Prospectus

nl en

Analyse 1 NA

Course
2019-2020

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit college behandelt de beginselen van de differentiaal- en integraalrekening van functies van één veranderlijke. Doel van het college is de studenten vertrouwd te maken met de basisconcepten van de theorie en hen daarbij aanknopingspunten te geven voor toepassingen in andere gebieden van de wiskunde en daarbuiten

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus heb je operationele kennis over de volgende begrippen en kun je hiermee eenvoudige sommen maken:

 • complexe getallen en complexe e-macht

 • limietbegrip

 • continuïteit en differentieerbaarheid

 • lineaire benaderingen van functies

 • Taylorpolynomen voor functies van 1 variabele

 • ordesymbolen (kleine o- en grote O-notatie)

 • reële machtreeksen

 • convergentiecriteria voor machtreeksen

 • uniforme convergentie

 • differentiatie en integratie van machtreeksen

 • integratie van functies van 1 veranderlijke

 • hoofdstelling van de integraalrekening

 • bepalen van expliciete primitieven met o.a. substitutieregel en partiele integratie

 • oneigenlijke integralen

 • integraalkenmerk voor reeksen

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege (4 uur p/w)
Werkcollege (2 uur p/w)

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met open vragen (3 uur)

 • Schriftelijk deeltentamen met open vragen (2 uur)

 • (optioneel) huiswerk

Het deeltentamen halverwege de collegeserie telt voor 30% mee in je eindcijfer. Het afsluitende tentamen telt voor 70% mee. Door het maken van huiswerkopgaven verdien je een bonus die je cijfer enkel positief kan beïnvloeden en die enkel geldt als je gewogen tentamencijfer >= 5.5 is. Het hertentamen omvat de volledige lesstof en telt voor 100% van het eindcijfer.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Hier staat het programma van het college en werkcollege aangegeven en hier worden de huiswerkopgaven en een aantal oude tentamens beschikbaar gesteld. Voor toegang tot Blackboard is een ULCN-account nodig).Blackboard UL

Literatuur

Robert A. Adams and Christopher Essex: Calculus – A Complete Course (8th edition), Pearson Education, 2013.

Contact

Dr. Robert-Jan Kooman +31 71 527 7124 Contactgegevens docent: Dr. R.J. Kooman

Opmerkingen

Studenten die een dubbele propedeuse Natuurkunde met Wiskunde of Sterrenkunde met Wiskunde doen, volgen het vak Analyse 1 samen met de wiskundestudenten.