Prospectus

nl en

Milieubiologie 1

Course
2020-2021

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Dr. W.L.M. Tamis
Email: tamis@cml.leidenuniv.nl

Beschrijving

Milieubiologie is biologie ten dienste van het voorkomen, verminderen of oplossen van milieu- en natuurproblemen. Ze is daarmee een op toepassing gerichte wetenschap die haar vraagstelling ontleent aan maatschappelijke problemen. De invloed van menselijke activiteiten op stoffencycli en energiestromen, en op het voorkomen van planten, dieren en gemeenschappen staat centraal. Maar ook het bestuderen van de betekenis die planten, dieren en gemeenschappen hebben voor mensen hoort tot het vakgebied.

Leerdoelen

Doelstellingen:
In dit onderdeel Milieubiologie worden de eerste beginselen van de stoffencycli, energiestromen en ecotoxicologie behandeld, samen met de kennis die nodig is om de achteruitgang in soorten te stoppen en gemeenschappen te herstellen. Aan de hand van enkele voorbeelden wordt die achteruitgang geschetst en het beleid behandeld dat als een reactie daarop in gang is gezet.

Eindtermen:
Voor Milieubiologie moeten de student kort de cyclus van enkele voor de levende natuur belangrijke stoffen kunnen weergeven en de energieoverdracht tussen trofische niveaus kunnen berekenen. Verder wordt bekendheid met de basisbegrippen uit de milieubiologie en het natuurbeleid verwacht.

Rooster

Zie rooster BLOK 6

Onderwijsvorm

Colleges, zelfstudie, werkgroepen

Toetsing

Tentamen: multiple choice (geen andere toetsonderdelen)

Inzage en feedback op het tentamen

Na het tentamen zijn op Brightspace de vragen en antwoorden in te zien gedurende een week. Indien bij meerdere studenten voor een hertentamen behoefte is (stuur een e-mail) aan een feedbacksessie dan zal deze door de cursus coördinator worden georganiseerd.

Brightspace

Brightspace zal gebruikt worden voor cursusinformatie en collegesamenvattingen

Literatuur

Hoofdstukken 55 en 56 uit het boek 'Biology' Campbell and Reece, 12e editie.

Aanmelden

Via Usis