Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Moleculaire Genetica 2 (BIO)

Course
2020-2021

Coordinator

Coördinator: Dr. B.J. van der Zaal
Email: b.j.v.d.zaal@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Belangrijke doorbraken in de medische wetenschap, gewasverbetering en biotechnologie zijn vaak tot stand gekomen door begrip van moleculaire genetica en daarop gebaseerde praktische toepassingen. In een korte cursus kunnen natuurlijk niet alle onderwerpen aan bod komen; voortbouwend op MG1 wordt bij MG2 vooral nader kennis gemaakt met de mogelijkheden die moleculaire genetica biedt voor het onderzoek aan planten en daarmee ook voor de groene biotechnologie. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. het gebruik van mutanten, complementatie, genetische koppeling, meiotische recombinatie, moleculaire markers, transformatie, DNA overdracht via Agrobacterium, genregulatie, epigenetica, plaatsgerichte mutagenese (o.a. via CRISPR/Cas technologie) en gene targeting. Tijdens colleges zullen ook originele onderzoeksartikelen worden geïntroduceerd die door studenten nader worden bestudeerd en besproken. Bij de cursus is zelfstudie een zeer belangrijk onderdeel.
Bij een aantal practica, door studenten deels via Brightspace en deels “nat” uit te voeren, wordt met de modelplant Arabidopsis thaliana gewerkt. Cursisten maken beknopte verslagen in het eigen labjournaal.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Verdieping van kennis over moleculaire genetica en gebruikte methoden. Training in het begrijpend lezen van onderzoeksartikelen, het presenteren van de belangrijkste vindingen en de mogelijke toepassingen.

Eindtermen:
Studenten hebben voldoende inzicht in moleculaire genetica en bijbehorende technieken om ook zelfstandig een goed beeld te kunnen krijgen van gepubliceerd moleculair genetische onderzoek.

Rooster

Van 29 maart 2021 tot en met 30 april 2021, voor detailrooster zie Brightspace.

Het schema bevat een relatief beperkt aantal colleges en veel ruimte voor zelfstudie. Dagen met practicum kunnen tot ca. 17.00 duren. Ongeveer halverwege de cursus is er een eerste toets (deeltentamen) over de stof die tot zover via colleges en zelfstudie aan bod is gekomen, aan het eind van de cursus (laatste vrijdagmiddag) volgt een afsluitende toets waarbij ook naar gelezen artikelen en kennis van het practicum zal worden gevraagd.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, literatuurstudie, presentaties, practicum.

Toetsing

Het eind cijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

  • Deel tentamen 1, 50% (min 5,0)

  • Deel tentamen 2, 50% (min 5,0)

  • Verslaggeving (min 6,0)

Inzage en feedback op het tentamen

Datum: Nog niet bekend

Brightspace

Diapresentaties van colleges, literatuur, zelfstudie- en practicuminstructies zullen via Brightspace beschikbaar worden gesteld.

Literatuur

  • Handleiding en uitgereikte wetenschappelijke artikelen (via Brightspace)

  • Verplicht boek: Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, Garland Science NY, 6e ed.

Aanmelden

Via uSis
Maximaal aantal deelnemers: 85

Opmerkingen

Actieve kennis van MG1 is vereist om aan te kunnen sluiten bij MG2. Bij onvoorziene afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte moet de cursist zelf zorgen dat de gemiste stof wordt ingehaald. “Nat” practicum kan niet worden ingehaald, inleveren van verslagen is verplicht.