Studiegids

nl en

Mensenhandel: Een interdisciplinair perspectief

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Deelnemer aan Honours College Law. Bij een grotere inschrijving dan 22 studenten wordt daarbinnen voorrang gegeven aan studenten Criminologie

Beschrijving

Tijdens dit vak, waarvan de hoorcolleges en de werkgroepen gecombineerd zijn met het gelijknamige (reguliere) keuzevak ‘Mensenhandel: Een benadering vanuit juridisch, beleidsmatig en sociaalwetenschappelijk perspectief’, staat het verschijnsel mensenhandel centraal.
Mensenhandel kent vele verschijningsvormen, zowel binnen een land als grensoverschrijdend. Dit ernstige delict maakt inbreuk op de persoonlijke vrijheid en de lichamelijke en geestelijke integriteit, fundamentele mensenrechten die zijn neergelegd in de belangrijkste mensenrechtenverdragen. Dit vak verbindt de actuele wetenschappelijke inzichten omtrent mensenhandel met praktijkkennis en -ervaring, doordat het wordt aangeboden door het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden i.s.m. de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen te Den Haag. Het vak is interdisciplinair opgezet. De sociale wetenschap is onontbeerlijk voor het verkrijgen van inzicht in mensenhandel en een effectief beleid ten aanzien van zowel slachtoffers als daders; hoewel er ruim aandacht is voor de juridische aanpak, is daarom ook veel plaats voor het criminologische en beleidsmatige perspectief. Het juridische perspectief is in dit vak vooral gericht op de strafbaarstelling van mensenhandel in Nederland en de wisselwerking daarvan met het internationale en Europese recht. Maar er wordt ook verder gekeken dan het strafrecht. De aanpak van mensenhandel omvat meer dan de aanpak van daders; de vraag naar de preventie van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers zijn belangrijke gezichtspunten die een ‘rechtsgebiedoverstijgende’ blik noodzakelijk maken. De aanpak van mensenhandel wordt in dit vak steeds op verschillende niveaus besproken. De interactie tussen internationale, Europese en nationale ontwikkelingen is een terugkerend thema.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak: Dit vak beoogt inzicht te bieden in het complexe fenomeen, de aanpak ervan en de vele invalshoeken van waaruit mensenhandel bestudeerd kan worden.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak) Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: 1. U kunt uitleggen wat de problematiek van de mensenhandel behelst, waaronder mede begrepen de sociaal-wetenschappelijke achtergronden, relevante wet- en regelgeving en het belang van een interdisciplinaire benadering; 2. U kunt de keten van preventie, handhaving en berechting en de rol en bevoegdheden van de relevante actoren daarbinnen op het gebied van de bestrijding van mensenhandel, zowel op internationaal als nationaal niveau, uitleggen; 3. U bent in staat om kennis van wetgeving en rechtspraak toe te passen op een casus met passende aandacht voor de maatschappelijke, sociaal-wetenschappelijke en ethische context van het fenomeen. 4. U bent in staat om – afhankelijk van de eigen discipline – sociaalwetenschappelijke of juridische vraagstukken met betrekking tot de mensenhandel-problematiek uit te leggen, te analyseren en daar – zowel mondeling als schriftelijk – gefundeerd op te reflecteren. 5. U kunt op basis van kennis en inzicht uit het vak een gemotiveerd advies formuleren ten aanzien van een specifiek onderdeel van de aanpak van mensenhandel.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (verplicht)
Aantal à 2 uur: 6. Namen docenten: Mw. Prof.mr. C.P.M. Cleiren, Mw. Dr. M.J. van Meeteren, staf Instituut voor Strafrecht en Criminologie i.s.m. experts van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, en andere gastsprekers.
Vereiste voorbereiding door studenten: grondige bestudering van de stof vooraf.

Werkgroepen (verplicht)
Aantal à 2 uur: 3 en 1 van een halve dag op locatie (iSZW).
Namen docenten Staf Instituut voor Strafrecht & Criminologie i.s.m. staf Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en de Directie Opsporing van Inspectie SZW.
Vereiste voorbereiding door studenten: grondige bestudering van de stof vooraf en het maken van (eventuele) voorbereidingsopdrachten.
Aanwezigheid bij en deelname aan werkgroepen is verplicht
NB: dit vak heeft de status van praktische oefening.

Toetsing

Toetsvormen
Voorafgaand en tijdens de werkgroepen werkt u aan opdrachten, die uiteindelijk worden gebundeld in een portfolio. Alle opdrachten dienen met met goed gevolg te worden afgerond om het vak af te kunnen ronden. De eindbeoordeling van het vak bestaat uit een afsluitend paper over een te kiezen deelthema dat samenhangt met mensenhandel en/of de aanpak daarvan. Het betreft een paper geschreven in het Nederlands of Engels, waarbij de nadruk op juridische en/of sociaalwetenschappelijke aspecten ligt. De precieze eisen voor het paper zullen in een aparte paperhandleiding uiteen worden gezet.

 • Het paper dient te worden ingeleverd op papier bij de docent en digitaal via inleverlink op Blackboard (met plagiaatcontrole).

 • Het eindcijfer voor het paper is tevens het eindcijfer van het vak.

 • Indien u een onvoldoende heeft behaald voor het afsluitende paper, wordt u hiervoor een herkansingsmogelijkheid aangeboden.

Inleverprocedures
Het paper dient te worden ingeleverd op papier bij de docent en digitaal via een safe assignment link op Blackboard (met plagiaatcontrole). Verdere details over de inleverprocedure worden t.z.t. bekendgemaakt.

Examenstof
Alle voorgeschreven literatuur (boek & alle aanvullende teksten op blackboard) inclusief de stof (inclusief beeld en audio-materiaal) zoals aan de orde gekomen tijdens hoor- en werkcolleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Ten Kate, W.J.B. (laatste druk) Praktijkwijzer Strafrecht. Mensenhandel – moderne slavernij, Wolters Kluwer

 • Diverse wetenschappelijke artikelen, voor aanvang van het vak toegankelijk te maken via Blackboard.

Aanmelden

Aanmelden kan per email via secretariaat Instituut Strafrecht & Criminologie. De email moet worden gestuurd naar keuzevakkencrimstraf@law.leidenuniv.nl én (cc naar) honours@law.leidenuniv.nl met als onderwerp/subject “Aanmelding Mensenhandel Honours College Law”. Graag in de email behalve naam studentnummer en welke studie je doet, ook kort aangeven waarom je voor dit vak kiest.

Dus niet voor het vak aanmelden via de reguliere uSis procedure; die inschrijving is bedoeld voor de reguliere keuzevakstudenten.

Aanmelden is niet vrijblijvend – het impliceert dat je ook echt het vak gaat volgen!

Minimum en maximum aantal deelnemers

Maximaal 22. Bij een grotere inschrijving dan 22 studenten wordt daarbinnen voorrang gegeven aan studenten Criminologie

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: Ma/di/do/vrij van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7324

 • E-mail: keuzevakkencrimstraf@law.leidenuniv.nl