Studiegids

nl en

Modernisme in Nederland: Kunst, Literatuur en Politiek

Vak
2019-2020

Toegangseisen

BA geesteswetenschappen

Beschrijving

In deze cursus bestuderen we de opkomst en ondergang van het Nederlandse modernisme in al haar facetten: architecturaal, beeldend, literair en zelfs sociaal-politiek. We benaderen het onderwerp bovendien vanuit een internationaal en vergelijkend oogpunt. Zo bestuderen we (ook tijdens een excursie) de sterke verstedelijking en modernistische stadsuitbreiding van H.P. Berlage (o.a. in Amsterdam) en lezen we daarnaast Blokken van Ferdinand Bordewijk en teksten over nieuwe architectuur van de Rotterdamse architect J.J.P. Oud uit De Stijl. Of we bestuderen de opkomst van de klankpoëzie in het futurisme en dadaïsme en de originele ‘letterkankbeelden’ van I.K. Bonset die daarop een Nederlands antwoord waren – om vervolgens te kijken op welke manier dit soort experimentele dichtkunst werd ingezet voor politieke doeleinden.

Aan de hand van onze studie van Nederlands modernisme ontstaat een complex, genuanceerd beeld van de manier waarop modernisme zich in de Nederlandse samenleving en cultuur heeft gevestigd, en krijgen we een goed beeld van hoe Nederland tussen 1900 en 1931 omging met de grote vraagstukken van verstedelijking, internationalisering en de opkomst van nieuwe media en kunstvormen – vragen die tot op de dag van vandaag relevant zijn.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus zijn de volgende leerdoelen behaald:

 • De student heeft parate kennis van de belangrijkste stromingen in het Nederlands modernisme

 • De student heeft de vaardigheid om een vergelijkende, intermediale analyse te maken van Nederlands modernisme in de literatuur, architectuur en beeldende kunst.

 • De student kan mondeling en schriftelijk inzichtelijk maken hoe de ontwikkeling van het Nederlandse modernisme hand in hand gaat met belangrijke politieke omwenteling in het land.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur, opgedeeld in:

 • Bijwonen colleges: 3 x13 uur = 39 uur

 • Voorbereiden colleges (inclusief lezen van teksten): 177 uur (gemiddeld 13 uur per week)

 • Schrijven werkstuk: 48 uur

 • Voorbeiden presentatie: 16 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (60%)

 • Mondelinge presentatie (20%)

 • Artikel kiezen, toelichten en evalueren (20%)

Herkansing

Herkansing van het werkstuk is mogelijk in individueel overleg met de docent.

Inzage en nabespreking

Studenten ontvangen feedback op de presentatie en op het werkstuk en kunnen het cijfer nabespreken.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Syllabus

 • Mededelingen, beschikbaar stellen van links

Literatuur

 • De Stijl (1917-1031) (selectie)

 • Het Getij (1916-1922) (selectie)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Bram Ieven

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272 2144. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

n.v.t.