Prospectus

nl en

Moleculaire Microbiologie

Course
2020-2021

Toegangseisen

Sterk aanbevolen: Microbiologie jaar 1

Contact

Coördinator: Dr. A.F.J. Ram Email: a.f.j.ram@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Belangrijke onderdelen uit de microbiologie worden in hoorcolleges behandeld en in praktische experimenten nader toegelicht. Doel is het verdiepen van de kennis over belangrijke microbiologische processen en hun onderlinge samenhang, alsmede het oefenen in het voorbereiden, opzetten en uitvoeren van experimenten in microbiologisch onderzoek. Tijdens de cursus zal aandacht worden besteed aan isolatie en karakterisering van bacteriën. Er zal hierbij worden gekeken naar de productie van stoffen die schimmelgroei kunnen remmen (secundaire metabolieten en signaal moleculen), zowel op agarplaat als in microtiterplaat. Zelf geïsoleerde bacteriën zullen worden geïdentificeerd met behulp van PCR, sequencing en database vergelijking. Ook zal de functie van een aantal eiwitten in Aspergillus niger worden geanalyseerd d.m.v. het maken van een gen deletie. Na transformatie van A. niger worden transformanten gecontroleerd (PCR) en geanalyseerd (phenotypische screen).

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het verdiepen van de kennis over belangrijke microbiologische processen en de mogelijkheid om deze processen met behulp van genetische modificatie te veranderen of te verbeteren, alsmede het oefenen in het voorbereiden, opzetten en uitvoeren van experimenten in microbiologisch onderzoek.

Eindtermen:
De student heeft verdiepende kennis verworven over biologische processen waarbij micro-organismen een belangrijke rol spelen en over genetische en moleculaire technieken om micro-organismen genetisch te veranderen om zo deze microbiële processen te verbeteren. De student heeft praktische vaardigheden verworven met betrekking tot het isoleren, karakteriseren en transformeren van micro-organismen (bacteriën en schimmels).

Rooster

Van 10 mei 2021 tot en met 4 juni 2021, voor detailrooster zie Brightspace.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie en practicum

Toetsing

Het eind cijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

  • Tentamen: weging 50%

  • Practicum (labjournal, indruk, presentatie resultaten): weging 35%

  • Literatuurstudie presentatie: weging 15%

Inzage en feedback op het tentamen

Datum: Nog niet bekend

Brightspace

Colleges, werkopdrachten worden op Brightspace geplaatst.

Literatuur

  • Verplicht: Madigan et al Brock Biology of Microorganisms, Prentice Hall International Inc., 14e of 15e editie.

  • Practicumhandleiding

Aanmelden

Via Usis
Maximaal aantal deelnemers: 85