Prospectus

nl en

Prestatiemanagement

Course
2020-2021

Toegangseisen

nvt

Beschrijving

In het publieke debat liggen prestaties van scholen, zorginstellingen en andere publieke organisaties altijd onder een vergrootglas. Lijstjes met de beste onderwijsinstellingen of het beste ziekenhuis zijn populair en ook in de politieke arena zijn de prestaties van publieke organisaties dikwijls onderwerp van gesprek. Het is dan ook niet meer dan logisch dat het leveren van prestaties een belangrijke taak is voor publiek managers. Een manier om de prestaties van een publieke organisatie op peil te houden of te verbeteren, is door middel van prestatiemanagement.

Mede als uitvloeisel van New Public Management heeft prestatiemanagement een grote vlucht genomen binnen zowel het Nederlandse openbaar bestuur als in andere (westerse) landen. Prestatiemanagement is een cyclisch proces waarbij publieke organisaties keuzes maken over hun doelen, de prestaties van hun organisatie meten en deze informatie gebruiken om (opnieuw) geïnformeerde beleidsbeslissingen te nemen. Doelen van prestatiemanagement zijn het realiseren van een grotere efficiency en effectiviteit binnen het openbaar bestuur en het verhogen van transparantie ten behoeve van de mogelijkheid om publieke organisaties af te rekenen op hun resultaten. De verwachting is dat organisaties beter gaan presteren, omdat zij gemotiveerd worden door middel van prestatieprikkels, ze feedback krijgen op geleverde prestaties en hier vervolgens ook verantwoordelijk voor worden gehouden.

Naast de verwachte positieve effecten van prestatiemanagement, zijn er ook kritische kanttekeningen te plaatsen. Critici plaatsen vraagtekens bij de effectiviteit van prestatiemanagement in de publieke sector. Zo wordt door diverse auteurs gewezen op de negatieve prikkels en bijwerkingen (perverse effecten). Daarnaast kan prestatiemanagement ertoe leiden dat de waarden die kenmerkend zijn voor de publieke sector worden veronachtzaamd (waaronder rechtsstatelijke beginselen).

De opzet van de cursus is drieledig. In de wekelijkse colleges zullen kernthema’s op het gebied van prestatiemanagement behandeld worden. Studenten voeren in groepsverband onderzoek uit binnen een publieke organisatie naar deze thema’s, waarover zij in de laatste colleges een presentatie geven. Daarnaast schrijven studenten een individueel eindpaper op basis van het onderzoek.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus kan de student:

 • Kerntheorieën en –concepten op het gebied van prestatiemanagement in de publieke
  sector beschrijven, vergelijken en toepassen op praktijksituaties;

 • Voor- en nadelen van prestatiemanagement benoemen en uitleggen;

 • Zelf onderzoek verrichten op het gebied van prestatiemanagement;

 • Kwalitatief onderzoek doen op systematische wijze.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

 • Hoor- en gastcolleges

 • Zelfstudie

Studielast

Totale studielast: 140 waarvan:

 • Contacturen: 14

 • Zelfstudie: 126

Toetsing en weging

 • Individueel eindpaper op basis van het onderzoek: 100% van het eindcijfer

De eindpaper dient voldoende te zijn, d.w.z. 5,5 of hoger.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Brightspace.

Vanaf 2020-2021 komen behaalde deelcijfers te vervallen na kans en herkansing van het vak.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuur

Literatuur wordt voor aanvang van de cursus via de vakwijzer op Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Drs. R. Passchier MSc (Rigtje)
E-mail: r.passchier@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Brightspace is het belangrijkste medium voor communicatie tussen docenten en studenten in deze cursus. Informatie over de organisatie van de cursus, literatuur, opdrachten, aankondigingen, en de cijfers, gaan via Brightspace. Je hebt als student de verantwoordelijkheid om up-to-date te blijven door regelmatig de Brightspace-site te bezoeken. De Brightspace-site zal uiterlijk twee weken voorafgaand aan het begin van de cursus beschikbaar zijn.