Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Orientatie op onderwijs

Vak
2020-2021

Beschrijving

Excellentie voor de klas/Oriëntatie op onderwijs 2020-2021

Wil jij leren hoe je je kennis het beste overdraagt aan middelbare scholieren? Geef je bijles en vraag je je af of je dat didactisch goed aanpakt? Zou je weleens gastlessen willen geven over je favoriete vak? Spreekt leerlingen begeleiden met practicum of hun profielwerkstuk je aan?
Is je antwoord op één van deze vragen “JA”, meld je dan aan voor het “Orientatie op Onderwijs” Dit vak biedt je een oriëntatie op de theorie van didactiek en de praktijk van doceren. Een stage in het onderwijs op een school maakt deel uit van deze oriëntatie. Je krijgt een theoretische basis (over leermateriaal en het leren van leerlingen) die erop gericht is om je voldoende handvatten te geven om enkele specifieke docententaken uit te voeren. Het betreft in het bijzonder het ontwikkelen van leermateriaal voor leerlingen. Daarbij kun je denken aan het (her)ontwerpen van een practicum of praktische opdracht, een lessenserie om leerlingen te leren hoe ze problemen aan kunnen pakken (zoals bij Olympiades), een lessenserie waarin aandacht is voor de samenhang tussen de bètavakken. Daarnaast word je geacht leerlingen te begeleiden. Dit kan bijvoorbeeld bij projecten, praktische opdrachten of profielwerkstuk of het herhalen/oefenen van leerstof. Dit alles doe je op een school onder begeleiding van een docent. Het geleerde is uiteraard niet alleen toepasbaar in een rol als docent, maar is nuttig voor iedere situatie waar een beroep wordt gedaan op je uitleg- en presentatievaardigheden.
Dit vak vraagt behoorlijk wat initiatief van de student. Je moet/mag, binnen ruime kaders, je eigen leerdoelen formuleren, een eigen stageschool zoeken, en zelf met je stagedocent afspraken maken.
Er zijn een viertal bijeenkomsten om je hierbij te ondersteunen en je de nodige theorie aan te reiken. In de eerste bijeenkomst krijg je informatie over inhoud, werkwijze en keuzemogelijkheden van de stage. Daarnaast zullen we ons bezig houden met algemene theorie die je kunt gebruiken bij het uitvoeren van deze taken.

Aanmelden via: https://www.formdesk.com/universiteitleiden/iclonlo-aanmeldformulier_keuzevak

Rooster

Data: 29 september, 6 oktober, 27 oktober en 16 februari 2021 (van 16.00 - 18.00 uur). Tussen 1 en 30 november: individuele afspraak.

Toetsing

De beoordeling vindt plaats aan de hand van een mondelinge presentatie en een schriftelijk verslag met daarin een uitwerking van de opdrachten van het Iclon, een beschrijving van de uitgevoerde taken en opgedane ervaringen en de zelfgemaakte leermaterialen.

Aanmelding

Aanmelden via: https://www.formdesk.com/universiteitleiden/iclonlo-aanmeldformulier_keuzevak