Studiegids

nl en

Beleidseconomie

Vak
2019-2020

Omschrijving

Bij dit vak komen verschillende actuele beleidsdossiers op sociaal-economisch terrein aan de orde. Concrete voorbeelden daarvan zijn: de gevolgen van de vergrijzing voor AOW en pensioenen, hervormingen van het arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid, veranderingen in het belastingstelsel en beleidsopties om de kosten van zorg te beteugelen. Bij ieder thema zal gestart worden met het toelichten van bestaande instituties en het in kaart brengen van relevante sociaal-maatschappelijke trends. Hierop volgt een economische analyse: zijn regels en arrangementen nog effectief en doelmatig en blijft dit ook zo? In het verlengde hiervan zullen recente beleidshervormingen of plannen tot hervorming worden uitgediept.

Leerdoelen

Na dit vak kan de student voor de verschillende weekthema’s:

 • Inzicht hebben in de geldende instituties voor verschillende sectoren en markten.

 • Voor de verschillende sectoren en markten uitleggen waarom overheidsingrijpen gerechtvaardigd kan zijn.

 • Voor de verschillende sectoren en markten het bestaande evenwicht van marktfalen en overheidsfalen uitleggen.

 • Problemen op huidige markten beschrijven en/of problemen van het huidige beleid beschrijven.

 • Beoordelen hoe de gedane beleidsvoorstellen de welvaart verbeteren en daartoe ook zelf voorstellen doen.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Blackboard.

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Werkcolleges (aanwezigheid verplicht)

 • Korte essays schrijven

 • Presentaties

De werkcollegebijeenkomsten zijn verplicht. Je kunt één werkcollegebijeenkomst missen zonder opgaaf van reden. Als je op het moment van afwezigheid had moeten presenteren en er is geen mogelijkheid dit in te halen, dan vervalt deze bepaling en word je uitgesloten van de werkgroep. Mis je meer dan één werkcollegebijeenkomst, dan word je uitgesloten van de werkgroep. Bij uitsluiting van de werkgroep krijg je géén cijfer voor de werkcolleges en kun je zodoende het vak niet meer afronden.

Studielast

 • Contacturen: 33u

 • Uren zelfstudie: 107u

Toetsing

Tweewekelijkse schrijfopdrachten en participatie (samen 40% en als individuele opdrachten niet te herkansen) en aan het einde een schriftelijk tentamen met open/essay vragen. Het werkgroepcijfer telt voor 40% en het tentamen voor 60%. Beide deelcijfers moeten tenminste een 5,5 zijn. Verder is er een schriftelijk hertentamen met open/essay vragen en/of een vervangende opdracht voor het werkgroepcijfer.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.

Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Blackboard

Voor verdere actuele informatie klik hier.

Andere leermiddelen/Literatuur

 • C.A. de Kam, Overheidsfinanciën, Noordhoff Uitgevers, Groningen, 2018 (vijftiende druk). De hoofdstukken uit Overheidsfinanciën die specifiek moeten worden bestudeerd staan bij de verschillende weken aangegeven. De rest van het boek geeft achtergrondinformatie (ter lezing aanbevolen!).

 • De overige literatuur voor dit vak is handzaam samengebracht op de Blackboardsite. Via deze site kunnen studenten de literatuur downloaden.

Aanmelden

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Contact

Prof. dr. P.W.C. Koning

Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie, tel. 071-527 7756, of via een directe e-mail naar: p.w.c.koning@law.leidenuniv.nl