Studiegids

nl en

Bachelorproject (10 ECTS)

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Studenten die hun Bacheloropleiding Bestuurskunde zijn gestart in september 2014 of later schrijven hun scriptie voor 10 EC. Studenten die gestart zijn met hun Bacheloropleiding Bestuurskunde vóór september 2014 dienen de scriptie te schrijven voor 15 ECTS.

Het Bachelorproject vindt tweemaal per jaar plaats: in het najaarssemester en in het voorjaarssemester. Standaard is dat studenten het Bachelorproject in het voorjaar volgen.

Hieronder staan de ingangseisen voor een scriptie van 10 ECTS. Afhankelijk van het jaar waarin je bent gestart zijn er verschillende ingangseisen:

 • Studenten die zijn gestart in september 2016 of later:
  Studenten die zijn begonnen met de Bacheloropleiding Bestuurskunde in september 2016 of later en die willen instromen in het voorjaarstraject 2021 moeten op 1 september 2020 105 ECTS hebben behaald, bestaande uit: de propedeuse (60 ECTS), kwantitatieve methoden (5 ECTS), kwalitatieve methoden (5 ECTS), Economie, Bestuur en Management II: Integratief project bedrijfsmatig werken in de publieke sector (5 ECTS; alleen voor EBM-studenten), Beleid, Bestuur en Organisatie II: Multi-level Governance (5 ECTS; alleen voor BBO studenten) en 30 ECTS aan overige verplichte tweede- of derdejaars BSK-vakken (dus geen keuzevakken van andere disciplines).

 • Studenten die zijn gestart in het collegejaar 2014-2015 of 2015-2016:
  Voor studenten die vóór september 2016 zijn begonnen aan de Bachelor Bestuurskunde gelden andere eisen (voor BBO en EBM gelden verschillende eisen):
  Studenten die de BBO-track volgen en die willen instromen in het voorjaarstraject 2021 moeten op 1 september 2020 105 ECTS hebben behaald, bestaande uit: de propedeuse (inclusief het vak Onderzoeksontwerp) (60 ECTS), kwantitatief onderzoek (5 ECTS), en 40 ECTS aan overige verplichte tweede- of derdejaars BSK-vakken (dus geen keuzevakken van andere disciplines).
  Studenten die de EBM-track volgen en die willen instromen in het voorjaarstraject 2021 moeten op 1 september 2020 105 ECTS hebben behaald, bestaande uit de propedeuse (inclusief het vak Onderzoeksontwerp) (60 ECTS), kwantitatief onderzoek (5 ECTS), EBM integratief project II (5 ECTS) en 35 ECTS aan overige verplichte tweede- of derdejaars BSK-vakken (dus geen keuzevakken van andere disciplines).

Overige informatie (voor alle studenten):

Toelating en inschrijving:

 • Een student (BBO/EBM) die wil deelnemen aan het najaarstraject 2020 dient aan dezelfde eisen te voldoen, maar de peildatum voor de ingangseisen is dan niet 1 september 2020 maar 30 juni 2020.

 • Om inzicht te krijgen in hoeveel werkgroepen nodig zijn om alle studenten deel te kunnen laten nemen aan het Bachelor project, geldt dat studenten zich vooraf dienen in te schrijven. Hiervoor gelden de volgende deadlines: voor het najaarstraject 30 juni 2020 en voor het voorjaarstraject 15 november 2020. Potentiële deelnemers ontvangen per email nadere informatie over de inschrijfprocedure (zie ook onder ‘opmerkingen’). Zorg dat je je op tijd inschrijft! Bij inschrijving na deze deadlines geldt dat wij niet kunnen garanderen dat er nog plaats in een werkgroep beschikbaar is. Na inschrijving worden alle studenten getoetst op toelaatbaarheid.

 • Mocht de student het Bachelorproject niet halen in het voorjaar of najaar, dan moet de student deelnemen aan het daaropvolgende Bachelorproject, met een nieuw onderwerp. Deze studenten kunnen niet voldoen aan de bovengenoemde inschrijfdeadlines. Studenten die aan het Bachelor project deelnemen ontvangen tegen het einde van het semester per email nadere informatie over de inschrijfdeadline. Voor het najaarstraject is deze reeds vastgesteld op 5 juli; voor het voorjaarstraject is deze nog niet vastgelegd. Ook hier geldt dat wij bij inschrijving na deze deadline niet kunnen garanderen dat er nog plaats beschikbaar is. Wel geldt dat deze groep zich tot uiterlijk 29 augustus 2020 kan inschrijven voor het najaarstraject en tot uiterlijk 31 januari 2021 voor het voorjaarstraject en dat zij dan voorrang krijgen bij het verdelen van de nog beschikbare plekken t.o.v. studenten die niet eerder hebben deelgenomen en te laat zijn met de inschrijving. Inschrijving na deze deadlines is niet meer mogelijk, omdat het nieuwe traject dan al begint.

 • Na de inschrijving ontvangen de ingeschreven studenten nadere informatie over hoe zij hun voorkeur kenbaar kunnen maken voor een thema. Hiervoor geldt dat, gezien de maximale capaciteit per werkgroep, geen garanties bestaan dat studenten bij een werkgroep van hun voorkeur kunnen worden ingeschreven. Maar we proberen uiteraard hier wel zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Stage en studieplan:

 • Het is niet mogelijk om een scriptie en stage tegelijkertijd te combineren. Het schrijven van de Bachelorscriptie vergt veel tijd en is daarom niet te combineren met stage lopen.

 • Het Bachelorproject vormt de afsluiting van je Bacheloropleiding Bestuurskunde. Het wordt daarom sterk aangeraden om pas deel te nemen aan het Bachelorproject wanneer je je opleiding bijna hebt afgerond en niet te veel vakken hebt openstaan. Kijk ook altijd of je je deelname aan het Bachelorproject op een realistische manier kunt combineren met overige activiteiten (vakken uit eerdere jaren, werk, verenigingsleven, etc.). Voor het opstellen van een realistisch studieplan kunnen studenten altijd contact opnemen met de studieadviseurs.

Uitzonderingen:

 • Voldoe je niet aan de ingangseisen? Neem dan contact op met de studieadviseur om te kijken of je in aanmerking kan komen voor een uitzondering: studieadviseurbsk@fgga.leidenuniv.nl.

Beschrijving

Het Bachelorproject vormt de afronding van de Bacheloropleiding Bestuurskunde. Tijdens dit vak ontwerpen studenten een eigen empirisch onderzoek. Tijdens de uitvoering van het onderzoek maken zij gebruik van kwalitatieve en/of kwantitatieve onderzoeksmethoden. Het onderzoek is verklarend van aard en kan een deductief of inductief karakter hebben. In het Bachelorproject integreren studenten de inhoudelijke kennis opgedaan tijdens de verschillende vakken van de gehele Bacheloropleiding en bouwen ze op de opgedane methodologische vaardigheden.

Studenten kunnen bij het schrijven van hun Bachelorscriptie kiezen uit verschillende werkgroepen die gekoppeld zijn aan een thema. Binnen dat thema bakenen ze een specifieker onderwerp af. Omdat het voorjaar de reguliere periode is om de scriptie te schrijven en de groep deelnemende studenten dus hoger ligt, kunnen studenten in het voorjaar uit meer thema’s kiezen dan in het najaar. De thema’s zijn gekoppeld aan de onderzoeksexpertise van de begeleidende werkgroep docent en gekoppeld aan specifieke bestuurskundige vraagstukken. Bij het schrijven van hun scriptie zal een deel van de studenten vanuit hun specifieke track meer nadruk leggen op EBM-elementen en een deel meer op BBO-elementen. Een deel van de werkgroepen is expliciet gekoppeld aan thema’s/vakken uit de EBM/BBO tracks en enkel toegankelijk voor studenten vanuit die tracks. Een ander deel van de werkgroepen raakt aan de meer centrale Bestuurskunde vakken en is toegankelijk voor studenten vanuit beide tracks. Echter, ook binnen deze meer ‘centrale’ thema’s kiezen studenten hun eigen (eventueel EBM/BBO) invalshoek. De maximale groepsgrootte van de werkgroep kan variëren en ligt doorgaans tussen maximaal 6 en maximaal 15 studenten.

De voertaal bij het Bachelorproject is Nederlands. Dat betekent dat de scriptie in principe in het Nederlands wordt geschreven en dat hoorcolleges/webinars en werkgroepen Nederlandstalig zijn. Per semester kan echter wel (minimaal) één Engelstalige werkgroep worden aangeboden waarbinnen ook de scriptie in het Engels wordt geschreven.

Leerdoelen

Na het volgen van dit vak zijn studenten in staat om:

 • zelfstandig in een scriptie verschillende onderdelen uit de Bachelor te integreren. Dat wil zeggen dat tijdens het Bachelorproject algemene theoretische kennis uit verschillende onderdelen van de bacheloropleiding dient te worden gebruikt om een empirisch probleem te analyseren;

 • een verklarende onderzoeksvraag over dat probleem te formuleren;

 • zelfstandig empirisch onderzoek te doen in een vooraf vastgestelde tijdsperiode;

 • schriftelijk over dat onderzoek te rapporteren, waarbij door gebruik van methoden en technieken die in verschillende fasen van de Bacheloropleiding zijn gedoceerd originele data worden verzameld en geanalyseerd;

 • mondeling de resultaten van het empirisch onderzoek toe te lichten;

 • een peer review uit te voeren van een onderzoeksopzet van een medestudent.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Dit project bestaat uit hoorcolleges, webinars over hoe een scriptieonderzoek uit te voeren en op te zetten, interactieve workshops, werkgroep bijeenkomsten, individuele spreekuren en zelfstudie. De webinars worden ontwikkeld gedurende het academisch jaar 2020-2021, waardoor een verschil kan ontstaan in de onderwijsvorm tussen semester en semester 2.

Tijdens het Bachelorproject worden diverse opdrachten gemaakt die deels becijferd en/of verplicht zijn. Zie onder toetsing. Daarnaast geldt voor deelname aan de spreekuren dat deelname slechts mogelijk is indien bepaalde opdrachten zijn ingeleverd. Nadere informatie hierover staat in de vakwijzer.

De totale studielast voor het Bachelorproject bedraagt 10 x 28 uur = 280 uur. Deze kan opgesplitst worden naar de volgende onderdelen:

 • Contacturen: (ongeveer) 12 uur hoorcolleges (fysiek en/of digitaal), (maximaal) 8 uur workshops, 7 uur werkgroep bijeenkomsten, (7 x 10-15 minuten spreekuur is ongeveer) 2 uur individuele begeleiding door werkgroepdocent.

 • Uren zelfstudie: 251 uur. Dit bestaat uit het voorbereiden van colleges/werkgroepen, bestuderen van literatuur, voorbereiden van (becijferde) opdrachten, uitvoeren van onderzoek, schrijven van de onderzoeksopzet en de uiteindelijke Bachelorscriptie).

 • De werkgroepbijeenkomsten zijn verplicht. Indien in de gemiste werkgroep een opdracht gepresenteerd had moeten worden voor een cijfer, dan volgt een 0 voor deze gemiste opdracht. Indien sprake is van persoonlijke omstandigheden kan in individuele gevallen en per uitzondering in overleg met de docent gekeken worden naar het inhalen van de opdracht op een later moment, tot uiterlijk 1,5 week na de gemiste bijeenkomst. Indien in de gemiste werkgroep geen opdracht gepresenteerd had moeten worden voor een cijfer, dan geldt dat de student een vervangende opdracht moet maken waarin een reflectie wordt gegeven op het thema van de werkgroep. Deze opdracht wordt nader gespecificeerd door de docent.

Toetsing en weging

Het eindcijfer van het Bachelorproject bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Scriptie (70% van het eindcijfer, schriftelijk);

 • Opzet scriptie (20% van het eindcijfer, schriftelijk);

 • Peer review van het werk van een andere student uit de werkgroep (5% van het eindcijfer, schriftelijk);

 • Presentatieopdracht waarin de onderzoeksbevindingen worden gepresenteerd (5% van het eindcijfer, mondeling via fysieke presentatie dan wel een korte video met daarin een pitch van het onderzoek, ondersteund door slides/poster).

Go/no-go moment: het inleveren van een eerste versie van de scriptie is verplicht (in blok 2 voor het najaarscohort, in blok 4 voor het voorjaarscohort). Deze eerste versie dient als voldoende (‘groen licht’) beoordeeld te worden door de begeleider om een definitieve versie te mogen inleveren. Zie voor deadlines de vakwijzer van het vak.

Voor het succesvol kunnen afronden van het vak gelden de volgende regels:

 • het eindcijfer van het vak moet voldoende zijn (cijfer >5,5);

 • het cijfer van de scriptie moet voldoende zijn (cijfer >5,5);

 • de onderdelen van 5% en 20% kunnen niet herkanst worden. Voor de scriptie is wel een herkansing mogelijk;

 • het inleveren van een eerste versie van de scriptie voor het go/no-go moment is verplicht. Deze eerste versie dient als voldoende beoordeeld te worden door de begeleider om een definitieve versie te mogen inleveren;

 • wanneer het vak Bachelorproject niet met een voldoende eindcijfer wordt afgerond, geldt dat de student het vak opnieuw moet volgen tijdens een volgend semester. De student moet daarbij deelnemen met een nieuw onderwerp. Het is dus niet mogelijk om met een scriptie die becijferd is met een onvoldoende door te gaan in het daaropvolgende Bachelorproject. Behoud van deelcijfers is daarbij niet mogelijk; alle onderdelen dienen opnieuw gemaakt en afgerond te worden.

Literatuurlijst

Voor het Bachelorproject wordt geen algemene literatuur voorgeschreven. Wel moeten studenten uiteraard literatuur gebruiken voor het opstellen van het theoretisch kader van hun onderzoek. Deze literatuur hangt samen met het thema van de werkgroep en het specifieke onderwerp dat daarbinnen gekozen wordt.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Dr. Carola van Eijk
E-mail: c.j.a.van.eijk@fgga.leidenuniv.nl
Telefoon: 070-8009489

Opmerkingen

Door middel van een e-mail zullen potentiële deelnemers aan het Bachelorproject geïnformeerd worden over de start en inhoud van het project en over de procedure rondom de inschrijving. De e-mail met informatie over de aanmelding voor het najaarstraject zal verstuurd worden in mei/juni. De e-mail met informatie over de aanmelding voor het voorjaarstraject zal verstuurd worden in september/oktober. Wanneer studenten geen e-mail hebben ontvangen, dienen studenten contact op te nemen met de coördinerend docent (stuur een e-mail naar c.j.a.van.eijk@fgga.leidenuniv.nl). Zorg dat je je op tijd aanmeldt!

*Voor potentiele deelnemers wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst vindt plaats in juni en november voor, respectievelijk, het najaars- en het voorjaarstraject. *

Wanneer je je Bachelorproject hebt afgerond en ook de rest van je studiepunten hebt gehaald, kan je je afstuderen aanvragen.