Studiegids

nl en

Consciousness (Bewustzijn)

Vak
2019-2020

IBP students, see Consciousness (IBP)

Toelatingseisen

Geen

Omschrijving

Bewustzijn is een van de kleurrijkste concepten in de wetenschap. Hoewel het nog steeds moeilijk is om te bepalen wat het nou daadwerkelijk omvat (de filosofische vraag), is er vooruitgang geboekt in het begrijpen hoe het werkt (de psychologische vraag). De hoorcolleges behandelen theorieën en bevindingen over de functie en verstoringen van ons bewustzijn, en pakken kwesties aan, zoals of de vrije wil een illusie is, of dieren en robots bewust zijn, hoe bewuste processen neuraal worden gegenereerd en hoe drugs, dromen en meditatie de bewuste ervaring beïnvloeden. De onderwerpen die in de werkgroep sessies aan bod komen, hebben betrekking op aspecten, subfuncties, of toepassingen van bewustzijn, en richten zich op controverses die studenten vervolgens bespreken in een academische paper (de werkgroep opdracht). Het doel van de werkgroep sessies is om studenten door de schriftelijke opdracht te leiden.

De student krijgt een breed begrip van klassieke en moderne theorieën over bewustzijn, en een dieper begrip in hoe theoretische concepten en hypothesen op dit gebied kunnen worden toegepast op empirische verschijnselen en praktische problemen.

De student zal leren om een academische paper te schrijven en te evalueren (‘peer review’), en ook hoe te reageren op een dergelijke evaluatie. De student wordt getraind in academisch schrijven, zoeken in wetenschappelijke literatuur, analyseren, redeneren, rapporteren, toepassen van redactionele richtlijnen, en beoordelen.

Leerdoelen

De student zal in staat zijn te differentiëren tussen sleutelconcepten en theorieën van bewustzijn en zijn methodologieën voor onderzoek, en deze uit te leggen.

Toepassing van kennis en inzicht (academische vaardigheden): De student kan een selectie van theoretische en praktische problemen over menselijk bewustzijn en gerelateerde cognitieve processen analyseren en conceptualiseren, en empirische tests formuleren om deze aan te pakken.

Algemene professionele vaardigheden: De student leert een literatuuroverzicht te evalueren, een wetenschappelijk rapport te schrijven, stilistische regels toe te passen (APA) en ICT te gebruiken. Verder leert de student ook analyses, theoretische overwegingen en aanbevelingen te rapporteren aan zowel wetenschappelijke collega's als het bredere publiek.

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk je in je studieprogramma. Roosters Psychologie Hoorcolleges Werkgroepbijeenkomsten Tentamens

Inschrijven

Cursus

Studenten moeten zich aanmelden voor hoorcolleges, werkgroepen en examens. Instructies voor registratie in cursussen voor het 2e en 3e jaar

Keuzevak

Keuzevakstudenten moeten zich voor elke cursus afzonderlijk inschrijven. Neem voor toelatingseisen contact op met uw exchange-coördinator.

Tentamen

Studenten worden niet automatisch ingeschreven voor een examen. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet tijdig inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.

Registreren voor tentamens

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges van 2 uur
3 verplichte werkgroep sessies in het Nederlands of het Engels

Studenten kiezen 1 of 2 onderwerpen die betrekking hebben op toepassingen, fundamentele vragen of belangrijke fenomenen van bewustzijn. De eerste werkgroep sessie is plenair en de tweede en derde vinden plaats in kleine groepen (20-25 studenten). In de tweede en derde sessie bespreken en werken studenten met hun specifieke subonderwerp samen met hun docent en andere studenten om meer diepgaande kennis op te doen. Ze worden geïnstrueerd over het schrijven en beoordelen van papers. De eerste versie van het paper wordt ongeveer een week na de derde sessie ingediend, waarna twee mede studenten hier feedback op geven (‘peer review’). In een vierde facultatieve schrijfworkshop (een paar dagen voor de deadline van de laatste paper versie), bieden de docenten de studenten individuele hulp bij het schrijven van hun paper. De specifieke deadlines voor de papers en beoordelingen worden gepubliceerd op Blackboard.

Toetsing

Het vak wordt getoetst met (1) een multiple choice tentamen van 40 vragen, en (2) een paper opdracht, inclusief een peer-review taak. Het tentamen behandelt de literatuur uit het boek (alle hoofdstukken).

De punten voor het tentamen en de paper zijn respectievelijk 75:25, in het eindcijfer van de cursus, gewogen. Studenten die hun peer review-taken niet (volledig) voltooien, moeten de peer review-taak uitvoeren in de herkansing voor de papieren taak, zodat hun cijfer geldig wordt.

Het Instituut voor Psychologie hanteert vaste regels voor de berekening van het cijfer en de verplichte aanwezigheid. Het volgt ook het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om studentendocumenten systematisch te controleren op plagiaat met behulp van software. Disciplinaire maatregelen zullen worden genomen wanneer fraude wordt gedetecteerd. Verwacht wordt dat studenten vertrouwd zijn met de implicaties van deze drie beleidsmaatregelen, en deze kennen.

De datum, het tijdstip en de locatie van de beoordeling van het examen en de herkansing worden tijdens de cursus bekendgemaakt.

Literatuur

Blackmore, S. (2010). Consciousness: An introduction. Routledge, 3e druk (let op dat we de 3e editie gebruiken, niet de 2e. Deze verschillen in paginanummering en hoofdstukken).

Contactgegevens