Studiegids

nl en

Analyse 1 NA

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit college behandelt de beginselen van de differentiaal- en integraalrekening van functies van één veranderlijke. Doel van het college is de studenten vertrouwd te maken met de basisconcepten van de theorie en hen daarbij aanknopingspunten te geven voor toepassingen in andere gebieden van de wiskunde en daarbuiten.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus heb je operationele kennis over de volgende begrippen en kun je hiermee eenvoudige sommen maken:

 • complexe getallen en complexe e-macht

 • limietbegrip

 • continuïteit en differentieerbaarheid

 • lineaire benaderingen van functies

 • Taylorpolynomen voor functies van 1 variabele

 • ordesymbolen (kleine o- en grote O-notatie)

 • reële machtreeksen

 • convergentiecriteria voor machtreeksen

 • uniforme convergentie

 • differentiatie en integratie van machtreeksen

 • integratie van functies van 1 veranderlijke

 • hoofdstelling van de integraalrekening

 • bepalen van expliciete primitieven met o.a. substitutieregel en partiele integratie

 • oneigenlijke integralen

 • integraalkenmerk voor reeksen

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege (4 uur p/w)
Werkcollege (2 uur p/w)

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met open vragen

 • (optioneel) huiswerk

Het tentamen bestaat uit twee deeltoetsen. Het cijfer van de eerste deeltoets telt voor 30% mee in het eindcijfer, de overige 70% komen voor rekening van de tweede deeltoets aan het eind van de cursus. De stof van het tweede deeltentamen gaat grotendeels over het tweede gedeelte van de leerstof.

Door het inleveren van huiswerk kan een bonus van maximaal 0,5 punt worden verdiend die bij het tentamencijfer wordt opgeteld. Inleveren van huiswerk is niet verplicht.

Na het tentamen is er (in hetzelfde cursusjaar) nog één keer de mogelijkheid om een hertentamen over de gehele stof af te leggen. Hierbij komt het toetscijfer en de huiswerkbonus te vervallen en is het eindcijfer gelijk aan het tentamencijfer. Voor de deeltoetsen en het huiswerk is er geen mogelijkheid tot afzonderlijk herkansen.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Hier staat het programma van het college en werkcollege aangegeven en hier worden de huiswerkopgaven en een aantal oude tentamens beschikbaar gesteld.
Voor toegang tot Blackboard is een ULCN-account nodig).Blackboard UL

Literatuur

Robert A. Adams and Christopher Essex: Calculus – A Complete Course (8th edition), Pearson Education, 2013.

Contact

Dr. Robert-Jan Kooman
+31 71 527 7124
Contactgegevens docent: Dr. R.J. Kooman

Opmerkingen

Studenten die een dubbele propedeuse Natuurkunde met Wiskunde of Sterrenkunde met Wiskunde doen, volgen het vak Analyse 1 samen met de wiskundestudenten.