomsten over Studievaardigheden maken onderdeel uit van het Mentoraat Griekse en Latijnse taal en cultuur voor eerstejaars GLTC.

De bijeenkomsten over Onderzoeksvaardigheden maken onderdeel uit van het Mentoraat Griekse en Latijnse taal en cultuur voor eerstejaars GLTC en bereiden studenten mede voor op het schrijven van een essay voor het vak Grieks proza: Plato.

De bijeenkomsten Schriftelijke presentatievaardigheden maken onderdeel uit van het Mentoraat Griekse en Latijnse taal en cultuur en bereiden de studenten mede voor op het schrijven van de paper bij het vak Latijn: lyriek en elegie.

De bijeenkomsten over Mondelinge presentatievaardigheden maken onderdeel uit van het vak Grieks: taalkunde voor tweedejaars in semester 2.

Leerdoelen

Leerdoelen module Studievaardigheden

Studenten:

 • hebben kennis van adequate studiemethoden en leerstrategieën;

 • hebben kennis van vaardigheden op het gebied van time management, studieplanning en -voorbereiding en tentamenstrategieën;

 • hebben kennis van de technieken van skimmen en snellezen.

 • kunnen op efficiënte wijze de belangrijkste elementen, ideeën en gedachten uit vakwetenschappelijke literatuur identificeren;

 • hebben kennis van de basistechnieken voor het onthouden en reproduceren van feiten en andere kennis.

Leerdoelen module onderzoeksvaardigheden

Studenten:

 • kunnen een argumentatiestructuur in een betoog herkennen en gebruiken;

 • kunnen drogredenen herkennen en uitleggen;

 • hebben kennis van het begrip plagiaat en wetenschappelijke integriteit;

 • hebben inzicht in de verschillende vormen van plagiaat, de noodzaak van verwijzen en het voorkomen van onopzettelijk plagiaat;

 • zijn in staat op correcte wijze bronnen te gebruiken (citeren, parafraseren, samenvatten).

Leerdoelen module Schriftelijke presentatievaardigheden

Studenten:

 • kunnen uitleggen hoe een goed afgebakende en beantwoordbare onderzoeksvraag (incl. deelvragen) geformuleerd kan worden;

 • weten hoe een academische tekst goed opgebouwd kan worden;

 • kennen het belang van het afbakenen van een onderwerp en hebben kennis van manieren om een onderwerp af te bakenen;

 • hebben kennis van de eisen die gesteld worden aan een academische (schrijf)stijl , met inbegrip van zinsbouw, de opbouw van een goede alinea;

 • hebben kennis van verschillende systemen voor verwijzen en zijn in staat de stijl die in hun discipline gangbaar is correct toe te passen;

 • hebben kennis van software op het gebied van referentiemanaging.

Leerdoelen module Mondelinge presentatievaardigheden

Studenten:

 • hebben technieken verworven voor het houden van een mondelinge presentatie;

 • kunnen een helder en beargumenteerd betoog houden in een wetenschappelijke stijl, met optimaal gebruik van presentatietechnieken;

 • beschikken over een goede spreek- en presentatietechnieken.

Rooster

Zie het collegerooster van de opleiding. Een volledig overzicht van de bijeenkomsten wordt op Blackboard geplaatst.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

 • Bijwonen module Studievaardigheden (BA1): 4 uur

 • Bijwonen module Onderzoeksvaardigheden (BA1): 4 uur

 • Bijwonen module Schriftelijke presentatievaardigheden (BA1): 4 uur

 • Bijwonen colleges Mondelinge presentatievaardigheden (BA2): 6 uur (onderdeel van het vak Grieks: taalkunde in semester 2)

De studielasturen worden berekend bij de vakken waaraan de colleges Academische vaardigheden gekoppeld zijn.

Toetsing

De academische vaardigheden komen aan bod binnen de genoemde cursussen uit het eerste en tweede jaar en worden op die manier getoetst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor de berichtgeving, algemene cursusinformatie, cursusmateriaal en uitgebreide roosterinformatie.

Literatuur

Het benodigde materiaal wordt op college uitgedeeld of op Blackboard geplaatst.

Aanmelden

Voor het onderdeel Academische Vaardigheden is aanmelding via uSis niet nodig; wel noodzakelijk is aanmelding voor de Blackboardcursus Academische Vaardigheden GLTC.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

[Dr. J. Soerink]](https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/jorn-soerink#tab-1) (docentmentor)
Docent van het EAV: wordt nog bekend gemaakt