Studiegids

nl en

Werkcollege BA2 Kunst en Cultuur I: (Contrareformatie)

Vak
2019-2020

Toegangseisen

De volgende vakken dienen succesvol te zijn afgerond:

 • Freshman's Class

 • Academische Vaardigheden II

 • Visuele Analyse II

Beschrijving

In de loop der tijd is de Contrareformatie met heel verschillende stijlperioden in de kunstgeschiedenis verbonden: met het maniërisme, met de barok en met wat genoemd werd: ‘l arte senza tempo’. Het lijkt de laatste jaren minder populair om van zulke stijlperioden te spreken, met als gevolg dat de contrareformatie minder met dergelijke grootheden in verband gebracht worden. Des te meer legt men echter een relatie met individuele kunstenaars. Rubens, Bernini, Caravaggio, Carracci, El Greco en Scipione Pulzone, zij allen zijn om uiteenlopende redenen met de contrareformatie in verband gebracht. De werkgroep tracht de huidige situatie in kaart te brengen en daarbij te bezien in hoeverre de oudere discussie vruchtbaar gemaakt kan worden voor het huidige debat. Uiteraard dient daarbij betrokken te worden dat de contrareformatie zelf onderwerp van debat is. Achterliggend probleem in deze werkgroep is, hoe een relatie te leggen tussen de twee verschillende werelden van kunst en geloof.

Leerdoelen

 • Inzicht hebben in de kunst van de late zestiende en van de zeventiende eeuw, vooral die van Italië en de Zuidelijke Nederlanden.

 • Overweg kunnen met de belangrijkste bronnen van dat tijdvak en die gebieden.

 • Inzicht hebben in actuele benaderingen bij de bestudering van de kunst uit dat tijdvak en die gebieden.

 • Binnen het hoofdthema van het werkcollege zelfstandig en met redenen omkleed een onderwerp kunnen kiezen.

 • Een relevante vraagstelling kunnen uitwerken in een onderzoeksvoorstel en daaraan voorafgaand een adequate literatuurlijst kunnen opstellen.

 • Een visueel ondersteund referaat van max. 10 minuten over deze vraagstelling kunnen voorbereiden en presenteren en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

 • Een bijbehorend, helder geformuleerd werkstuk van circa 3000 woorden, exclusief annotatie en bibliografie, kunnen schrijven.

Rooster

Zie de roosterpagina van Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur:

26 uur: bijwonen colleges
40 uur: literatuuronderzoek en lezen (ca. 280 pagina’s à 7 pagina’s per uur)
24 uur: uitwerken onderzoeksopzet en voorbereiden presentatie
50 uur: schrijven paper (circa 3000 woorden)


140 uur

Toetsing

 • Deelname aan groepsdiscussie en voorbereiding van colleges tellen als praktische oefening en vormen een verplicht onderdeel.

 • Samenstelling van een onderzoeksvoorstel en bibliografie voor het eigen onderzoek (10%)

 • Referaat (20%) van circa 10 minuten over het onderwerp van de paper, ondersteund met PowerPoint presentatie.

 • Paper (70%): het schriftelijk werkstuk van circa 3000 woorden, excl. noten en bibliografie (= 6-7 pagina’s bij 1,5 regelafstand)

Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn.

Herkansing: Een onvoldoend beoordeelde paper kan eenmalig herkanst worden. Als herkaningsmogelijkheid voor de overige toetsonderdelen kan in uitzonderlijke gevallen een vervangende opdracht worden geformuleerd.

Inzage en nabespreking. Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt.

Blackboard

Blackboard wordt in ieder geval gebruikt voor het doorgeven van het programma en voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, zoals powerpoint presentaties.

Literatuur

Wordt nog nader aangekondigd.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. De werkgroep wordt twee keer aangeboden: studenten hoeven zich maar voor één van de twee werkgroepen in te schrijven.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. E. Grasman Studiecoördinator Kunstgeschiedenis

Opmerkingen

 • Het Excursiewerkcollege Florence/Berlijn heeft één afgerond BA2 werkcollege als toegangseis.

 • Voor het BA3-werkcollege en het Final Paper Kunstgeschiedenis in het derde jaar is de toegangseis twee succesvol afgeronde BA2-werkcolleges.

Overgangsregeling

 • Dit werkcollege overlapt inhoudelijk met het in 2018-2019 aangeboden Werkcollege BA2: Contrareformatie en Kunst. Studenten die het vak in 2018-2019 niet behaalden of niet gevolgd hebben, kunnen het in het eerste semester van 2019-2020 (opnieuw) volgen. Studenten die het oude vak wel behaalden, kunnen het nieuwe vak niet nogmaals opnemen in hun curriculum.