Studiegids

nl en

Bachelor Project Politicologie 2019-2020

Vak
2019-2020

Ingangseisen

Deelname aan het Bachelorproject is slechts toegestaan wanneer de propedeuse is behaald en ten minste 40 ECts van het tweede jaar zijn behaald met inbegrip van het studieonderdeel Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek. Het succesvol afronden van de cursus Academische Vaardigheden: Onderzoeksonderwerp is vanaf 2019-2020 een ingangseis voor het Bachelorproject.

Overgangsregeling

Studenten die hun Bachelorproject niet hebben afgerond in 2018 - 2019 (15 ECts) doen het Bachelorproject opnieuw (20 ECts).

Bachelor Project Informatiebijeenkomsten Leiden

De informatiebijeenkomsten over de Bachelorprojecten vinden plaats op:
Semester I: woensdag 15 mei 2019, 09:15-11:00 in zaal 1A20.
Semester II: woensdag 27 november 2019, 09.15 - 11.00 in zaal 1A20.

Inschrijving Bachelor Project

Inschrijving voor een Bachelorproject is mogelijk volgens onderstaand schema:

Blok I & II:
Maandag 15 juli 2019, 10.00 - Zondag 21 juli 2019, 23.59 uur inschrijven in uSis.
Inschrijving geschiedt op 'first come, first serve' basis, indien de capaciteit is bereikt worden studenten op een wachtlijst geplaatst. Meer informatie over de inschrijving volgt tijdens de Informatiebijeenkomst.

Blok III & IV:

 • Op woensdag 27 november 2019 staat er een informatiebijeenkomst gepland over de Bachelorprojecten. Meld je hiervoor aan in uSis met studieactiviteitnummer 17233. Tijdens deze informatiebijeenkomst worden alle projecten gepresenteerd. Daarna krijg je de tijd om je te verdiepen in de verschillende projecten en een selectie te maken van de projecten die jouw voorkeur hebben. De korte omschrijvingen van de projecten kun je terugvinden in de Studiegids.

 • maandag 9 december 2019 krijg je een email toegestuurd met een link naar een online formulier. Hierin kun je aangeven aan welk project je het liefst wil deelnemen. Hiervoor heb je de tijd tot en met zondag 15 december 2019 23.59 uur.

 • In de week van 13 januari 2020 krijg je te horen in welk project je bent ingedeeld.

 • In de week van maandag 3 februari 2020 starten alle Bachelorprojecten.

Belangrijke data:

27-11-2019 Informatiebijeenkomst Bachelorprojecten
09-12-2019 t/m 15-12-2019 Geef je voorkeuren door via het online formulier
13-01-2020 t/m 17-01-2020 Bekendmaking indeling projecten
Vanaf 03-02-2020 Start Bachelorprojecten

Omschrijving

Doel 1: Het leren toepassen van concepten, theorieën en methoden in een onderzoek binnen een van te voren door de docenten geformuleerd kader;
Doel 2: Het uitvoeren van en rapporteren over een beperkt empirisch of literatuur onderzoek
Inhoud: Het bachelorproject is een cursus die inhoudelijke instructie biedt, gevolgd door een onderzoeksdeel waarbinnen studenten een individueel onderzoek uitvoeren. Verschillende projecten worden aangeboden, gestructureerd rond verschillende thema's. Studenten volgen eerst een aantal weken inhoudelijk onderwijs waarbij ze hun kennis over een bepaald onderwerp binnen een deelgebied van de politicologie verdiepen. Daarna leren studenten een onderzoeksvraag te formuleren, onderzoek te ontwerpen om die vraag te beantwoorden, eigen onderzoek uit te voeren en correct en duidelijk over dat onderzoek te rapporteren.

Het eindrapport - de bachelorscriptie - rondt de bachelor Politieke wetenschappen af. De scriptie is een individuele eindwerkstuk gebaseerd op althans deels eigen onderzoek.

Bachelorproject thema’s

Bachelorproject 1 (Semester I) - Parliaments and Parliamentary Decision-making - Mickler (activiteit nr. 2474)

Inhoud

Parlementen spelen een centrale rol binnen politieke systemen (het “linken” van burgers en controleren van de regering, het vormen en beïnvloeden van beleid). Er is een grote variatie in de wijze waarop parlementen zich organiseren en hoe actoren (partijen, individuele leden) zich binnen parlementen gedragen om hun functies efficiënt en verantwoordelijk uit te oefenen. In dit bachelordeelproject staat deze interne organisatie van parlementen centraal. De focus zal liggen op de manier hoe individuele parlementsleden zich organiseren en gedragen en hoe door parlementsleden binnen parlementen beleid gecontroleerd en gevormd wordt.

Leerdoelen

Doel 1: Na afronding van dit vak is de student bekend met een selectie van onderzoeksontwerpen met betrekking tot hoe individuele parlementsleden zich organiseren en gedragen.
Doel 2: Na afronding van dit vak is de student bekend met een selectie van empirisch onderzoek naar factoren die bijdragen aan het totstandkomen of in stand blijven van bepaald gedrag van kamerleden.

Onderwijsvormen

Discussie bijeenkomsten (voertaal Engels / Nederlands).

Studiemateriaal

 • Wetenschappelijke artikelen

 • Hoofdstukken uit 'The Oxford Handbook of Legislative Studies' (2015), editors: Shane Martin, Thomas Saalfeld, and Kaare Strøm (free online access via http://catalogue.leidenuniv.nl/)

Toetsing (zie ook algemene informatie onder aan de pagina, onder 'Toetsing')

Het eindcijfer (40% of the BAP grade) is een combinatie van een eindpaper van 1000-1500 worden (excl. literatuurlijst – 40 % van eindcijfer deel 1, en een participatiecijfer (20%). Meer informatie over de eindpaper volgt in de komende maanden.

De focus van scripties zal liggen op individuele kamerleden, e.g. de manier hoe individuele parlementsleden zich organiseren en gedragen en hoe door parlementsleden binnen parlementen beleid gecontroleerd en gevormd wordt. Leidende onderzoeksthema’s zijn daarbij:

 • Verdeling van rechten of plichten binnen fracties (“office allocation in legislatures”)

 • Stemgedrag van parlementsleden

 • Gebruik van parlementaire controlemechanismen, e.g. kamervragen

 • Parlementaire loopbanen (“legislative careers”)

 • De verhouding tussen parlementsleden en hun kiesdistricten

 • De externe communicatie van parlementsleden (e.g. via Twitter)

In het BAP worden student geacht om een (beperkt) empirisch onderzoek uit te voeren. Studenten kunnen voor bepaalde landen kiezen en hun eigen focus bepalen. Er mag gebruik gemaakt worden van zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden, e.g. interviews met parlementsleden, inhoudsanalyse van speeches, partijprogramma’s, interviews, minutes (verslagen); enquêtes. Deze data worden geanalyseerd met (beperkt) statistische methoden.

Scripties kunnen in het Engels of in het Nederlands geschreven worden.

Bachelorproject 2 (Semester II) - Democratietheorie - Oversloot (class nr 9975)
Wat wij democratie noemen is, volgens een klassiek-Griekse opvatting, op zijn best een gemengde staatsvorm met enige democratische elementen. De rechtsstaat: men kan eraan gehecht zijn, maar de rechtsstaat kan ook worden gezien als een beperking van de democratie. (De (opkomende) democratie is in de negentiende eeuw ook wel gezien als een bedreiging van de rechtsstaat. Zonder rechtsstatelijke beperking en machtenscheiding rest een illiberal democracy, de tirannie van of namens de meerderheid, zeggen sommigen thans.
Is het bereik van de wet door hogere principes beperkt, ook als de wet op de meest democratische wijze tot stand komt? Welke zijn die hogere principes dan? ‘Hoeveel’ democratie is nodig om van een ‘echte’ democratie te kunnen spreken? Hoe plooibaar is het begrip? Als men het houden van verkiezingen voor het vervullende van staatsambten niet als een oligarchisch element in de staatsorganisatie beschouwt, maar, in tegendeel, als de manier waarop democratie in ‘de moderne tijd’ gestalte wordt gegeven, welke staatsambten moeten dan verkiesbaar zijn om van een democratie te kunnen spreken? En als democratie samengaat met – en uitdrukking moet geven aan – de politieke gelijkheid van (volwassen) leden van de politieke gemeenschap, hoe ongelijk mag het ‘feitelijke gewicht’ van de individuele stemmen dan zijn? Hoe ongelijk mag de feitelijke politieke invloed van individuen zijn? Is democratie wel mogelijk in een staat met een zeer grote vermogens- en inkomensongelijkheid? Veronderstelt democratie een gedeelde cultuur? De moderne democratie heeft gestalte gekregen binnen statelijk verband. Is democratie ook voorstelbaar in een ‘bovenstatelijke’ orde als de EU? Zijn daarvoor institutionele en/of andere veranderingen nodig? Welke? Als de EU te groot en (nog) te politiek en cultureel divers is om een democratie te kunnen vormen: kan een politieke gemeenschap ook te klein zijn voor een democratische rechtsstaat? Waarom is in sommige landen de postcommunistische overgang naar een democratische rechtsstaat wel succesvol verlopen en in andere niet? Is die overgang naar een democratische rechtsstaat voor eeuwig, of is een ‘terugslag’ denkbaar?
Voor uw poging om een antwoord te geven op een van deze of ‘soortgelijke’ vragen, sommige van politiek-filosofische, andere van meer empirische aard, is ruimte in dit Bachelor-project .

In het Bachelor-programma is er slechts een beperkt aanbod van cursussen geweest op het terrein van de politieke filosofie/theorie. U dient in elk geval de tweedejaarscursus “politieke filosofie” met succes te hebben afgerond. De cursus “postcommunistische transities”, die in Blok 3, dus gedeeltelijk parallel aan dit Bachelor-project wordt aangeboden, kan u ook helpen bij het bepalen van uw uiteindelijke Bachelor scriptie-onderwerp .

Onderwijsvormen

Werkgroep bijeenkomsten, inloopspreekuur, individuele afspraken, zelfstudie.

Verplichte literatuur Blok 1

J.-J. Rousseau, Du contrat social Verschillende uitgaven, ook in Engelse en Nederlandse vertaling. contract
Amy Gutmann & Dennis Thompson, Why Deliberative Democracy?, Princeton U.P. Princeton (N.J.) 2004.
J.S. Mill, On Liberty. Verschillende uitgaven..
J.S. Mill, Considerations on Representative Government
Hanna Pitkin, The Concept of Representation, University of California Press, Berkeley 1967). ISBN 9780520021563

Literatuur verder ter oriëntatie op Blok 2

Robert A. Dahl & Bruce Stinebrickner, Modern Political Analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 6th rev. ed. 2003 (1963).
Philip Pettit, Republicanism. A Theory of Freedom and Government, Clarendon Press, Oxford etc. 1997.
Lage drempels, hoge dijken. De democratie en rechtsstaat in balans. Eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel, Boom, Amsterdam 2018.

Toetsing

Blok 1: Inhoudelijk deel (week 1-6, 40% van het eindcijfer). In dit deel worden verschillende (korte) schriftelijke en mondelinge bijdragen van u gevraagd. Afronding van het cijfer voor dit blok op een halve punt; dit onderdeel is behaald vanaf een 5,5

Blok 2: Het eigenlijke bachelor scriptie deel (week 7-16, 60% van het eindcijfer), Afronding van het cijfer voor dit blok op een halve punt; dit onderdeel is behaald vanaf een 6,0. Van u wordt een scriptie verwacht van 7000 woorden (plus of min 10%), daarbij niet inbegrepen de bibliografie. N.B. de deadline is in week 16.

Een selectie van onderwerpen van Bachelor scripties van de afgelopen jaren
Een selectie van onderwerpen van Bachelor scripties – niet de precieze titels – die de afgelopen jaren in de het Bachelor project “Democratietheorie” in scriptie-vorm zijn behandeld vindt u hieronder. Ze brengen u misschien op een idee:

 • Voor of tegen het behoud van een al dan niet verbeterde Eerste Kamer

 • Niet-electorale politieke vertegenwoordiging

 • De ideeën van Friedrich Hayek over politieke orde en de plaats daarin voor democratie

 • Belangengroepen-activisme in de Europese Unie als vorm van democratie

 • De (on)wenselijkheid van referenda

 • Het Johnson Amendement en de financiering van verkiezingen in de USA

 • Procedurele multiculturele democratie

 • De gekozen burgemeester

Bachelorproject 3 (Semester II) - Nederlandse Politiek: Verkiezingen en kiesgedrag - van Holsteyn (class nr 9976)

Algemeen

Het verleden is niet meer. In dat verleden – zeg: de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog - was het relatief eenvoudig om het electorale gedrag (in het bijzonder bij Tweede Kamerverkiezingen) van Nederlandse kiesgerechtigde burgers te voorspellen of verklaren. Bij de aanwezigheid van een opkomstplicht was de keuze om de gang naar het stemlokaal te maken vooraf en extern bepaald, en daarmee nauwelijks een individuele keuze. En in dat stemlokaal gaf het overgrote deel van het electoraat uitdrukking aan de eigen groepsidentiteit. De verzuiling die op tal van wijzen vorm gaf aan Nederland als land van minderheden betekende dat bij verkiezingen de partijkeuze voor velen evenmin een echte keuze was, maar feitelijk vooral een manifestatie was van een door primair religie en secundair sociaaleconomische positie getekende, min of meer stabiele maatschappelijke (en politieke) segmentatie. Zoals gezegd: die tijd is voorbij, en o voorgoed voorbij. In de laatste decennia van de 20e en zo mogelijk meer nog in de eerste decennia van de 21e eeuw is de Nederlandse kiesgerechtigde daadwerkelijk gaan kiezen. Om, na afschaffing van de opkomstplicht, al dan niet te gaan stemmen. En om vervolgens in het stemlokaal daadwerkelijk te kiezen, vaak op een laat moment, uit het in Nederland ruime aanbod van politieke partijen of kandidatenlijsten.

De aanzienlijk toegenomen beweeglijkheid of volatiliteit van de Nederlandse kiezer maakt het even lastig als boeiend om zijn of haar electorale gedrag en uiteindelijke partijkeuze te proberen te begrijpen en verklaren. Spelen lange-termijn factoren (toch nog) een rol, zoals sociaal-demografische positie, ideologie en religie, en zo ja, hoe werkt dat dan bij wie en hoe groot is die rol? Of moeten we voor het betere begrip voor het gedrag van de eigentijdse kiezer veeleer korte-termijnfactoren in de verklaring opnemen, zoals campagne-effecten, de beoordeling van gevoerd (economisch) beleid, de evaluatie en waardering van de individuele politicus als persoon, of strategische overwegingen die minder de samenstelling van de te kiezen volksvertegenwoordiging maar eigenlijk van een volgend kabinet in ogenschouw nemen? In het bachelorproject ‘Nederlandse Politiek: Verkiezingen en kiesgedrag’ gaan we op zoek naar antwoorden op deze en verwante vragen met betrekking tot verkiezingen, kiezers en electoraal gedrag in Nederland.

Onderwijsvormen

Plenaire bijeenkomsten, (individuele) spreekuur- of inloopbijeenkomsten, bibliotheekinstructie, en (bovenal!) zelfstudie en zelfwerkzaamheid.

Bibliotheek instructie

Informatie over de digitale module Bibliotheekinstructie zal beschikbaar worden gesteld via Blackboard.

Studiematerialen

Met het bachelorproject wordt de driejarige bacheloropleiding Politicologie afgerond. Dat houdt in, dat in eerdere jaren en reeds gevolgde vakken opgedane kennis bekend wordt verondersteld (of althans op eenvoudige wijze door zelfstudie kan worden ‘opgefrist’). Voor dit bachelorproject gaat het dan in het bijzonder om de kennis die is verworven in de inleidende vakken Nationale Politiek, Methoden en Technieken van Onderzoek, Statistiek en Politieke Psychologie.
Specifiek ter voorbereiding van het bachelorproject dient het volgende rapport te zijn bestudeerd: Tom van der Meer, Henk van der Kolk, Roderik Rekker (red.), Aanhoudend wisselvallig: Nationaal Kiezersonderzoek 2017. Amsterdam, Stichting KiezersOnderzoek Nederland (SKON), 2018; zie https://www.dpes.nl/images/AanhoudendWisselvalligNKO2017V4.pdf Overig studiemateriaal specifiek voor dit bachelorproject zal tijdig worden bekendgemaakt en zo nodig beschikbaar worden gesteld.

Toetsing

Blok 1: Inhoudelijk deel (week 1-6, 40% van het eindcijfer), afronding op 1 decimaal en dit onderdeel is behaald vanaf een 5,5
Blok 2: Onderzoeksdeel (week 7-16, 60% van het eindcijfer), afronding op halve punten en dit onderdeel is behaald vanaf een 6,0

Eindproduct

Scriptie van 7.000-8.000 woorden, exclusief referenties en benodigde bijlagen. In deze scriptie of thesis wordt op gestructureerde, heldere wijze en in correct Nederlands verslag gedaan van een onderzoeksproject op het terrein van de Nederlandse politiek dat de beantwoording van een duidelijke en relevante onderzoeksvraag beoogt. Het betreffende onderzoek kan gebaseerd zijn op nieuwe data, zogenoemde secundaire data of bestaande literatuur.
Deadline: week 16 (week 8 van het tweede blok); exacte tijd en datum worden nog bekendgemaakt

Deelnemers slagen of zakken voor het gehele Bachelorproject (16 weken). Studenten dienen voor beide delen van het Bachelorproject een voldoende resultaat te behalen om de 20 studiepunten of EC te kunnen ontvangen.

Leids scriptie-repositorium

Goedgekeurde scripties worden bewaard in het Leids bachelor-scriptierepositorium na de afronding van uw Bachelorproject. U dient daarvoor een verklaring te ondertekenen.

Rooster

Rooster