Studiegids

nl en

Politicologie

Vak
2020-2021

Toegangseisen

nvt

Beschrijving

De politicologie is een belangrijk onderdeel in de studie Bestuurskunde, vooral omdat beide vakgebieden nauw met elkaar samenhangen. Dit geldt zowel voor de theorie als in de praktijk. In deze cursus worden de studenten bekend gemaakt met de belangrijkste ontwikkelingen en thema’s in dit vakgebied. Daarbij gaan wij in op de Nederlandse politiek, en vergelijken het Nederlandse politieke stelsel met andere nationale politieke stelsels in de wereld. We praten daarover in sommige hoorcolleges, maar gaan ook zelf aan de slag in de vorm van een ‘serious game’. In dat spel mag jij een kabinet formeren. Met de partijen die we allemaal wel kennen. De uitdaging is: ben jij in staat om jouw partij in het kabinet te krijgen?

De Nederlandse politiek staat echter allang niet meer op zichzelf. Door de grotere mobiliteit van geld, goederen, diensten en personen, zijn landen steeds meer met elkaar vervlochten geraakt. Dat heeft geleid tot allerlei vormen van geïnstitutionaliseerde samenwerking op internationaal vlak. De studenten in deze cursus komen ook hiermee in aanraking.

Leerdoelen

 • Studenten kunnen de ontwikkeling van de politicologie in relatie tot de studie Bestuurskunde uitleggen en toepassen;

 • Studenten kunnen de ontwikkelingen in de (Nederlandse) politiek uitleggen en toepassen;

 • Studenten kunnen de wisselwerking tussen de internationale en nationale politiek beschrijven en toepassen;

 • Studenten kunnen de verhouding tussen politieke theorie en de dagelijkse praktijk beschrijven en toepassen in een rollenspel.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, verplichte werkcolleges en een simulatiespel waar studenten aan deel moeten nemen.

Tijdsbeslag: 140 uur

 • Hoorcolleges: 14 uur (7 hoorcolleges van 2 uur)

 • Responsiecollege: 2 uur

 • Werkcolleges: 16 uur (6 werkgroepbijeenkomsten van 2 uur en 1 werkgroep van maximaal 4 uur in verband met het rollenspel)

 • Toetsing: 5 uur

 • Zelfstudie en voorbereiding: 103 uur

Toetsing en weging

De beoordeling bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Tentamen met open vragen en essayvragen (70%). Voor de datum van dit tentamen, zie het rooster of deze syllabus onder ‘andere belangrijke data’ (dat geldt ook voor een eventueel hertentamen; daarbij is ook de beoordelingsregeling relevant);
2. Werkgroepopdracht in de vorm van een vlog over een actueel onderwerp, waarmee je verband legt met de leerstof (15%). De vlog mag in combi’s van twee personen gemaakt worden, of, indien je dat liever hebt, alleen. Bij de productie van een vlog door twee personen ontvangt elk een cijfer, waarbij de docent rekening kan houden met verschillen in inzet;
3. Participatie in het rollenspel (groepsopdracht) met een individueel reflectiepaper (15%); en
4. Verder worden de meeste hoorcolleges met een Kahoot-quiz afgesloten. Dat zijn 8 vragen over de stof van het hoorcollege. De winnaar van de quiz krijgt een halve punt extra voor zijn of haar tentamencijfer. Je kunt alleen één keer het winnen van deze quiz laten meetellen.

Beoordelingsregeling
Voor de berekening van het eindcijfer zijn geen voldoende deelcijfers noodzakelijk voor de werkgroepopdrachten (de vlog en het reflectiepaper). Studenten mogen deze cijfers dus compenseren. Voor het tentamen is wel een voldoende (5,5 of hoger) noodzakelijk om de cursus af te sluiten. Verder gelden per onderdeel de volgende regels.

Vanaf 2020-2021 komen behaalde deelcijfers te vervallen na kans en herkansing van het vak.

Herkansing van het tentamen: studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Herkansing vlog: voor de vlog bestaat 1 herkansing tijdens de looptijd van de cursus (dat wil zeggen, bij herkansing moet de opdracht voor de datum van het tentamen zijn ingeleverd). Daarbij gelden de volgende regels: indien de opdracht is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing. Het deelcijfer kan worden gecompenseerd.

Beoordeling rollenspel: participatie in het rollenspel is definitief en kan niet worden herhaald (er wordt gewerkt met een aanwezigheidsverplichting). Het reflectiepaper wordt beoordeeld. Daarbij gelden de volgende regels: indien de opdracht is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing. Voor dat paper bestaat ook 1 herkansing tijdens de looptijd van de cursus (dat wil zeggen, bij herkansing moet de opdracht voor de datum van het tentamen zijn ingeleverd). Het deelcijfer kan worden gecompenseerd. Studenten die niet participeren ontvangen geen cijfer.

Studenten die vorig jaar aan Politicologie hebben meegedaan: indien een student afgelopen jaar aan de cursus Politicologie heeft meegedaan, blijft het eerdere tentamencijfer staan omdat bij dat cijfer geen herkansing meer wordt aangeboden. Het cijfer moet een voldoende (5.5 of hoger) zijn. Alleen bij een onvoldoende (5.0 of lager) kan het tentamen opnieuw worden gedaan. Ten aanzien van de vlog of het reflectiepaper geldt de volgende regeling: omdat je deze cijfers mag compenseren, heb je een keuze wanneer het deelcijfer een 5.0 of lager is. Je mag het onderdelen herhalen, of ervoor kiezen het te laten staan. Stuur graag wel even een mail met je studentnummer en de betreffende deelcijfers om aan te geven wat je doet. Wij gaan ervan uit dat studenten met een onvoldoende dat onderdeel herhalen. Indien je een voldoende (5.5 of hoger) voor dat onderdeel hebt gehaald, mag je het niet herhalen.

Studenten mogen niet meer dan 1 werkgroep zonder geldige reden missen. Missen studenten meer dan 1 werkgroep zonder geldige reden, dan is de student uitgesloten van verdere deelname aan het vak.

Literatuurlijst

 • Orvis, S. and Drogus, C.A. (2021) Introducing Comparative Politics. Concepts and Cases in Context. Fifth Edition. London: Sage.

 • Andeweg, R.B. and Irwin, G.A. (2014) Governance and politics of the Netherlands. 4th edition. Basingstoke: Palgrave.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Vanaf het academisch jaar 202.0-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Dr. R. de Ruiter:
r.de.ruiter@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen