Prospectus

nl en

Basispracticum 2

Course
2020-2021

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Dr.ir. J. van den Brink Email: j.van.den.brink@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Tijdens het celfysiologisch deel van het practicum wordt gedetailleerd gekeken naar het gebruik van een lichtmicroscoop en worden meercellige eukaryotische organismen bestudeerd. Verder worden fysiologische processen in de eukaryote cel gevolgd door het bestuderen van: passieve diffusie van water door membranen (osmose), actiepotentialen in mimosa, en processen rondom de energievoorziening van de cel (fotosynthese).
Tijdens het biochemisch deel van het practicum wordt het enzym lactaat dehydrogenase bestudeerd. Dit onderdeel richt zich op de theorie en praktijk van enzymkinetiek. In het practicum worden de maximale activiteit en affiniteit voor het substraat van het enzym lactaat dehydrogenase bepaald.
Tijdens het microbiologisch deel van het practicum wordt aandacht geschonken aan “Veilige Microbiologische Technieken” (VMT). Verschillende micro-organismen worden geïsoleerd, opgehoopt, en gekarakteriseerd aan de hand van morfologische kenmerken en diverse kleuringen. Om de microbiologie in een breder kader te plaatsen wordt aan het eind van de cursus over verschillende microbiologische onderwerpen door de studenten presentaties voorbereid en gegeven.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het practicum is bedoeld als toelichting op de collegestof. Uitgaande van de vaardigheden verworven bij Basispracticum 1 kunnen de studenten in zekere mate zelfstandig de experimenten plannen en uitvoeren. Studenten worden vertrouwd gemaakt met een wetenschappelijke manier van denken. Veel aandacht wordt besteed aan schriftelijke verslaggeving in een labjournaal.

Eindtermen:
Studenten zijn in staat om zelfstandig een labjournaal bij te houden waarbij het doel van het experiment en de te bewijzen hypothese helder geformuleerd zijn. De resultaten van de experimenten moeten door de student kritisch bekeken worden, gevolgd door een goed beargumenteerde conclusie.

Rooster

Zie rooster BLOK 2

Onderwijsvorm

Practicum, werkgroep, presentaties

Toetsing

De beoordeling van de student die deelneemt aan de cursus vindt plaats aan de hand van de volgende onderdelen:

  • Voorbereiding (20% eindcijfer). De student moet van te voren de achtergrondinformatie lezen. De voorbereiding wordt getoetst aan de hand van vragen en opdrachten voor elk practicum.

  • Uitvoering (30% eindcijfer). De student moet tijdens het practicum theoretische en praktische opdrachten uitvoeren. De student moet de experimenten uitvoeren met een zelfstandige en actieve werkhouding.

  • Uitwerking (45% eindcijfer). De student houdt een overzichtelijk, netjes en nauwkeurig labjournaal bij. Het labjournaal bevat voor elk experiment een inleiding (met doel), materiaal en methode, resultaten en discussie (met conclusie).

  • Communicatie (5% eindcijfer). De student communiceert met zijn medestudenten, practicumassistenten en docenten. De student houdt een wetenschappelijke presentatie over verschillende microbiologische onderwerpen.

Om het vak succesvol af te ronden is voldoende aanwezigheid noodzakelijk en een eindcijfer hoger dan een 6,0.

Verder zal de opgedane kennis tijdens de practica terugkomen in de tentamens van Celfysiologie en Microbiologie.

Inzage en feedback op het tentamen

n.v.t

Brightspace

Informatie staat op Brightspace.

Literatuur

  • Online instructies via LabBuddy (https://bio-lei.labbuddy.net)

  • Campbell’s Biology, 12th edition

  • Syllabus Celfysiologie en Microbiologie

Aanmelden

Via Usis

Opmerkingen

De practica en de hoorcolleges van Celfysiologie en Microbiologie zijn op elkaar afgestemd en ondersteunen elkaar.