Prospectus

nl en

Medieval paleography

Course
2020-2021

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Het doel van deze inleidende cursus is het leren lezen van middeleeuws schrift. Het accent ligt op het lezen van teksten uit de late Middeleeuwen (14de-15de eeuw). De meeste teksten betreffen archiefstukken en zijn geschreven in het Middelnederlands. Het college bereidt voor op archiefonderzoek, met name in het kader van de seminars Middeleeuwse Geschiedenis. Toch is het hulpvak ook interessant voor studenten die zich niet verder willen specialiseren in de Middeleeuwse Geschiedenis maar graag eens kennis willen maken met eeuwenoude geschreven documenten. Tijdens het college wordt aandacht besteed aan de specifieke moeilijkheden bij het lezen van middeleeuwse handschriften en aan de historische context van de documenten. In het kader van het college wordt een bezoek gebracht aan een archiefinstelling.

Het hulpvak Paleografie is verbonden aan de afstudeerrichting Middeleeuwse geschiedenis.

Leerdoelen

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 1) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: het gebruik van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen en geschiedschrijving met betrekking tot de Nederlanden in brede zin; paleografie, bronnenkunde.

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak

De student:

 • 2) Kan laatmiddeleeuws schrift lezen

 • 3) Heeft kennis van de geschiedenis van het middeleeuwse schrift

 • 4) Heeft begrip van middeleeuwse teksten

 • 5) Kan de technieken toepassen die nodig zijn voor het bestuderen van primair bronnenmateriaal

 • 6) onderkent de relatie tussen de bruikbaarheid, materialiteit, ontstaans- en bewaargeschiedenis van primair bronnenmateriaal

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

NB. Voor dit college is nog niet duidelijk of het mogelijk is om de stof goed te toetsen zonder gebruik te maken van proctoring.

 • Schriftelijk tentamen bestaande uit
  a) enkele essayvragen
  getoetste leerdoelen 1, 3,4,6
  b) een transscriptie van een middeleeuwse tekst (40%)
  getoetste leerdoelen 2 en 5

 • Participatie en wekelijkse opdrachten (40%)
  getoetste leerdoelen 2, 4 en 5

Weging

 • Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen: 20%

 • transscriptie van een middeleeuwse tekst: 40%

 • Participatie en wekelijkse opdrachten: 40%

Herkansing

Herkansing: Alleen het schriftelijk tentamen met enkele essayvragen en een transscriptie van een middeleeuwse tekst kan herkanst worden.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Literatuurlijst

 • R. Clemens en T. Graham, Introduction to Manuscript studies (Ithaca en Londen 2007)

Het boek is ook te raadplegen in de zaal Bijzondere Collecties van de UB (Z105. C58 2997) Aanschaf van het boek is niet verplicht.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. R. Stein

Opmerkingen

Geen