Prospectus

nl en

Celfysiologie

Course
2020-2021

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Dr.ir. E.J. van der Zaal Email: b.j.v.d.zaal@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Celfysiologie richt zich op de elementaire fysisch-chemische processen die kenmerkend zijn voor een levende cel. Speciale aandacht voor transport van kleine moleculen en ionen over membranen (al dan niet actief, invloed van membraanpotentiaal, osmose) en voor de processen rondom de energievoorziening van de cel, in het bijzonder de fotosynthese (protonengradiënten, redoxreacties, energie-gekoppelde reacties, fotochemie). In aansluitende practica en werkgroepen wordt de stof nader toegelicht.

Leerdoelen

Doelstellingen: Het onderdeel celfysiologie legt een basis voor het begrijpen van de meest essentiële fysisch-chemische kenmerken van een levende cel.

Eindtermen: Deelnemers zijn in staat om een logische argumentatie aan te voeren wat betreft het verloop van transport en diffusieprocessen en van (bio)chemische reacties en hebben zodoende inzicht in de basisvoorwaarden voor het leven.

Rooster

Zie rooster BLOK 2

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie, werkgroepen en practica (onderdelen Basispracticum 2)

Toetsing

Kennis van de bij colleges, practica en werkgroepen behandelde stof wordt door middel van een schriftelijk tentamen getoetst. Bij de tentamenstof Celfysiologie horen dus ook de onderdelen van het Basispracticum 2 die op het vak Celfysiologie betrekking hebben.

Inzage en feedback op het tentamen

Datum: Nog niet bekend

Brightspace

De powerpoint files van de colleges en werkgroepvragen worden op Brightspace geplaatst.

Literatuur

Campbell & Reece, “Biology” (12th ed.) en syllabus Celfysiologie

Aanmelden

Via Usis