Prospectus

nl en

Bachelor Project Politicologie 2019-2020

Course
2019-2020

Admission Requirements

Participation in the Bachelor's Project is only permitted if the propaedeutic phase has been passed and at least 40 ECs of the second year have been obtained, including the course Research Methods in Political Science. The successful completion of the Academic Skills course: Research Design is also an entry requirement for the Bachelor Project.

Transitory Regulation

Students who have not passed their Bachelor Project in 2018 - 2019 (15 ECts) need to take a Bachelor Project new style (20 ECts).

Bachelor Project Informatiebijeenkomsten Leiden

De information meetings on the Bachelor Projects are scheduled:
Semester I: Wednesday 15 May 2019, 09:00-11:00 in room 1A20.
Semester II: Wednesday 27 November 2019, 09.00 - 11.00 in room 1A20.

Registration for Bachelor Project

Registration is possible according the following scheme:
Block I & II: Monday 15 July 2019, 10.00h - Sunday 21 July 2019, 23.59h.
Block III & IV: Monday 9 December 2019, 10.00h - Sunday 15 December 2019, 23.59h.
Enrollment is on a first come first serve base; be sure to enroll in time!

Description

Goal 1: Learning to apply concepts, theories and methods in a research project that fits within a framework that has been formulated by the teacher in advance;
Goal 2: Conducting, and reporting on, a limited empirical or literature study.
Content: The bachelor project is a course that offers substantive instruction, followed by a research part within which students carry out an individual study. Various projects are offered that are structured around different themes. Students first follow substantive instruction for a number of weeks in which they deepen their knowledge of a specific subject within a subfield of political science. After that, students learn to formulate a research question, to design research to answer that question, to conduct their own research, and to report correctly and clearly on that research.
The final report - the Bachelor's thesis - completes the Bachelor's degree in Political Science. The thesis is an individual final paper based on at least partly on the student’s own, original research.

Bachelorproject themes

Bachelorproject 1 (Semester I) - Parliaments and Parliamentary Decision-making - Mickler (act. nr. 2474)

Inhoud

Parlementen spelen een centrale rol binnen politieke systemen (het “linken” van burgers en controleren van de regering, het vormen en beïnvloeden van beleid). Er is een grote variatie in de wijze waarop parlementen zich organiseren en hoe actoren (partijen, individuele leden) zich binnen parlementen gedragen om hun functies efficiënt en verantwoordelijk uit te oefenen. In dit bachelordeelproject staat deze interne organisatie van parlementen centraal. De focus zal liggen op de manier hoe individuele parlementsleden zich organiseren en gedragen en hoe door parlementsleden binnen parlementen beleid gecontroleerd en gevormd wordt.

Leerdoelen

Doel 1: Na afronding van dit vak is de student bekend met een selectie van onderzoeksontwerpen met betrekking tot hoe individuele parlementsleden zich organiseren en gedragen.
Doel 2: Na afronding van dit vak is de student bekend met een selectie van empirisch onderzoek naar factoren die bijdragen aan het totstandkomen of in stand blijven van bepaald gedrag van kamerleden.

Onderwijsvormen

Discussie bijeenkomsten (voertaal Engels / Nederlands).

Studiemateriaal

 • Wetenschappelijke artikelen

 • Hoofdstukken uit 'The Oxford Handbook of Legislative Studies' (2015), editors: Shane Martin, Thomas Saalfeld, and Kaare Strøm (free online access via http://catalogue.leidenuniv.nl/)

Toetsing (zie ook algemene informatie onder aan de pagina, onder 'Toetsing')

Het eindcijfer (40% of the BAP grade) is een combinatie van een eindpaper van 1000-1500 worden (excl. literatuurlijst – 40 % van eindcijfer deel 1, en een participatiecijfer (20%). Meer informatie over de eindpaper volgt in de komende maanden.

De focus van scripties zal liggen op individuele kamerleden, e.g. de manier hoe individuele parlementsleden zich organiseren en gedragen en hoe door parlementsleden binnen parlementen beleid gecontroleerd en gevormd wordt. Leidende onderzoeksthema’s zijn daarbij:

 • Verdeling van rechten of plichten binnen fracties (“office allocation in legislatures”)

 • Stemgedrag van parlementsleden

 • Gebruik van parlementaire controlemechanismen, e.g. kamervragen

 • Parlementaire loopbanen (“legislative careers”)

 • De verhouding tussen parlementsleden en hun kiesdistricten

 • De externe communicatie van parlementsleden (e.g. via Twitter)

In het BAP worden student geacht om een (beperkt) empirisch onderzoek uit te voeren. Studenten kunnen voor bepaalde landen kiezen en hun eigen focus bepalen. Er mag gebruik gemaakt worden van zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden, e.g. interviews met parlementsleden, inhoudsanalyse van speeches, partijprogramma’s, interviews, minutes (verslagen); enquêtes. Deze data worden geanalyseerd met (beperkt) statistische methoden.

Scripties kunnen in het Engels of in het Nederlands geschreven worden.

Bachelorproject 2 (Semester II) - Democratietheorie - Oversloot (act. nr. tba)
Wat wij democratie noemen is, volgens een klassiek-Griekse opvatting, op zijn best een gemengde staatsvorm met enige democratische elementen. De rechtsstaat: men kan eraan gehecht zijn, maar de rechtsstaat kan ook worden gezien als een beperking van de democratie. (De (opkomende) democratie is in de negentiende eeuw ook wel gezien als een bedreiging van de rechtsstaat. Zonder rechtsstatelijke beperking en machtenscheiding rest een illiberal democracy, de tirannie van of namens de meerderheid, zeggen sommigen thans.
Is het bereik van de wet door hogere principes beperkt, ook als de wet op de meest democratische wijze tot stand komt? Welke zijn die hogere principes dan? ‘Hoeveel’ democratie is nodig om van een ‘echte’ democratie te kunnen spreken? Hoe plooibaar is het begrip? Als men het houden van verkiezingen voor het vervullende van staatsambten niet als een oligarchisch element in de staatsorganisatie beschouwt, maar, in tegendeel, als de manier waarop democratie in ‘de moderne tijd’ gestalte wordt gegeven, welke staatsambten moeten dan verkiesbaar zijn om van een democratie te kunnen spreken? En als democratie samengaat met – en uitdrukking moet geven aan – de politieke gelijkheid van (volwassen) leden van de politieke gemeenschap, hoe ongelijk mag het ‘feitelijke gewicht’ van de individuele stemmen dan zijn? Hoe ongelijk mag de feitelijke politieke invloed van individuen zijn? Is democratie wel mogelijk in een staat met een zeer grote vermogens- en inkomensongelijkheid? Veronderstelt democratie een gedeelde cultuur? De moderne democratie heeft gestalte gekregen binnen statelijk verband. Is democratie ook voorstelbaar in een ‘bovenstatelijke’ orde als de EU? Zijn daarvoor institutionele en/of andere veranderingen nodig? Welke? Als de EU te groot en (nog) te politiek en cultureel divers is om een democratie te kunnen vormen: kan een politieke gemeenschap ook te klein zijn voor een democratische rechtsstaat? Waarom is in sommige landen de postcommunistische overgang naar een democratische rechtsstaat wel succesvol verlopen en in andere niet? Is die overgang naar een democratische rechtsstaat voor eeuwig, of is een ‘terugslag’ denkbaar?
Voor uw poging om een antwoord te geven op een van deze of ‘soortgelijke’ vragen, sommige van politiek-filosofische, andere van meer empirische aard, is ruimte in dit Bachelor-project .

In het Bachelor-programma is er slechts een beperkt aanbod van cursussen geweest op het terrein van de politieke filosofie/theorie. U dient in elk geval de tweedejaarscursus “politieke filosofie” met succes te hebben afgerond. De cursus “postcommunistische transities”, die in Blok 3, dus gedeeltelijk parallel aan dit Bachelor-project wordt aangeboden, kan u ook helpen bij het bepalen van uw uiteindelijke Bachelor scriptie-onderwerp .

Onderwijsvormen

Werkgroep bijeenkomsten, inloopspreekuur, individuele afspraken, zelfstudie.

Verplichte literatuur Blok 1

J.-J. Rousseau, Du contrat social Verschillende uitgaven, ook in Engelse en Nederlandse vertaling. contract
Amy Gutmann & Dennis Thompson, Why Deliberative Democracy?, Princeton U.P. Princeton (N.J.) 2004.
J.S. Mill, On Liberty. Verschillende uitgaven..
J.S. Mill, Considerations on Representative Government
Hanna Pitkin, The Concept of Representation, University of California Press, Berkeley 1967). ISBN 9780520021563

Literatuur verder ter oriëntatie op Blok 2

Robert A. Dahl & Bruce Stinebrickner, Modern Political Analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 6th rev. ed. 2003 (1963).
Philip Pettit, Republicanism. A Theory of Freedom and Government, Clarendon Press, Oxford etc. 1997.
Lage drempels, hoge dijken. De democratie en rechtsstaat in balans. Eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel, Boom, Amsterdam 2018.

Toetsing

Blok 1: Inhoudelijk deel (week 1-6, 40% van het eindcijfer). In dit deel worden verschillende (korte) schriftelijke en mondelinge bijdragen van u gevraagd. Afronding van het cijfer voor dit blok op een halve punt; dit onderdeel is behaald vanaf een 5,5

Blok 2: Het eigenlijke bachelor scriptie deel (week 7-16, 60% van het eindcijfer), Afronding van het cijfer voor dit blok op een halve punt; dit onderdeel is behaald vanaf een 6,0. Van u wordt een scriptie verwacht van 7000 woorden (plus of min 10%), daarbij niet inbegrepen de bibliografie. N.B. de deadline is in week 16.

Een selectie van onderwerpen van Bachelor scripties van de afgelopen jaren
Een selectie van onderwerpen van Bachelor scripties – niet de precieze titels – die de afgelopen jaren in de het Bachelor project “Democratietheorie” in scriptie-vorm zijn behandeld vindt u hieronder. Ze brengen u misschien op een idee:

 • Voor of tegen het behoud van een al dan niet verbeterde Eerste Kamer

 • Niet-electorale politieke vertegenwoordiging

 • De ideeën van Friedrich Hayek over politieke orde en de plaats daarin voor democratie

 • Belangengroepen-activisme in de Europese Unie als vorm van democratie

 • De (on)wenselijkheid van referenda

 • Het Johnson Amendement en de financiering van verkiezingen in de USA

 • Procedurele multiculturele democratie

 • De gekozen burgemeester

Bachelorproject 3 (Semester II) - Nederlandse Politiek - van Holsteyn (act. nr. tba)
Buiten en binnen Nederland is meer en meer sprake van de zogenoemde personalisering of presidentialisering van politiek en verkiezingen. Waar, bijvoorbeeld, in het verleden politieke partijen de dominante en collectieve politieke actoren waren, zijn dat nu de individuele politici. Het individu treedt nadrukkelijk op de voorgrond, niet alleen als individuele politicus maar tevens als privé persoon. Herhaalde beweringen aangaande personalisering en presidentialisering van (Nederlandse) politiek en verkiezingen roepen echter niet alleen (te onderzoeken) vragen op rondom de exacte aard en omvang van dit kennelijk recente verschijnsel, maar ook over de wijze(n) waarop individuele politici dan beoordeeld zouden worden. Als en voor zover personen er steeds meer toe doen, wat maakt hen dan aantrekkelijk of minder aantrekkelijk als politicus, stemmentrekker of iemand die kiezers niet weet te lokken, een populaire on impopulaire minister of minister-president? Deze en dergelijke vragen rondom personalisering en presidentialisering van in het bijzonder de Nederlandse politiek zullen, bovenal bezien vanuit politiek-psychologisch perspectief, centraal staan in het bachelordeelproject Politieke Psychologie. U dient in elk geval de tweedejaars cursus ‘Politieke Psychologie’ met succes te hebben afgerond.

Mode of Instruction

Workgroup meetings, walk-in meetings, library instruction, and above all self-study.

Library Instruction

On BB your will find more information on the digital module 'Library Instruction'.

Study materials

The methodological basic book Alan Bryman, Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 2012, 4th ed. (Or the fifth edition of 2016) is assumed to be known. The core literature can be found on the blackboard page of the Bachelor's project. Further information about the bachelor project and the subprojects will also be available there.

Assessment Method

Block 1: Substantive part (weeks 1-6, 40% of the BAP grade), rounded to 0ne decimal and passed with a 5,5 or higher
Block 2: Research part (weeks 7-16, 60% of the BAP grade), rounded to whole and half numbers and passed with a 6,0 or higher

Final product:

Thesis/Scriptie: between 7000-8000 words, exl. references; a research project that addresses a research question and can be answered with individual (original or literature – based) research within the appropriate tradition of the sub-discipline.
Deadline: week 16 (week 8 of the second block).

Students either pass or fail the entire Bachelor Project (16 weeks), worth 20 ECts. Students need to pass both parts of the BAP in order to receive the ECts.

Leiden thesis repository

Approved theses are stored in the Student Repository of the Leiden Repository after completion of the Bachelor Project. Students will have to sign a statement for this. Read more

Schedule

Schedule