Prospectus

nl en

BA Thesis Philosophy

Course
2020-2021

Toegangseisen

Alleen toegangelijk voor:

 • Studenten van de BA Filosofie, die hun eerste jaar succesvol hebben afgerond en daarnaast ook 10EC van hun verplichte onderdelen uit het tweedejaar hebben voldaan.

 • Pre-Master studenten die toestemming hebben gekregen van de studie adviseur, of waarvan dit vak onderdeel uitmaakt van hun programma.

Beschrijving

De bacheloropleiding Filosofie wordt afgesloten met het BA-eindwerkstuk. In het eindwerkstuk laat een student zien dat hij of zij in staat is zelfstandig een kritische beschrijving te geven van de state of the art met betrekking tot een filosofisch probleem op het terrein van de gekozen afstudeerrichting.

Voor het BA-eindwerkstuk zijn in totaal 10 EC (280 uur) beschikbaar, inclusief het bijwonen van het Scriptieseminar Filosofie. Het eindwerkstuk heeft een omvang van maximaal 8.500 woorden, inclusief noten, bibliografie en bijlagen. De student wordt bij het schrijven van het eindwerkstuk begeleid door een docent die is verbonden aan het Instituut voor Wijsbegeerte.

Procedure toewijzing begeleider

Het onderwerp van het BA-eindwerkstuk behoort tot de gekozen afstudeerrichting. Het is mogelijk een onderwerp te kiezen in het verlengde van een van de BA3-cursussen die de student heeft gevolgd. De keuze van onderwerp en begeleider verloopt volgens een vaste procedure, zodat alle studenten ruim vóór de aanvang van het semester een onderwerp en begeleider hebben en op tijd met het werkstuk kunnen starten. Twee maal per studiejaar (eind mei en eind november) worden studenten die in het navolgende semester hun eindwerkstuk willen schrijven in de gelegenheid gesteld drie combinaties van begeleiders en onderwerpen aan te geven uit een lijst van beschikbare docenten en (globale) onderwerpen. Vervolgens wordt aan alle studenten die hun preferenties kenbaar hebben gemaakt een begeleider toegewezen.

Afsprakenformulier

De opleiding hecht aan duidelijke afspraken over de rechten en plichten van de student in deze belangrijke fase van de opleiding. Deze rechten en plichten, waaraan overigens ook de begeleider zich committeert, zijn vastgelegd in het Protocol afstudeerfase. De afspraken met betrekking tot de planning en begeleiding bij het schrijven van het eindwerkstuk worden door de student en de begeleider schriftelijk vastgelegd in het Afsprakenformulier BA-eindwerkstuk. De student verschaft een kopie van het formulier aan de studiecoördinator.

De afspraken betreffen de keuze van het onderwerp van het werkstuk en de fasering van het onderzoek resulterend in het eindwerkstuk. In de fasering zijn ten minste vier rapportage- of feed back momenten opgenomen, en wel met betrekking tot:

 1. de probleemstelling en voorlopige literatuurselectie;
 2. de opzet van het onderzoek;
 3. de pre-finale versie;
 4. de eindversie

Het gekozen tijdpad moet realistisch zijn gegeven de tijd die voor het schrijven van het werkstuk beschikbaar is (280 uur) en de nog resterende onderwijsverplichtingen van de student. De begeleider ziet er op toe dat de afgesproken termijnen waarbinnen de student dient te rapporteren, in acht worden genomen. Bij een overschrijding van een termijn die naar verwachting zal resulteren in een substantiële vertraging, wordt het tijdpad aangepast en wordt de studiecoördinator door de student van deze aanpassing op de hoogte gesteld. De begeleider zelf reageert zo spoedig mogelijk op de rapportages van de student, maar in elk geval bij rapportages 1 en 2 binnen 5 werkdagen, en bij de rapportages 3 en 4 binnen 10 werkdagen na ontvangst van de rapportage.

Scriptieseminar

In het semester waarin het BA-eindwerkstuk wordt geschreven (semester 2) volgt de student tevens het verplichte Scriptieseminar Filosofie. Het scriptieseminar is een integraal onderdeel van de fase waarin het BA-eindwerkstuk wordt geschreven en ondersteunt het schrijfproces van studenten die werken aan hun eindwerkstuk. Studenten die zijn vertraagd of om andere redenen het eindwerkstuk schrijven in semester 1, volgen het facultaire scriptieseminar.

Leerdoelen

Uit het eindwerkstuk moet blijken dat de student voldoet aan de eindtermen die voor deze opleiding zijn vastgesteld voor zowel kennis als vaardigheden.

Meer concreet moet uit het eindwerkstuk en uit de werkwijze die tot dat werkstuk heeft geleid blijken dat de student in staat is om:

 • onder supervisie een werkplan te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren;

 • zelfstandig filosofische literatuur te verzamelen met behulp van traditionele en moderne technieken en deze literatuur te beoordelen op relevantie en kwaliteit;

 • zelfstandig filosofische teksten te bestuderen en te analyseren in termen van argumenten en conclusies, deze te beoordelen op hun argumentatieve kwaliteiten, deze te begrijpen in onderling verband en te situeren in een bredere historische, maatschappelijke en wetenschappelijke context;

 • zelfstandig problemen op het gebied van de afstudeerrichting te identificeren en te analyseren en voorgestelde oplossingen kritisch te beoordelen;

 • zelfstandig een wijsgerige, goed afgebakende onderzoeksvraag te formuleren op het gebied van de afstudeerrichting, deze vraag te plaatsen in een filosofische context en een betoog te ontwikkelen om de vraag te beantwoorden;

 • zakelijke en constructieve kritiek te formuleren op filosofische standpunten en deze kritiek te onderbouwen met argumenten;

 • inzake filosofische kwesties een standpunt te bepalen en dit met argumenten te onderbouwen;

 • onderzoeksresultaten ordelijk, helder, toegankelijk en met argumenten omkleed in een schriftelijk verslag vast te leggen.

Voorts moet uit het eindwerkstuk blijken dat de student beschikt over kennis en inzicht op het gebied van de filosofie, in het bijzonder voor wat betreft:

 • de historische ontwikkeling van de Westerse filosofie, mede in relatie tot de ontwikkeling van de verschillende vakwetenschappen;

 • de maatschappelijke en culturele betekenis van de Westerse filosofie, mede in globaal en comparatief perspectief;

 • de voornaamste traditionele onderdelen van de Westerse filosofie, hun problemen, hun methoden en hun kernbegrippen;

 • metafysica, continentale filosofie en geschiedenis van de politieke filosofie, alsmede recente ontwikkelingen op het gebied van de gekozen afstudeerrichting (Ethiek en politieke filosofie, Filosofie van mens, techniek en cultuur, Geschiedenis van de filosofie, of Theoretische filosofie).

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • (Scriptie)seminar

 • Individuele begeleiding

Toetsing en weging

De leerdoelen worden getoetst door middel van:

 • BA-eindwerkstuk: 100% van het eindcijfer

 • Participatie Scriptieseminar: 0% van het eindcijfer

De beoordeling vindt plaats door de begeleider en een door de examencommissie aangewezen tweede lezer.

Beoordelingscriteria

De formele vereisten waaraan het eindwerkstuk moet voldoen en de criteria die worden gehanteerd bij de beoordeling van het eindwerkstuk zijn vastgelegd in het Protocol afstudeerfase.

Een voldoende score voor elk van de volgende drie subcriteria is een voorwaarde voor toelating tot het bachelorexamen Filosofie:

 • filosofische relevantie;

 • overtuigende argumentatie;

 • zelfstandig een eigen standpunt kunnen bepalen in een filosofische discussie.

Indien een eindwerkstuk naar het oordeel van eerste en/of tweede lezer niet aan deze criteria voldoet, wordt het werkstuk per definitie als onvoldoende beoordeeld. Als het eindwerkstuk onvoldoende wordt bevonden, dan krijgt de student de gelegenheid om aan de hand van het beoordelingsformulier en de instructies van de docenten het eindwerkstuk zelfstandig te herkansen.

Literatuurlijst

Niet van toepassing.

Inschrijven

Studenten hoeven zich voor het BA-eindwerkstuk niet in te schrijven via uSis, maar zij dienen zich wel tijdig aan te melden voor de procedure toewijzing scriptiebegeleider.

Inschrijving via uSis voor het Scriptieseminar is wel verplicht, zie:

Contact

 • Contactpersoon voor de procedure toewijzing scriptiebegeleider: dr. Johan de Jong

 • Contactgegevens van toegewezen begeleiders zijn beschikbaar op de website.

Opmerkingen

Niet van toepassing.