Prospectus

nl en

BA Scriptie Art History

Course
2020-2021

Toegangseisen

Succesvolle afronding van:

 • De propedeuse Kunstgeschiedenis

 • Twee BA2-werkcolleges

 • Perspectieven op kunsthistorisch onderzoek

Beschrijving

De BA-scriptie voor kunstgeschiedenis wordt geschreven binnen kleine thematische werkgroepen. Binnen deze werkgroepen doen studenten hun eigen onderzoek. Er zijn vier werkgroepen, elk rondom een overkoepelend thema. Studenten kiezen een onderzoeksonderwerp dat past bij een van deze thema’s. Het startpunt voor ieders onderzoek is een object. Door middel van de onderzoeksvraag relateert de student dit object aan het thema. De BA-scriptie wordt uiteindelijk geschreven in de vorm van een artikel voor een themanummer van een fictief wetenschappelijk academisch tijdschrift of academische bundel.

De thematische groepen komen regelmatig bij elkaar. Door peer review helpen studenten elkaar om hun onderzoeksvraag aan te scherpen. Daarnaast geeft de begeleider zowel collectief als individueel feedback. Bovendien leren de studenten stapsgewijs en volgens vooraf vastgestelde deadlines hun artikel te schrijven.

Tijdlijn

In het vak Perspectief op kunsthistorisch onderzoek presenteert iedere begeleider zijn/haar thema. Studenten hebben vervolgens vijf werkdagen om hun voorkeur voor een thema kenbaar te maken en die keuze te motiveren. Op basis van het thema van hun voorkeur worden studenten in een van de thematische groepen ingedeeld. Om te zorgen voor een evenredige verdeling over de werkgroepen is het mogelijk dat studenten in een andere themagroep worden ingedeeld.

De indeling van de werkgroepen wordt voor de kerst bekend gemaakt.

Half januari levert elke student een eerste aanzet voor een onderwerp van onderzoek in bij de toegewezen begeleider.
Zo gauw het tweede semester start, zullen de werkgroepbijeenkomsten ongeveer tweewekelijks plaatsvinden. Daarnaast kunnen studenten hun werkgroepzaal elke week gebruiken om samen aan hun onderzoek te werken.

In de bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan het zoeken naar en het formuleren en bespreken van een (gezamenlijk) onderzoeksonderwerp, het zoeken naar en bespreken van relevante literatuur, het formuleren van een onderzoeksplan en het becommentariëren van onderzoeksplannen van anderen, het aanpassen van je eigen plannen aan de eisen van de bundel, enz.

Leerdoelen

 • Studenten leren onder academische supervisie om zelfstandig een kunsthistorisch onderzoek uit te voeren in de vorm van een academisch artikel.

 • Studenten leren de relevante theoretische en methodische kaders zelfstandig toe te passen.

 • Studenten leren een duidelijke onderzoeksvraag en deelvragen te formuleren die te beantwoorden zijn binnen het bestek van een academisch artikel.

 • Studenten leren geschikte primaire bronnen en secundaire literatuur te verzamelen waarmee de onderzoeksvraag kan worden beantwoord.

 • Studenten leren op basis van het eigen onderzoek een conclusie te formuleren.

 • Studenten leren met elkaar samen te werken en een gemeenschappelijke inleiding voor het fictieve themanummer van een academisch tijdschrift te schrijven.

 • Studenten leren het proces en de uitkomsten van hun eigen onderzoek te verwoorden in een academisch artikel met een omvang van 6000 woorden (+/_ 5%).

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege
Individuele scriptiebegeleiding

Toetsing en weging

Toetsing

 • BA-scriptie (100%)

De eindversie van het werkstuk dient te worden ingediend via Turnitin op Blackboard. Studenten maken afspraken met hun begeleiders over het al dan niet aanleveren van hun werk op papier.
Tijdens de werkgroepbijeenkomst zullen er ‘knock out criteria’ (minimum eisen waaraan iedere BA-scriptie moet voldoen) worden besproken.

Herkansing

Studenten die hun definitieve versie inleveren op de vastgestelde tentamendatum, kunnen hun BA-scriptie herkansen op de herkansingsdatum. Studenten die hun BA-scriptie niet inleveren op de tentamendatum, doen dit op de herkansingsdatum.
Als de scriptie op de herkansingsdatum niet voldoende is, dienen studenten in het nieuwe studiejaar opnieuw te starten met het schrijven van hun BA-scriptie . Zij kiezen dan opnieuw voor een thematische werkgroep met een nieuw onderwerp.

Inzage en nabespreking

Studenten hebben recht op één feedbacksessie met hun begeleider na het inleveren van de eerste volledige versie, waarin het ingeleverde besproken wordt. Studenten die op de tentamendatum geen eerste volledige versie inleveren hebben geen recht op deze feedback. Er is geen aanvullende begeleiding tussen de tentamen- en herkansingsdatum.

Literatuurlijst

Samen te stellen door de student zelf, aan de hand van het gekozen scriptieonderwerp.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website Studenten dienen zich van tevoren voor een bepaald thema aan te melden, middels het registratieformulier dat beschikbaar gemaakt zal worden direct na het inleidende college in het vak Perspectieven op kunsthistorisch onderzoek.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. H.F. Westgeest

Opmerkingen